På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-05-07
Nr 2015:117

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Median

Medianen är det tal i en mängd som storleksmässigt ligger så att det finns lika många tal som är större än och mindre än medianen. Av talen 1, 7, 9, 10 och 17 är 9 medianen (medan 8,8 är medelvärdet). För mängder med ett jämnt antal tal definieras medianen som medelvärdet av de två tal som ligger i mitten.

Medianen kan vara ett lämpligt mått om observationer har en sned fördelning med många höga eller låga värden. I motsats till medelvärdet påverkas inte medianen av sådana extremvärden.

Skilsmässor

En skilsmässa sker när ett äktenskap blir upplöst på initiativ av minst en i paret. Fram till 2009 baserades antalet skilsmässor på antalet folkbokförda kvinnor som blev skilda under perioden.

Från 2009 baseras antalet skilsmässor på antalet folkbokförda kvinnor som har skilt sig från en man under perioden plus antalet folkbokförda män och kvinnor som har skilt sig från en person av samma kön under perioden dividerat med 2. Om antalsuppgiften för männen och/eller kvinnorna som har upplöst sitt äktenskap inte får jämna värden sker en avrundning uppåt för varje kön separat.

Skilsmässor=KM+⌈KK/2⌉ +⌈MM/2⌉

KM = Antalet tillfällen under året som en folkbokförd kvinna som har
skilt sig från en man

KK = Antalet tillfällen under året som en folkbokförd kvinna som har
skilt sig från en kvinna

MM = Antalet tillfällen under året som en folkbokförd man som har gift
skilt sig från en man

Skilda 2014

Skilsmässor vanliga efter några år

Under 2014 gifte sig cirka 47 000 par samtidigt som drygt 24 000 äktenskap upplöstes genom skilsmässa. Endast ett fåtal par både gifte och skilde sig under året.

2014 avslutades drygt 24 300 äktenskap genom skilsmässa. Det var knappt 800 skilsmässor färre än 2013.

Antal skilsmässor åren 1978–2014

Diagram: antal skilsmässor 1978-2014

Hälften av skilsmässorna under 2014 avsåg äktenskap som hade varat knappt åtta år och drygt var fjärde skilsmässa avsåg giftermål under perioden 2009–2011.


Skilsmässor under 2014 efter vigselår, andel

Diagram: Skilsmässor under 2014 efter vigselår, andel

Åldern vid skilsmässan ökar


De senaste 30 åren har brudparen blivit äldre. Detsamma gäller för skilsmässorna. 1980 var medianåldern, det vill säga hälften var yngre och hälften var äldre, för männen som skilde sig knappt 39 år medan medianåldern under 2014 var närmare 45 år. Motsvarande för kvinnorna var 36 år, 1980 och 42 år, 2014. De senaste tio åren tycks dock utvecklingen ha avstannat då medianåldrarna inte har förändrats särskilt mycket. Det kan bland annat förklaras av tiden mellan giftermål och skilsmässa har minskat sedan 2005.


Medianålder vid skilsmässan per kön åren 1978–2014

Diagram: Medianålder vid skilsmässan per kön åren 1978-2014

Unga skiljer sig i högre utsträckning än äldre


Cirka två tredjedelar av skilsmässorna under 2014 berörde personer mellan 30 och 50 år. Männen har något äldre ålderssammansättning än kvinnorna eftersom männen ofta är de äldre i paren.

Antal skilda efter ålder och kön, 2014

Diagram: Antal skilda efter ålder och kön, 2014

För att se hur vanligt förekommande skilsmässor är kan antalet kvinnor som skiljer sig sättas i förhållande till antalet kvinnor som är gifta. Gifta kvinnor i åldern 20-24 år är de som skiljer sig i högst utsträckning. Drygt 5 procent av alla gifta kvinnor i den åldersgruppen skilde sig under 2014. Men då det endast var 3 procent av alla kvinnor i 20–24-årsåldern som var gifta under 2014 ger det ganska få skilsmässor. I åldersintervallet mellan 30 och 50 år, där det är förhållandevis många kvinnor som skilde sig under 2014, var det mellan 2 och 3 procent av de gifta kvinnorna som skilde sig. Sedan slutet av 1970-talet har skilsmässorna ökat för samtliga åldersgrupper.

Nyblivna frånskilda kvinnor efter ålder på 100 gifta kvinnor, 1978–2014

Diagram: Nyblivna frånskilda kvinnor efter ålder på 100 gifta kvinnor, 1978 - 2014

Få skilsmässor i Jönköpings län

Att jämföra antalet skilsmässor mellan olika regioner är vanskligt då det är stora skillnader i folkmängd och ålderssammansättning. För att man ska kunna göra jämförelser beräknar man hur många kvinnor som skiljer sig i en region om de skulle skilja sig i samma utsträckning som i hela landet. Det förväntade antalet skilsmässor jämförs sedan med det observerade antalet skilsmässor.

Det finns stora skillnader inom landet. Under perioden 2010–2014 var det närmare 30 procent färre skilsmässor i Jönköpings län än riksgenomsnittet. Södermanlands län och Stockholms län hade däremot omkring 15 procent fler skilsmässor än riksgenomsnittet.

I Jönköpings län hade samtliga kommuner färre skilsmässor än riksgenomsnittet och i 12 av 13 kommuner var det en statistiskt säkerställd skillnad. I Södermanlands län hade 8 av 9 kommuner fler skilsmässor än riksgenomsnittet under perioden 2010 – 2014, men det var endast i tre av kommunerna som skillnaden var statistiskt säkerställd. I Stockholms län som också hade relativt många skilsmässor var bilden otydlig. I 12 av 26 kommuner var det färre skilsmässor än riksgenomsnittet och i resterande 14 kommuner var det fler skilsmässor än riksgenomsnittet. Främsta orsaken till att Stockholms län hade många skilsmässor var antalet skilsmässor i Stockholms kommun. Kommunen hade närmare 30 procent fler skilsmässor än riksgenomsnittet och stod för cirka 42 procent av alla skilsmässor i länet. De tre största kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö hade alla betydligt fler skilsmässor än förväntat. Göteborg och Malmö hade lite drygt 15 procent fler skilsmässor än riksgenomsnittet. Grannkommunerna till både Göteborg och Malmö hade förhållandevis få skilsmässor.

Skilsmässotal per kommun åren 2010–2014

Karta: Skilsmässotal per kommun åren 2010-2014

Etiketter