På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-09-30
Nr 2015:149

Författare

Robert Hansson

arbetar med utbild­nings­statistik på SCB.

010-479 65 23

robert.hansson@scb.se

Fakta

Skolverket framställer årligen ett register över all pedagogisk personal per den 15 oktober. Som lärare räknas de som då bedriver egen undervisning i elevgrupp.

Lärarutbildning avser att personen i fråga har en lärar­examen från hög­skola/univers­itet, men anger inte om personen har formell behörighet eller lärar­legitima­tion för den aktuella lärar­tjänsten.

Större andel kvinnliga lärare i grundskolan

Hösten 2014 var 76 procent av lärarna i grundskolan kvinnor. Andelen manliga lärare har under de senaste 25 åren minskat från 31 till 24 procent.

Lärare och elev i klassrum

Förändringar i lärarkårens sammansättning beror på hur många som lämnar yrket, hur många nya lärare som tillkommer och hur många som återkommer till yrket efter kortare eller längre frånvaro. Antalet grundskollärare har de senaste femton åren varierat i takt med att antalet elever i grundskolan ändrats. Från år 2000 till år 2011 minskade antalet grundskoleelever med mer än 150 000. Som lägst var det färre än 900 000 elever. Efter en period med minskande elevantal ökar nu åter antalet grundskoleelever. De senaste åren har antalet elever ökat med drygt 50 000 och det väntas inom några år öka till ungefär samma nivå som i början av 2000-talet.

Citat: Medelåldern för de nya lärare som tillkom år 2014 var i genomsnitt 35,5 år.Från mitten av 00-talet och fram till 2009 minskade även antalet lärare i grundskolan och det fanns också en sjunkande trend i antalet nytillkomna grundskollärare. Som lägst fanns det drygt 85 500 grundskollärare år 2009. I samband med det ökande antalet elever har den undervisande personalen i grundskolan ökat med drygt 5 000 personer och hösten 2014 fanns det 91 000 grundskollärare.

Samtidigt som lärarkåren ökat i antal sedan 2009 har medelåldern för grundskollärarna minskat från 46,5 år till 45,6 år. Medelåldern för de nya lärare som tillkom år 2014 var i genomsnitt 35,5 år. Sett över en längre tidsperiod innebär det att medelåldern för nytillkomna lärare har ökat med i genomsnitt nästan 3 år jämfört med slutet av 1990-talet. Då var de i genomsnitt 33 år. Den högre medelåldern för nytillkomna lärare har bidragit till att andelen av lärarna som är yngre än 35 år har minskat från ungefär 25 procent år 2002, då den var som högst, till 17 procent år 2014.

Under samma period har andelen lärare i åldern 35–49 ökat, medan andelen som är 50 år eller äldre har minskat. Jämfört med för tio år sedan finns det i dagsläget därför både en lägre andel unga lärare och en lägre andel äldre lärare. Ungefär 2,5 procent av grundskollärarna är i nuläget över 65 år, vilket är den högsta andelen under perioden 1990–2014.

Äldre och yngre lärare skiljer sig åt i vissa avseenden. Bland de yngre lärarna är det en något högre andel män medan andelen med lärarexamen är högre i de äldre åldersgrupperna. Andelen yngre lärare är högre i skolor med enskild huvudman än i skolor med kommunal huvudman.

Andelen kvinnliga lärare har ökat från 69 procent år 1990 till 76 procent år 2014. Av totalt 91 000 grundskollärare hösten 2014 var nära 70 000 kvinnor.

Citat: 76 procent av grundskollärarna är kvinnor.År 2014 började 8 500 nya lärare i grundskolan. Av dessa var 73 procent kvinnor. De flesta av de nya grundskollärarna var helt nya lärare, men ungefär en fjärdedel hade tidigare varit verksamma som lärare i någon annan skolform. Av de nya lärarna 2014 hade 47 procent en lärarexamen.

Alla nya lärare stannar inte kvar som grundskollärare. Av de 11 000 som började som grundskollärare år 2000 har 2 500 bara varit verksamma som grundskollärare just det året och ytterligare 1 000 har varit grundskollärare i sammanlagt två år fram till och med 2014. En stor andel av dem som bara arbetat enstaka år har haft tillfälliga anställningar och saknat lärarexamen.

Av grundskollärarna hösten 2013 var det 14 000 som inte längre arbetade i grundskolan hösten 2014. Vi vet ännu inte om de har slutat som lärare tillfälligt eller definitivt. Deras medelålder var 45 år och de hade i genomsnitt varit grundskollärare i 9 år under perioden 1990–2014. I den här gruppen ingår därmed såväl lärare som slutat i yrket definitivt eller gått i pension, personer med tillfällig tjänstledighet eller föräldraledighet som grundskollärare som övergått till att arbeta i andra skolformer.

Antalet lärare har ökat sedan 2011

Antal lärare i grundskolan åren 2005–2014 efter tidigare bakgrund som grundskollärare

Stapeldiagram över antal lärare i grundskolan åren 2005–2014 efter tidigare bakgrund som grundskollärare

Nästan var tionde grundskollärare 2014 var ny i yrket.

Hälften av lärarna har mer än 10 år i yrket

Antal grundskollärare hösten 2014 efter kön och antal år som grundskollärare 1990–2014

Stapeldiagram över antal grundskollärare hösten 2014 efter kön och antal år som grundskollärare 1990–2014

Många manliga grundskollärare har få år i yrket.

Nästan alla erfarna lärare har en lärarutbildning

Andel grundskollärare med lärarexamen efter kön och antal år som grundskollärare, 1990–2014, procent

Stapeldiagram över andel grundskollärare med lärarexamen efter kön och antal år som grundskollärare, 1990–2014, procent

Av de manliga grundskollärarna med kort tid i yrket har hälften en lärarutbildning

Etiketter