På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-04-10
Nr 2014:20

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

Utvandring

För att räknas som utvandrad i SCB:s statistik krävs att man med­delar Skatte­verket att man har för avsikt att vara bosatt utom­lands i minst tolv månader. Vid utflytt­ning till ett annat nordiskt land gäller folk­bok­för­ings­reglerna i det land man flyttar till.

I artikeln redovisas uppgifter om både antal utvandrare och antal utvandringar, det första avser personer, det andra händelser. En person kan ha flera registrerade händelser under ett år och därför är antalet registrerade händelser fler än antalet personer.

Övriga

I artikelns tabeller och diagram åter­­finns posten Övriga. Övriga står för de länder som inte kommer med på topp­list­orna samt de två post­erna obefint­lig (OB) samt okänt.

Skatteverket följer regel­bundet upp personer vars bosätt­ning har varit okänd (utan känd hem­vist). Om dessa personer inte längre anses vistas i landet blir de av­regi­strer­ade som ut­vand­rade till OB.

Även utvandringar till okänt är till exempel av­regi­strer­ingar genom­förda av Skatte­verket på grund av miss­tanke om att personen inte längre vistas i Sverige.

Inom gruppen utvand­ring till okänt ryms även de personer som emi­grerar utan att uppge till vilket land de flyttar.

Utvandring 2013

Utvandringen till Danmark och Storbritannien ökade

Totalt utvandrade drygt 50 600 personer under 2013 och av dessa var drygt 23 500 kvinnor. Så många kvinnor har det aldrig utvandrat tidigare. Flest personer emigrerade till Norge men i jämförelse med 2012 så ökade utvandringen till Danmark och Storbritannien mest.

Kvinna pratar i mobiltelefon

Medan invandringen var den högsta någonsin med knappt 115 800 invand­rade så planade utvand­ringen ut och minskade något efter tre års uppgång. Drygt 23 500 kvinnor utvandrade och männen var knappt 27 100.

Historiskt har vi inte legat på sådana här nivåer sedan den stora amerika­utvand­ringens toppår på 1880-talet. Utvand­ringen bör dock sättas i relation till dagens folkmängd och de ökade möjlig­heterna att förflytta sig. Under 1887 utgjorde utvand­ringen en procent av folk­mängden medan den 2013 uppgick till en halv procent. Till skillnad från 1800-talets utvand­ring kommer sanno­likt en stor andel av dagens emigranter att återvända till Sverige.

Totalt var 168 länder representerade bland utvand­rings­länderna. Norge har varit det populäraste utvand­rings­landet under hela 2000‑talet, under 2013 utvandrade 14 procent dit. Andra vanliga utvand­rings­länder har under 2000‑talet varit Danmark, Stor­britannien, USA, Finland och Tyskland även om popular­itets­ord­ningen varierat något.

De tio vanligaste länderna att utvandra till 2013

Totalt23 57327 14250 715100,0-2,0
Utvand-
ringsland
KvinnorMänTotaltAndel
av total
utvand-
ring (%)

Skillnad
mot
2012 (%)

Norge3 2313 7036 93413,7-6,0
Danmark2 3132 7025 0159,912,2
Storbritannien2 0981 6643 7627,414,7
USA1 7391 6083 3476,67,6
Finland1 2401 3282 5685,1-2,7
Tyskland1 2071 1832 3904,79,2
Irak5787371 3152,69,4
Kina5987091 3072,6-30,7
Polen5047091 2132,4-14,8
Indien4107411 1512,30,3
Övriga19 65512 05821 71342,8-5,7

1Den största gruppen i Övriga är okänt land. Se faktaruta för vidare information.

Bland de vanligaste utvandrings­länderna var Kina det land dit utvand­ring­arna minskade mest, drygt 30 procent. Stor­britannien var det land som under fjolåret procent­uellt ökade mest med knappt 15 procent. Generellt är det fler män än kvinnor som utvandrar men till Stor­britannien, USA och Tyskland är det fler kvinnor som utvandrar.

