På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-05-27
Nr 2013:45

Författare

Viveka Palm

arbetar med miljö­räken­skaper på SCB.

010-479 42 19

viveka.palm@scb.se

Maja Cederlund

arbetar med miljö­räken­skaper på SCB.

Fakta

Miljöräkenskaperna är ett informationssystem som med hjälp av statistik beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Miljöräkenskapssystemet beskriver miljöns bidrag till ekonomin, som exempelvis användning av råmaterial, vatten, energi och mark och ekonomins påverkan på miljön, som exempelvis utsläpp till luft, mark och vatten.

Utsläpp av koldioxid:

Små steg mot en grönare ekonomi

Norden visar vägen för hur man kan minska utsläppen av koldioxid med hjälp av ekonomiska styrmedel. Vägen är dock kantad av kompromisser för att till exempel undvika ”koldioxid­läckage” – att verksamheter flyttar till länder med generösare regler.

Skorstenar bolmar

Priset på fossila bränslen påverkas inte bara av kostnaderna för att producera dem och vinstmarginaler, utan också av subventioner, skatter och andra ekonomiska styrmedel. Enligt miljöekonomisk teori borde bränslena prissättas så att deras miljöpåverkan också syntes i priset. I verkligheten är det sällan så, och en rad olika skäl bidrar till att priset på bränslen varierar mellan länder och mellan aktiviteter.

Citat: Koldioxidskatter används i Norden sedan början av 90-talet.Koldioxidskatter används i Norden sedan början av 90‑talet och i några få andra länder, medan energiskatter är vanliga inom EU. I stora delar av världen är till och med subventioner av fossilbränslen vanliga, dock inte i Sverige.

Sveriges riksdag har antagit visionen att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Etappmålet för "Begränsad klimatpåverkan", som det kallas, innebär att utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Skatter, subventioner, utsläppsrätter och andra ekonomiska styrmedel är verktyg för att uppnå det målet.

Det finns stora skillnader mellan hur mycket olika branscher släpper ut och i vilken mån de omfattas av koldioxidskatten. Koldioxidskatten har ett flertal undantag.

Störst koldioxidutsläpp från tillverkningsindustrin

Olika branschers andelar av koldioxidskatt och koldioxidutsläpp, år 2007 och i SNI 2002

Stapeldiagram över olika branschers andelar av koldioxidskatt och koldioxidutsläpp, år 2007 och i SNI 2002

Tillverkningsindustrin betalar enbart 13 procent av näringslivets totala koldioxidskatt, trots att de står för 35 procent av näringslivets totala koldioxidutsläpp. Nästan alla andra branscher står istället för en större del av skatten än deras del av utsläppen. Det har varit en förutsättning för att kunna införa skatten, att den inte tillämpats jämnt över hela ekonomin.

Av rädsla för så kallat koldioxidläckage, det vill säga risk för att produktion flyttas till länder där det är billigare att orsaka utsläpp, har koldioxidskatten inte fördelats jämnt över alla branscher. Samma typ av anpassningar har gjorts i de länder där man har infört sådana skatter.

Vissa ekonomiska aktiviteter har dessutom inte kunnat beskattas. Internationella flyg‑ och sjötransporter är till exempel undantagna från bränslebeskattning, eftersom det finns tidigare ingångna avtal som man varit tvungen att beakta.

Handeln med utsläppsrätter har utformats för att särskilt omfatta energiintensiva branscher

Utsläpp av koldioxid i tusentals ton, år 2007 och i vilket omfattning utsläppen omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter

Stapeldiagram över utsläpp av koldioxid i ton, år 2007 och i vilket omfattning utsläppen omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter

Det är dock inte hela bilden. EU har infört ett system med handel av utsläppsrätter som är avsett att begränsa utsläppen av koldioxid. Syftet med handelssystemet för koldioxid inom EU är att minska utsläppen av koldioxid från energiintensiv industri‑ och energiproduktion i Europa.

Handeln med utsläppsrätter startade 2005 inom EU och just nu är vi inne i den tredje omgången av handelssystemet. Under de första två omgångarna var tilldelningen gratis, men från och med i år, 2013, kommer utsläppsrätterna istället att auktioneras ut. Dock kommer även i fortsättningen industrisektorer utsatta för risk för koldioxidläckage att kunna ansöka om fri tilldelning av utsläppsrätter. Hur handeln med utsläppsrätter faktiskt kommer att påverka olika branscher återstår alltså att se.

Citat: 30 procent av Sverigs koldioxidutsläpp omfattas av handeln med utsläppsrätter.Systemet för handel med utsläppsrätter omfattar inte alla branscher, utan täcker in de energiintensivaste branscherna. Totalt omfattar utsläppsrätterna 30 procent av de svenska koldioxidutsläppen. De har, till skillnad från skatterna, fördelats utifrån hur stor del av utsläppen respektive branscher står för idag. Till exempel så står branschen Handel och hotell för 11 procent av utsläppen i de branscher som ingår i systemet och de har också tilldelats 10 procent av utsläppsrätterna.

Från och med 2012 ingår delar av transportssektorn i handelssystemet genom att de resor som görs inom EU i flygsektorn inkluderats i EU:s handelssystem.

Branscher som omfattas av utsläppsrätter

  • Gruvor och mineralutvinning
  • Tillverkningsindustri
  • El, gas, värme
  • Handel och hotell
  • Finans, fastighet, offentlig administration
Etiketter