På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-08-28
Nr 2014:47

Författare

Anna Broman

arbetar med arbets­­krafts­­under­­sök­­ningar på SCB.

aku@scb.se

Fakta

AKU

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) redovisar antalet och andelen arbetslösa enligt Inter­national Labour Organiza­tions (ILO) konvention för arbets­mark­nads­statistiken. Viktigaste syftet med under­sök­ningen är att beskriva arbets­krafts­utbudet, det vill säga syssel­satta och arbetslösa.

För att klassas som sysselsatt krävs att en person arbetat minst en timma under referens­veckan. Om personen inte arbetat och dessutom söker och kan ta arbete klassi­ficeras denne som arbets­lös. Övriga tillhör gruppen ej i arbets­kraften.

För att tillhöra gruppen Unga som varken arbetar eller studerar måste följande vara uppfyllt:

  1. Är inte sysselsatt under referens­veckan
    Det vill säga antingen arbetslös eller utanför arbets­kraften
  2. Har under referens­veckan och de tre veckorna som föregår referens­veckan inte deltagit i studier
    Hit hör såväl formella som informella studier

Om både 1 och 2 är uppfyllda så klassas personen som varken arbetande eller studerande.

Sverige under EU-snittet för unga som varken arbetar eller studerar

År 2013 var det 7,5 procent av alla ungdomar i åldern 15–24 år som varken arbetade eller studerade. Motsvarande andel för EU var högre, 13,0 procent. Bland de lite äldre ungdomarna som lämnat gymnasiet, 20–24 år­ingarna, var det 10,4 procent i Sverige som varken arbetade eller ägnade sig åt någon form av studier.

Ung kvinna

Statistiken över sysselsättning och arbetslöshet mäts genom Arbets­krafts­under­sök­ningarna (AKU), som är en inter­nationellt reglerad urvals­under­sökning. Den genom­förs på ett urval av befolk­ningen i åldern 15–74 år. Arbets­löshets­måttet i AKU är i huvudsak ett ekonomiskt mått som beskriver det utbud av arbets­kraft som inte möter någon efterfrågan.

Alla som inte arbetar men som skulle kunna arbeta och på något sätt söker arbete räknas som arbetslösa i AKU. Det gäller även ungdomar som studerar och söker extrajobb, eftersom det innebär att det finns ett utbud av arbetskraft som inte efter­frågats. Nästan hälften av de arbetslösa ungdomarna i Sverige är också heltids­studerande. Arbets­löshets­måttet är därför inte något riktigt bra mått för att beskriva marginal­isering i ungdoms­gruppen. Eftersom en stor andel ungdomar studerar, kan begreppet ungdoms­arbets­löshet vara svårtolkat och har därför också varit omdiskuterat.

Nytt mått nyanserar debatten

För att komplettera arbetslöshetsmåttet och nyansera bilden av ungdomars situation på arbets­marknaden utvecklades ett nytt mått i Stor­britannien 1999 – Unga som varken arbetar eller studerar, eller ”NEET” (Not in employment, education or training).

Det här måttet har sedan vidareutvecklats och publiceras numera av Eurostat, och sedan juni månad även av SCB. Skatt­ningarna av hur många som tillhör gruppen baseras, liksom statistiken om syssel­sätt­ning och arbets­löshet, på Arbets­krafts­under­sök­ningarna (AKU).

Definitionen av Unga som varken arbetar eller studerar är att man varken ska vara sysselsatt enligt AKU eller ägna sig åt någon form av studier, vare sig formella eller informella. NEET- begreppet är därmed mer lämpligt för att beskriva en grupp ungdomar som riskerar att få svårt att ta sig in på arbets­marknaden, dee som genom att de varken arbetar eller studerar går miste om kunskaper och erfaren­heter som krävs för att få ett arbete i framtiden. År 2013 var det 91 000 unga i åldern 15–24 år som tillhörde den här gruppen. Av dessa var 49 000 män och 43 000 kvinnor.

