På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-10-04
Nr 2016:52

Författare

Miaomiao Zhu

arbetar med Arbets­krafts­under­sök­ningarna (AKU) på SCB.

010-479 48 56

miaomiao.zhu@scb.se

Fredrik Öhrström

arbetar med Arbets­krafts­under­sök­ningarna (AKU) på SCB.

010-479 41 12

fredrik.ohrstrom@scb.se

Starkare svensk arbetsmarknad

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade under det andra kvartalet 2016. Arbetslösheten var på den lägsta nivån sedan 2008. Förbättringen på arbetsmarknaden syns främst bland inrikes födda, medan arbetsmarknaden för utrikes födda inte visar på samma förbättring. Det visar Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Kvinna vid datorskärm

Sysselsättningen ökade

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen i åldern 15–74 år som är sysselsatta, har ökat stadigt sedan 2010. Då hade den nått botten efter finanskrisen, men nu är den i nivå med de perioder då den var som högst, det vill säga 2001 och 2008. Sysselsättningsgraden fortsatte att öka under andra kvartalet i år och uppgick till drygt 67 procent enligt säsongrensade och utjämnade data.

Jämfört med andra kvartalet 2015 ökade antalet sysselsatta med 98 000. Det översteg befolkningsökningen som uppgick till 62 000, vilket betyder att sysselsättningsgraden ökade.

Ökad sysselsättningsgrad bland inrikes födda

Det finns betydande skillnader på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda. Sysselsättningsgraden är betydligt högre bland inrikes födda och skillnaden har ökat de senaste kvartalen. Under 2016 har ökningen i sysselsättningsgraden varit högre bland inrikes födda än bland utrikes födda enligt säsongrensade och utjämnade data. Sysselsättningsgraden uppgick andra kvartalet till 69,1 procent bland inrikes födda och 59,8 procent bland utrikes födda.

Sysselsättningsgrad, 15–74 år, säsongrensat och utjämnat, procent (inrikes och utrikes födda)

Sysselsättningsgrad, 15-74 år, säsongrensat och utjämnat, procent (inrikes och utrikes födda)

Sysselsättningsgraden har sedan 2010 ökat stadigt både bland män och bland kvinnor, men ökningen har varit kraftigast bland kvinnor. Medan sysselsättningsgraden bland kvinnor ökat till en bit över nivån innan finanskrisen 2008, har sysselsättningsgraden bland män ännu inte nått upp i den nivå den låg på innan finanskrisen. Sysselsättningsgraden är dock fortfarande högre bland män än bland kvinnor. Enligt säsongrensade och utjämnade data låg sysselsättningsgraden bland kvinnor under andra kvartalet på 65,3 procent medan sysselsättningsgraden bland män uppgick till 69,1 procent.

Sysselsättningsgrad, 15–74 år, säsongrensat och utjämnat, procent (män och kvinnor)

Sysselsättningsgrad, 15-74 år, säsongrensat och utjämnat, procent (män och kvinnor)

Fortsatt ökning av antalet fast anställda

Sysselsatta kan delas in i anställda, företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar. De senaste kvartalen har antalet anställda ökat betydligt medan antalet företagare och medhjälpande hushållsmedlemmar har minskat, visar säsongrensade och utjämnade data. Bland de anställda är det främst fast anställda som ökat den senaste tiden, medan utvecklingen bland tidsbegränsat anställda varit blandad. Ökningen i fast anställda har varit större bland kvinnor än bland män.

Andra kvartalet 2016 ökade antalet fast anställda med 95 000 jämfört med andra kvartalet 2015, icke säsongrensat. Antalet fast anställda uppgick till 3 688 000 medan antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 762 000. Antalet tidsbegränsat anställda är större bland kvinnor än bland män.

