På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2015-06-09
Nr 2015:133

Författare

Anna Broman

arbetar med arbets­krafts­under­sökningar på SCB.

aku@scb.se

Gabrielle Larsson

arbetar med arbets­krafts­under­sökningar på SCB.

aku@scb.se

Fakta

Sysselsatta personer som varken är fast anställda, före­tagare eller med­hjälp­ande hus­hålls­med­lemmar räknas i arbets­krafts­under­sök­ningarna (AKU) som tids­begränsat anställda. Dessa anställda omfattar personer som exempel­vis har vikariat, säsongs­arbete, en prov­anställ­ning eller någon form av projekt­anställ­ning. Det finns också personer med en tids­begränsad anställ­ning som har en fast tjänst i botten. Dessa räknas inte till tids­begränsat anställda eftersom de inte har samma lösa anknyt­ning till arbets­marknaden som övriga tids­begränsat anställda har.

Tidsbegränsad anställning – den vanligaste vägen till jobb

Mer än var fjärde arbetslös har ett arbete tre månader senare. I åtta fall av tio är det arbetet en tidsbegränsad anställning. En genomgång av flödena på arbetsmarknaden visar att de tidsbegränsade anställningarna spelar en central roll i vägen till arbete.

Ung kvinna

Att få en tidsbegränsad anställning är den vanligaste vägen till arbete både för dem som varit arbetslösa och för dem som tidigare inte sökt eller inte kunnat ta ett arbete. Av alla anställda är det ungefär 19 procent av kvinnorna och 15 procent av männen som har en tidsbegränsad anställning.

I SCB:s arbetskraftsundersökningar kontaktas samma personer åtta gånger, en gång per kvartal. Det gör att vi bland annat kan se hur många som fått arbete sedan föregående kvartal och vilken typ av anställningsform de då fått. Dessa arbetsmarknadsflöden visar bland annat hur vägen till arbete ser ut.

Mer än var fjärde arbetslös, i genomsnitt 28 procent, hade under 2014 fått någon form av arbete tre månader senare. En mindre andel hade övergått till att stå utanför arbetskraften, det vill säga att de inte längre kunde ta eller hade sökt ett arbete. Drygt hälften av de arbetslösa personerna i åldern 16–64 år var fortfarande arbetslösa kvartalet efter.

Var tionde tidsbegränsat anställd får fast jobb inom ett kvartal

Andelen övergångar mellan två kvartal mellan olika tillstånd på arbetsmarknaden i åldersgruppen 16–64 år, genomsnitt för 2014. Procent

TILL
FRÅNFast
anställda
Tids-
begränsat
anställda
Företagare
och med-
hjälpare
Arbets-
lösa
Ej i
arbets-
kraften
Alla
Fast anställda971011100
Tidsbegränsat anställda11711711100
Företagare och medhjälpare119711100
Arbetslösa52215617100
Ej i arbetskraften1701081100

På grund av avrundning summerar inte alla rader till 100 procent.

För de arbetslösa som övergått till att vara anställda är det vanligast att de blivit tidsbegränsat anställda. Nästan 80 procent av övergångarna till ­anställning var till just ett tidsbegränsat arbete. Även bland personer som står utanför arbetskraften var den vanligaste vägen till arbete en tidsbegränsad anställning. Bland dem utanför arbetskraften, som inte sökte arbete kvartalet innan, var det knappt var ­tionde, 9 procent, som hade arbete nästa kvartal. Även bland dem gick 80 procent till just en tidsbegränsad anställning. För den som inte har ett arbete är alltså den vanligaste vägen till arbete någon typ av tidsbegränsad anställning.

Citat: Av dem som fått en fast anställning kom två tredjedelar från att ha haft en tidsbegränsad anställning.

En annan fråga är vad som händer med dem som har en tidsbegränsad anställning. Leder det vidare till fast jobb? Av dem som hade en tidsbegränsad anställning var det under 2014 i genomsnitt 11 procent som övergick till en fast anställning ett kvartal senare. Det innebär att av dem som får en fast anställning kommer två tredjedelar från just en tidsbegränsad anställning. De flesta tidsbegränsat anställda hade dock fortfarande en tidsbegränsad anställning även kvartalet efter och nästan en av fem personer med tidsbegränsad anställning hade inte kvar sitt arbete.

Det är stora skillnader mellan olika kvartal i andelen som får en tidsbegränsad anställning, i synnerhet bland personer som står utanför arbetskraften. En viktig förklaring är att många unga går från studier till arbete mellan andra och tredje kvartalet, och sedan återgår till studier mellan tredje och fjärde kvartalet. Dessa skillnader är särskilt påtagliga i den yngsta åldersgruppen.

Av samtliga tidsbegränsade anställningar var i genomsnitt cirka 8 procent ferie- eller säsongsarbete 2014. Under året var andelen som högst under tredje kvartalet då 15 procent av personerna med tidsbegränsade anställningar hade en sådan anställning.

Tidsbegränsade anställningar centrala på arbetsmarknaden

Genomsnittligt antal nettoövergångar mellan olika tillstånd på arbetsmarknaden från ett kvartal till nästa under år 2014 för åldersgruppen 16–64 år

Figur över genomsnittligt antal nettoövergångar mellan olika tillstånd på arbetsmarknaden från ett kvartal till nästa under år 2014 för åldergruppen 16–64 år

De flesta med en tidsbegränsad anställning skulle föredra en fast anställning, om man bortser från ungdomar. Bland dem är många studerande som har feriearbete eller arbete vid sidan av studierna. Andelen tidsbegränsat anställda som får en fast anställning påföljande kvartal är i genomsnitt 9 procentenheter högre bland dem som föredrar en fast anställning än bland dem som föredrar att vara tidsbegränsat anställda. Andelen som fått ett fast arbete är cirka 15 procent bland dem som föredrar det, jämfört med 6 procent bland dem som föredrar en tidsbegränsad anställning.

Nettoflödena, skillnaden mellan flödet i en riktning och flödet i motsatt riktning, ger en översiktlig bild av utvecklingen mellan två kvartal. Under 2014 var det i genomsnitt 37 500 personer per kvartal som gick från att vara arbetslösa till att ha en tidsbegränsad anställning med detta sätt att räkna. Nästan lika många, 34 000 personer per kvartal, gick från tidsbegränsad till fast anställning. Den vanligaste vägen ur arbetslöshet går till en tidsbegränsad anställning och en tidsbegränsad anställning är också den vanligaste vägen till en fast anställning.

En förklaring till detta är att de flesta fasta anställningar föregås av en provanställning, som är en form av tidsbegränsad anställning. Cirka 10 procent av de tidsbegränsat anställda har just en provanställning.

Etiketter