Andel ungdomar 15–24 år som varken arbetar eller studerar i EU28, procent

Stepeldiagram över andel ungdomar 15–24 år som varken arbetar eller studerar i EU28, procent

Källa: Eurostat

Vanligare i EU än i Sverige att unga varken arbetar eller studerar

Genom att det finns inter­nationella regelverk för hur vi mäter syssel­sätt­ning och arbets­löshet kan vi jämföra statistiken från Arbets­krafts­under­sök­ningarna i Sverige med övriga länder i EU. År 2013 var det 7,5 procent i åldern 15–24 år i Sverige som varken arbetade eller studerade. Det kan jämföras med genom­snittet för EU, som var 13,0 procent. Lägst andel unga som varken arbetar eller studerar hade Luxem­burg där 5,0 procent till­hörde gruppen. Högst var andelen i Italien, där 22,2 procent av den unga befolk­ningen 15–24 år varken arbetade eller ägnade sig åt någon form av studier. Det är värt att notera att till skillnad från arbets­lös­hets­talet, som beräknas som andel arbetslösa i arbets­kraften, beräknas andelen unga som varken arbetar eller studerar som andel av hela den unga befolk­ningen. Andelarna är därför inte jämförbara när man tittar på de två grupperna, utan istället är antals­uppgift­erna ett bättre sätt att se hur stora grupperna är.

En del av ungdomarna som varken arbetar eller studerar är samtidigt arbetslösa – men inte alla. Eftersom en stor del av de arbetslösa ungdomarna också är studerande tillhör dessa inte gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Av de arbetslösa ungdomarna var det knappt var tredje som uppfyllde NEET-begreppet och alltså inte studerade. De unga som varken arbetar eller studerar och som inte samtidigt tillhör gruppen arbetslösa, står istället utanför arbets­kraften och söker alltså inte, alternativt kan inte ta ett arbete. I den här gruppen finns både personer som inte vill ha ett arbete av något skäl, och de som har gett upp att försöka få ett arbete.

Illustration över de som varken arbetar eller studerar

Andelen unga som varken arbetar eller studerar varierar mellan olika grupper. Bland personer 15–19 år var exempelvis andelen som varken arbetar eller studerar klart lägre än bland de äldre ungdomarna i åldern 20–24 år. I den yngre ålders­kategorin går den stora majoriteten ungdomar fortfarande på gymnasiet, och inkluderas därmed inte i gruppen. Bland dessa var andelen unga som varken arbetar eller studerar 3,9 procent 2013, medan motsvarande siffra bland 20–24-år­ingarna var 10,4 procent.

En uppdelning av den unga befolkningen i inrikes och utrikes födda visar också på skillnader. Bland de utrikes födda ungdomarna i åldern 15–24 år var det 17 000 personer som varken arbetar eller studerar, vilket motsvarar 10,4 procent. Bland inrikes födda var motsvarande siffror 75 000 personer, eller 7,0 procent.

Högst andel 15–24 åringar som varken arbetar eller studerar var det bland de utrikes födda kvinnorna där 11,0 procent tillhörde gruppen. Detta kan jämföras med inrikes födda kvinnor där 6,6 procent i ålders­gruppen varken arbetar eller studerar. Bland männen var andelen 7,4 procent för de inrikes födda och 9,8 procent för de utrikes födda.

Fler ungdomar i Sverige är arbetslösa än NEET

En jämförelse mellan antalet arbetslösa ungdomar och antalet ungdomar som varken arbetar eller studerar visar att det i Sverige, till skillnad från i de flesta europeiska länder, är färre som tillhör gruppen unga som varken arbetar eller studerar än de som är arbetslösa. Andra kvartalet 2014 var det 75 000 personer, eller 6,2 procent av de unga som varken arbetade eller studerade. Detta kan jämföras med antalet arbetslösa ungdomar som var 197 000 personer. Av de arbetslösa ungdomarna var 113 000, eller 57,2 procent, heltids­studerande. Det är dock viktigt att komma ihåg att antalet arbetslösa ungdomar är som högst under andra kvartalet varje år, eftersom många unga söker sommarjobb på våren och för­sommaren. Detta gör att skillnaderna mellan måtten är som störst just detta kvartal.

Antalet unga som varken arbetar eller studerar och antalet arbetslösa ungdomar andra kvartalet 2009 till andra kvartalet 2014

Linjediagram över antalet unga som varken arbetar eller studerar och antalet arbetslösa ungdomar andra kvartalet 2009 till andra kvartalet 2014

Källa: SCB, AKU

Tredje kvartalet, juli till september, är den tid då skillnaden mellan de olika måtten är minst. Då har antalet arbetslösa ungdomar minskat eftersom många har fått sommar­jobb. Men samtidigt ökar antalet unga som varken arbetar eller studerar, eftersom de som studerar har paus från sina studier. Tredje kvartalet 2013 var exempelvis 134 000 personer i ålders­gruppen arbetslösa och antalet som varken arbetade eller studerade var 119 000 personer. 57 000 av dessa tillhörde båda grupperna och var alltså både arbetslösa och unga som varken arbetade eller studerade.

Etiketter