På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-06-09
Nr 2014:34

Författare

Mattias Fritz

arbetar med utbild­nings­statistik på SCB.

010-479 62 67

mattias.fritz@scb.se

Therese Karlsson

arbetar med utbild­nings­statistik på SCB.

010-479 66 21

therese.karlsson@scb.se

Fakta

Under 2012 genomförde SCB under­sök­ningen ”Vuxnas deltagande i utbildning”. Inom EU används den engelska förkort­ningen AES (Adult Education Survey). AES mäter del­tag­andet i olika former av utbild­ning under de senaste 12 månaderna. Syftet med under­sök­ningen är att ge en samlad bild av vuxen­utbild­ning och det livslånga lärandet i Europa.

Personalutbildning definieras här som lärar­ledd/hand­ledd utbild­ning på arbets­platsen eller annan utbild­ning där anled­ningen till del­tagande i huvud­sak var arbets­rela­terat, som helt eller till största delen genom­förts under betald arbets­tid eller där arbets­givaren (alt. svarande som är egen före­tagare) till någon del betalade för kost­naderna. Sådana utbild­ningar är främst kurser men även konferen­ser, semi­narier och studie­dagar m.m. Endast utbild­ningar utan­för det regul­jära utbild­nings­väsendet omfattas.

Sverige toppar EU-statistik om utbildning i jobbet

Enligt de senaste siffrorna deltar i snitt 28 procent av EU-ländernas vuxna befolkning i någon form av personal­utbildning. I de flesta länder har andelen deltagare ökat, men inte i Sverige. Trots detta ligger Sverige i topp med ett deltagande på 56 procent.

Föreläsningssal

Andelen av den vuxna befolkningen i EU:s medlems­länder som det senaste året deltagit i utbildning utanför det reguljära utbildnings­väsendet varierar mellan 7 och 68 procent. En del av detta är personal­utbildning som antingen sker på betald arbetstid eller som till någon del betalas av arbets­­givaren. I de flesta länder utgör personal­utbild­ningen mer än 80 procent av allt deltagande i utbildning utanför det reguljära utbildnings­väsendet.

Citat: Sverige har högst deltagande i personalutbildning inom EU.I Sverige är andelen vuxna per­soner i åldern 25–64 som del­tagit i personal­utbildning högre än i andra EU-länder. Enligt en EU-gemensam undersökning av del­tag­ande i ut­bild­ning som genomfördes 2011–2012 hade 56 procent av svensk­arna i åldern 25–64 år del­tagit i personal­utbildning under det senaste året. De övriga nordiska länderna Norge, Dan­mark och Fin­land hade 41–51 procents deltagande. Genomsnittet för de deltagande EU-länderna var 28 procent.

Jämfört med en liknande undersökning som ­genomfördes 2007 har deltagandet i personal­utbildning minskat i Sverige. I de flesta andra länder har deltagandet ökat, i synnerhet i Danmark, Italien och Nederländerna.

Inom EU är det generellt vanligare att män deltar i personal­utbildning. Ett skäl är att kvinnor inte deltar i arbetskraften i samma grad som män i många länder och då inte heller får tillgång till den här typen av utbildning. I till exempel Tyskland och Neder­länderna utbildar sig män i högre utsträckning inom arbetslivet än kvinnor. I Sverige och Danmark är dock kvinnors deltagande i utbildning på jobbet något högre än männens, och i Finland och de baltiska staterna är kvinnors deltagande väsentligt högre.

Kvinnor i EU deltar dock i högre grad än män i kurser, seminarier, studie­cirklar och privat­lektioner som sker utanför arbetet. Det innebär att det totala deltagandet i utbildning utanför universitet, högskolor och vuxen­utbildning inte skiljer sig nämnvärt åt mellan kvinnor och män.

Citat: 28 procent av de vuxna inom EU har deltagit i någon form av personalutbildning det senaste året.Deltagande i personalutbildning är vanligast i grupper med efter­gymnasial utbildning. Det är också stor skillnad mellan dem som har gymnasial utbildning och dem som har lägre utbildning. I flera länder är andelen deltagare mer än dubbelt så hög för dem som har gymnasial utbildning. En del av förklaringen är att de flesta som har endast för­gymnasial utbildning är äldre personer. Många av dem har troligen lång erfarenhet i sina yrken, vilket minskar behovet av personal­utbildning. Dessutom har en jämförelse­vis stor andel av dem redan lämnat arbetslivet.

I alla länder avtar deltagandet i personal­utbildning efter 55 års ålder. Generellt inom EU är andelen som deltagit i utbildning bland de äldre ungefär hälften så stor som för de yngre ålders­grupperna. Upp till 55 års ålder är det i de flesta länder ganska små skillnader mellan olika ålders­grupper.

Antalet lärarledda undervisnings­timmar i utbildning utanför det reguljära utbildnings­systemet varierar mellan länderna. Genomsnittet i EU är 65 lärarledda undervisnings­timmar under det senaste året. I Sverige har deltagarna i genomsnitt fått 56 lärarledda undervisnings­timmar under det senaste året, vilket betyder att det är vanligare med kortare kurser i Sverige än i övriga EU. Här ligger Danmark högt med 71 timmar, medan deltagarna Finland har fått 61 timmar och Norge 50 timmars utbildning.

I Sverige var antalet lärarledda undervisnings­timmar per deltagare ungefär detsamma som fem år tidigare, medan de i Finland och Neder­länderna minskat kraftigt.

Personalutbildningen har ökat inom EU

Andel av befolkningen 25–64 år som deltagit i personalutbildning de senaste 12 månaderna, år 2007 och 2011

Stapeldiagram över andel av befolkningen 25–64 år som deltagit i personalutbildning de senaste 12 månaderna, år 2007 och 2011

Deltagande i personalutbildning har ökat i de flesta EU-länder, dock inte i Sverige.

Högt deltagande för nordiska kvinnor

Deltagande i personalutbildning efter kön, år 2011

Stapeldiagram över deltagande i personalutbildning efter kön, år 2011

Kvinnor har högst deltagande i personalutbildning i de nordiska länderna.

Lågt deltagande bland lågutbildade

Andel av befolkningen 25–64 år som deltagit i personal­utbildning de senaste 12 månaderna, år 2011

Stapeldiagram över andel av befolkningen 25–64 år som deltagit i personal­utbildning de senaste 12 månaderna, år 2011

I alla deltagande länder har de med högre utbildning i högre grad deltagit i personalutbildning.

Etiketter