På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2016-12-05
Nr 2016:79

Författare

Fredrik Andersson

arbetar med ekonomisk statistik på SCB.

010-479 62 61

fredrik.andersson@scb.se

Andreas Poldahl

arbetar med ekonomisk statistik på SCB.

010-479 63 61

andreas.poldahl@scb.se

Fakta

Gaseller och snabbväxare

Snabbväxare enligt OECD

Företagets genomsnittliga sysselsättningstillväxt eller omsättningstillväxt ska överskrida 20
procent över den senaste 3-årsperioden. Företaget ska även ha minst 10 anställda i början
referensperioden.

Gaseller enligt OECD

Företagets genomsnittliga sysselsättnings- eller omsättningstillväxt ska överskrida 20
procent över den senaste 3-årsperioden. Företaget ska även ha minst 10 anställda i början
referensperioden. Företaget ska vara yngre än 5 år.

För OECD:s definition gäller att tillväxten i företagen inte får snedvridas av samgåenden eller fusioner med andra företag som betraktas som icke-organisk tillväxt.

Anledningen att företagen ska ha minst 10 sysselsatta när deras tillväxt börjar mätas är att man inte kan applicera samma kriterium om procentuell tillväxt på mikroföretagen utan att snedvrida resultaten. Då skulle till exempel alla företag som ökar från en till två anställda vara snabbväxare.

SCB:s definition

SCB använder sig av samma definition som OECD, men med tillägget att mikroföretagen (1-9 sysselsatta) inkluderas i rampopulationen. För att undvika problemen med procentuell snedvridning för små företag föreslår SCB därför att sysselsättningstillväxten mäts i absoluta tal för denna grupp av företag. Om mikroföretagen växer med 7 eller fler sysselsatta blir de snabbväxande företag och om företagen även uppfyller ålderskravet blir de gasellföretag.

Branschgrupper

  • Kunskapsintensiva tjänsteföretag är en delbransch inom Informations och kommunikationsverksamhet.
  • Arbetsintensiva tjänsteföretag är en delbransch inom Hotell och restaurangverksamhet.
  • Byggföretag är en delbransch inom Byggverksamhet.
  • Handelsföretag är en delbransch inom Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

Svenska gasellföretag finns i Stockholm

SCB:s statistik visar att det finns få verkliga gasellföretag i Sverige. Det är mer sannolikt att gasellföretagen verkar i stora städer, särskilt Stockholm, än på andra platser i landet.

Unga vuxna på kontor

När ett företag växer snabbt sysselsättningsmässigt brukar det ses som ett tecken på att företaget är innovativt och konkurrenskraftigt. Särskilt snabbväxande företag kallas ibland gaseller. Forskningen visar att dessa företag även bidrar med stor andel av den totala sysselsättningstillväxten i ekonomin (se bland annat Henreksson och Johansson 2010, Gazelles as job creators: a survey and interpretation of the evidence, Small Business Economics vol 35).

Gasellföretag definieras av OECD/Eurostat som unga och snabbväxande företag. Tillväxten, antingen i omsättning eller med antal anställda, studeras under en treårsperiod och ska vara av organisk karaktär. Med organisk tillväxt menas att företaget växer av egen kraft, inte genom att till exempel köpa andra företag. Tillväxten ska uppgå till mer än 20 procent per år, det vill säga 72,8 procent över hela tidsperioden. Företaget ska också vara yngre än fem år vid referensperiodens början samt ha fler än 9 anställda.

Många svenska företag är mikroföretag

Genom att utarbeta en definition för gasellföretag som kan fånga upp snabbväxare även bland mikroföretagen med 1-9 anställda kan SCB till exempel visa i vilka regioner och branscher det fanns flest gasellföretag och snabbväxande företag mellan åren 2008 och 2014. Denna modifierade definition är fördelaktig eftersom cirka 95 procent av svenska företag är mikroföretag och dessa företag är exkluderade i OECD/Eurostat-definitionen.

Med hjälp av SCB:s statistik om Företagens och Arbetsställenas Dynamik (FAD) är det också möjligt att få en indikation på om sysselsättningstillväxten i företagen är av icke-organisk karaktär, det vill säga om tillväxten skett genom sammanslagning eller uppköp vilket genererat personalflyttningar mellan företag.

Flest gaseller 2008 och 2012

I tabellen nedan applicerar vi SCB:s modifierade definition på svenska data för att beräkna antalet snabbväxande företag samt gasellföretag mellan åren 2008 och 2014.

Gasell- och snabbväxande företag i procent

Hela SverigeVarav i Storstadslänen
ÅrGasellerSnabb-
växande
GasellerSnabb-
växande
Alla
företag
20080,141,65636253
20090,101,31636453
20100,101,28646353
20110,091,29636353
20120,111,44676253
20130,091,31636453
20140,071,20606453
Medel0,101,35636353

Källa: SCB, egna beräkningar

Av tabellen framgår det att gaseller är ett väldigt sällsynt inslag i svensk ekonomi. I genomsnitt definierades 0,10 procent av de svenska företagen som gasellföretag, vilket motsvarar cirka 247 företag per år. Även de snabbväxande företagen var ovanliga - i genomsnitt 1,35 procent av alla företag, cirka 3 400 företag. Flest tillväxtföretag fanns det året innan senaste finanskrisen 2008 samt år 2012. Dessutom framgår det av tabellen att det fanns en överrepresentation av gasell- och snabbväxande företag inom storstadslänen.

De fyra branscher med flest gasellföretag, totalt sett under hela tidsperioden, är:

  • kunskapsintensiva tjänsteföretag, 485 företag
  • arbetsintensiva tjänsteföretag, 295 företag,
  • byggföretag, 259 företag
  • handelsföretag, 225 företag

Totalt representerade dessa branschgrupper cirka tre fjärdedelar av alla gaseller, det vill säga 1 264 stycken.

Gaseller är ett storstadsfenomen

Cirka 63 procent av gasellföretagen återfanns i storstadslänen, vilket kan jämföras med att 53 procent av alla företag återfanns inom dessa län. För snabbväxande företag är det totalt sett samma överrepresentation, 63 procent av dessa återfanns i storstadslänen.

Det går även att skatta sannolikheten att bli klassad som ett gasellföretag i storstadslänen jämfört med företag i övriga Sverige. Det var drygt 50 procent högre sannolikhet för ett företag inom Stockholms län att bli klassat som ett gasellföretag jämfört med ett liknande företag i övriga Sverige. Motsvarande skattning för Västra Götaland var 16 procent högre sannolikhet. För företag i Skåne syns ingen tydlig skillnad jämfört med övriga Sverige.

Även när det gäller snabbväxande företag var det drygt 50 procent högre sannolikhet att bli klassat som ett sådant i Stockholm jämfört med övriga Sverige om vi räknar bort Göteborg och Malmö. Motsvarande skattning för Västra Götaland och Skåne var 14 respektive 8 procent.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att både gasellföretag och snabbväxande företag till en högre grad var ett storstadslänsfenomen, i synnerhet ett Stockholmsfenomen.

Etiketter