På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-10-15
Nr 2013:72

Författare

Anna Broman

arbetar med arbets­krafts­under­sök­ningar på SCB.

aku@scb.se

Fakta

AKU

Arbets­krafts­under­sök­ning­arna (AKU) redo­visar antalet och andelen arbets­lösa enligt Inter­national Labour Organiza­tion's (ILO) kon­ven­tion för arbets­­mark­­nads­statistiken. Vikt­igaste syftet med under­­sök­­ning­en är att be­skriva arbets­­krafts­­ut­budet, det vill säga syssel­­satta och arbets­lösa.

För att klassas som syssel­­satt krävs att en person arbetat minst en timme under referens­­veckan. Om personen inte arbetat och dess­utom söker och kan ta arbete klassif­iceras denne som arbets­lös. Övriga till­hör gruppen ej i arbets­kraften.

Unga kvinnor jobbar ofta ofrivillig deltid

Under 2012 uppgav mer än var sjätte del­tids­arbetande person att de ville och kunde arbeta mer. 2012 hand­lade det om 193 000 personer eller 4,1 procent av alla syssel­satta. I synner­het unga kvinnor och personer med tids­begränsad anställ­ning vill utöka sin syssel­sätt­nings­nivå.

Leeande cafébiträde

Det finns deltidssysselsatta personer vars arbet­smark­nads­situa­tion på­minner mycket om arbets­lösas. Det kan vara personer som arbetar få timmar och som också vill och kan arbeta mer. I vissa fall söker dessa personer arbete, precis som arbets­lösa, för att försöka öka på sin syssel­sätt­nings­nivå. I statistiken kan dock ingen vara både sysselsatt och arbetslös samtidigt.

Det finns ett stort samhälls­intresse för att bättre fånga upp dessa ofri­villigt del­tids­syssel­satta, och även dem som har ett sök­bete­ende som på­minner om arbets­lösas. För att de inte ska tappas bort bland de övriga syssel­satta i statistiken har SCB:s Arbets­krafts­under­sök­ningar (AKU) därför ut­vecklat två nya mått för att belysa dessa grupper. Det handlar om Undersysselsatta som arbetar deltid och Del­tids­syssel­satta arbets­sökande.

År 2012 var 4 657 000 personer syssel­satta. Av dessa uppgav 1 120 000, eller 24 procent, att de arbetade deltid. Andelen del­tids­arbet­ande är högre bland kvinnor. Det är 36,4 procent som uppger att de arbetar deltid, medan mot­svarande siffra bland män är 12,9 procent. Inom bransch­erna hotell och restau­rang samt vård och omsorg är det van­ligast med del­tids­arbete. Det var runt 40 procent av de syssel­satta inom dessa närings­grenar som arbetade mindre än 35 timmar 2012.

Illustration av AKU-trädet

Av de sysselsatta var 4,1 procent del­tids­arbet­ande som uppgav att de ville och kunde jobba mer. Dessa arbetade alltså mindre än önskat och benämns av AKU och ILO som under­syssel­satta som arbetar deltid. Det är mer än dubbelt så många kvinnor som män i den här gruppen. Bland kvinnor är det sex procent av de syssel­satta som arbetar deltid och vill och kan arbeta mer, vilket kan jämföras med 2,5 procent bland männen.

Ett annat sätt att undersöka dessa grupper är att ställa frågan om hur stor andel av dem som arbetar deltid som gör det ofrivilligt och egent­ligen skulle vilja arbeta mer. Gruppen ställs då i relation till dem som arbetar deltid istället för till samtliga syssel­satta. Under 2012 var det mer än var sjätte del­tids­arbet­ande person, 17,2 procent, som ville och kunde arbeta mer. Andelen del­tids­syssel­satta som vill och kan arbeta mer är något högre bland män än bland kvinnor, 19,4 respek­tive 16,4 procent. Detta förklaras dock av att nämnaren, det vill säga antalet del­tids­syssel­satta är avsevärt högre bland kvinnor än bland män.

Allra störst är siffrorna bland ungdomar 15‑24 år, där nästan var tredje del­tids­syssel­satt svarar att han eller hon vill och kan arbeta mer. Bland ungdomar är det fler kvinnor än män som arbetar ofrivillig deltid, 37 000 respek­tive 20 000. Andelen del­tids­syssel­satta som vill och kan arbeta mer är här ungefär lika stor bland kvinnor som män, cirka 30 procent.

Andel av deltidssysselsatta som vill och kan arbeta mer, efter kön och ålder, 2012

Det är också vanligare med ofrivilligt deltids­arbete bland personer med tids­be­gränsad anställ­ning. Bland fast anställda är cirka 14 procent under­syssel­satta som arbetar deltid, medan det nästan är var tredje person, 30,6 procent, bland tids­be­gränsat anställda. Av de tids­be­gränsat anställda som vill och kan arbeta mer är majoriteten, 65,5 procent, kvinnor.

Bland de undersysselsatta som arbetar deltid är det ett antal personer som också aktivt söker arbete och därför på­minner om arbets­lösa på många sätt, även om de i SCB:s arbets­krafts­under­sök­ningar är klass­ificer­ade som syssel­satta. Av del­tids­syssel­satta personer är det nästan fem procent som aktivt sökte arbete på mot­svar­ande sätt som arbets­lösa. Denna andel är dock högre bland kvinnor än bland män 6,2 respektive 4,1 procent.

Etiketter