Majoriteten av utvandrarna är födda utomlands

Återutvandring är ett begrepp som brukar användas för personer som utvandrar efter att någon gång ha invandrat till Sverige. Av den totala utvand­ringen 2013 var det 68 procent eller 34 479 personer som åter­utvand­rade. De hade i genom­snitt till­bringat sex år och åtta månader i Sverige.

Antal år i Sverige innan återutvandring

Stapeldiagram över antal år i Sverige innan återutvandring

I diagrammet ingår de tolv länder med störst återutvandring totalt, rangordnat efter genomsnittligt antal år i Sverige innan återutvandring.

Av de som utvandrade var majoriteten, 60 procent, födda utom­lands. Eftersom alla utrikes­födda någon gång invandrat så räknas de alltid som åter­utvand­rare när de lämnar landet. 61 procent åter­utvand­rade till födelse­landet. Bland personer födda i Norden var andelen ännu högre, nästan nio av tio som lämnade Sverige flyttade till­baka till födelse­landet.

Andel återutvandrare till hemlandet

Stapeldiagram över andel återutvandrare till hemlandet

I diagrammet ingår de tio länder med störst återutvandring till hemlandet, rangordnat efter andel återutvandrare.

Bland de personer som kommit till Sverige från politiska oroshärdar och krig är det av natur­liga skäl ovanligare att man vid utvand­ringen åter­vänder till födelse­landet. Bland åter­utvand­rare födda i Irak åter­vände knappt hälften till födelse­landet. Irakierna utvand­rade i genom­snitt efter knappt åtta år. För de som var födda i Storbritannien respektive Kina flyttade två av tre hem till födelse­landet. De utvand­rade efter drygt fem respek­tive drygt fyra år.

Nordiska och engelskspråkiga länder populärast bland svenskfödda

Av utvandrarna 2013 var 40 procent födda i Sverige. De mest populära utvand­rings­länderna bland de svensk­födda var de nordiska länderna och Stor­britannien och USA. Närheten till grann­länderna och svenskarnas goda kunskaper i det engelska språket kan förklara en del av ländernas popularitet. Förra året gjordes drygt 2 000 utvand­ringar av svensk­födda till Stor­britannien. Av dessa var sex av tio kvinnor.

De vanligaste länderna för svenskfödda att utvandra till 2013

Totalt9 99110 24620 237100,0
Utvand-
ringsland
KvinnorMänTotaltAndel av
svensk-
föddas
utvand-
ring (%)
Norge2 0992 3594 45822,0
Storbritannien1 2448132 05710,2
USA1 0501 0002 05010,1
Danmark8647521 6168,0
Tyskland3763667423,7
Finland2844307143,5
Spanien3233016243,1
Australien3761975732,8
Kina1942654592,3
Schweiz2142164302,1
Övriga2 9673 5476 51432,2

Medelålder på svenskfödda utvandrare 18 år och äldre

Stapeldiagram över medelålder på svenskfödda utvandrare 18 år och äldre

Länderna är rangordnade efter total medelålder.

Vid vilken ålder är det då vanligast att man väljer att utvandra? I grafen ovan ingår de 20 vanligaste utflytt­nings­länderna för svensk­födda, som var 18 år och äldre. Natur­ligt­vis har en del av dessa utvand­rare också barn med sig. Men vi har valt att inte räkna in barnen här, efter­som det är de vuxna som fattar det aktiva beslutet att flytta.

Utvandrare till Portugal hade den högsta medel­åldern, på drygt 58 år. Den största skill­naden i medel­ålder åter­fanns bland utvand­rare till Thailand, där männen var drygt 52 år och kvinnorna knappt 38 år. Lägst medel­ålder, hade de som utvand­rade till våra nordiska grann­länder eller till engelsk­språkiga länder.

Att vara född i Sverige och återutvandra innebär att personen flyttat från Sverige, immigrerat tillbaka hit för att sedan flytta utom­lands igen. Av åter­utvand­rarna förra året var 12 procent födda i Sverige och de hade i genom­snitt varit bosatta i här i sex år och fyra månader innan de flyttade utom­lands igen. De vanligaste länderna för svenskfödda åter­utvand­rare att flytta till var Norge, Stor­britannien och USA.

Etiketter