Arbetslösheten minskade – främst bland kvinnor

Arbetslöshet mäts som antalet arbetslösa personer i relation till arbetskraften. Arbetskraften utgörs av arbetslösa och sysselsatta personer. Arbetslösheten låg relativt stilla runt 8 procent under åren 2011–2014, bortsett från säsongsvariationer. Under 2015 och 2016 har den däremot minskat och uppgick andra kvartalet 2016 till 6,8 procent enligt säsongrensade och utjämnade data. Det är den lägsta nivån sedan 2008.

Arbetslöshet, 15–74 år, procent, säsongrensat och utjämnat (män och kvinnor)

Arbetslöshet, 15-74 år, procent, säsongrensat och utjämnat (män och kvinnor)

Arbetslösheten har minskat mer bland kvinnor än bland män de senaste åren och är också lägre bland kvinnor än bland män. Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick arbetslösheten bland män till 7,2 procent och bland kvinnor uppgick den till 6,4 procent andra kvartalet 2016.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som hade en sammanhängande arbetslöshetsperiod på 27 veckor eller mer, var 104 000 vilket var en minskning med 17 000 jämfört med andra kvartalet i fjol. Det innebär att cirka 3 av 10 arbetslösa var långtidsarbetslösa.

Arbetslöshetsnivån skiljer sig betydligt mellan inrikes och utrikes födda. Medan arbetslösheten bland inrikes födda är knappt 5 procent är arbetslösheten bland utrikes födda knappt 16 procent, visar säsongrensad och utjämnad data. Arbetslösheten har sedan år 2015 minskat mer bland inrikes födda än bland utrikes födda.

Förbättrat arbetsmarknadsläge för unga

Bland unga är arbetskraftstalet, andelen av befolkningen som är i arbetskraften, betydligt lägre än i äldre åldersgrupper. I åldersgruppen 15–24 år står en stor andel utanför arbetskraften eftersom de studerar och ännu inte gjort sitt inträde på arbetsmarknaden.

Arbetslöshet, 15–24 år, säsongrensat och utjämnat, procent (totalt)

Arbetslöshet, 15-24 år, säsongrensat och utjämnat, procent (totalt)

Bland de unga som är i arbetskraften är det många som söker arbete. Även om arbetslösheten i åldersgruppen 15–24 år har minskat de senaste åren är den emellertid fortsatt högre än i arbetskraftens övriga åldersgrupper. Andra kvartalet uppgick arbetslösheten bland 15–24-åringar till 18,5 procent, säsongrensat och utjämnat. I jämförelse med samma kvartal föregående år hade åldersgruppen 15–24 år den största minskningen i det relativa arbetslöshetstalet då arbetslösheten minskade med 2,4 procentenheter till 22,9 procent, icke säsongrensat. Antalet arbetslösa ungdomar minskade till 160 000, varav 90 000 av dessa var heltidsstuderande som sökte arbete parallellt med sina studier. Antalet unga som varken arbetar eller studerar ökade dock något till 71 000.

Ökat antal arbetade timmar

Arbetade timmar är ett mer direkt mått på hur mycket det arbetas i en ekonomi än antalet personer som arbetar. Antalet arbetade timmar kan öka eller minska även om antalet sysselsatta inte förändras, på grund av övertidsarbete, semester, frånvaro och liknande bland de sysselsatta.
Enligt säsongrensade och utjämnade data har antalet arbetade timmar ökat sedan 2010, med undantag för kortare perioder av minskningar. Sedan slutet av 2015 har ökningarna i arbetade timmar varit relativt stora. Andra kvartalet 2016 uppgick antalet arbetade timmar till 151,3 miljoner per vecka enligt säsongrensade och utjämnade data. När hänsyn tagits till skillnader i helger och andra ledigheter ökade antalet arbetade timmar per vecka jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Totalt antal arbetstimmar per vecka för sysselsatta, säsongrensat och utjämnat, miljoner timmar

Totalt antal arbetstimmar per vecka för sysselsatta, säsongrensat och utjämnat, miljoner timmar

Etiketter