På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:23

Författare

Karin Lundström

arbetar med demo­grafisk analys på SCB.

010-479 41 87

karin.lundstrom@scb.se

Fakta

Studien bygger på uppgifter från SCB:s register. Genom register­statistiken går det i dagsläget inte att koppla samman två personer till ett par förrän de får barn till­sammans eller gifter sig, men genom att följa par bakåt i tiden till den tidpunkt då de för första gången är folk­bokförda på samma fastighet går det ändå att få en bild över hur par­bildnings­mönster ser ut. Denna metod innebär att bara för­hållanden som så småningom leder till barn eller gifter­mål kan studeras, vilket gör att resultaten inte är repre­senta­tiva för alla typer av par­bildningar. I denna studie har vi dessutom valt att begränsa oss till par med barn och här ingår de drygt 33 000 par som fick sitt första barn år 2000.

Att som par flytta ihop kan ske gradvis exempelvis genom att båda under en tid har en egen bostad, men att man bor en del av tiden hos den ena och en del hos den andra. Det är också sannolikt att en del par har bott ihop en tid innan de folk­bokfört sig på samma fastighet. Eftersom vi har uppgift om folk­bokföring och inte faktiskt boende över­skattas åldern vid ihop­flyttning och tiden ett par har bott till­sammans innan det första barnet föds under­skattas.

För att få så bra täckning som möjligt används här uppgift om ut­bildnings­nivå gällande år 2000 då samtliga par var folk­bokförda i Sverige. Fram till idag har en del av personerna hunnit höja sin ut­bildnings­nivå, samtidigt som vissa personer faller bort på grund av emigration eller dödsfall. Jäm­för­elser med en senare uppgift om ut­bildning visar att resultaten endast påverkas marginellt.

Vanligast att hon flyttar in hos honom

Bland par som blev föräldrar år 2000 var kvinnan i genomsnitt 25 år och mannen 27 år när de flyttade ihop. De hade i genomsnitt bott tillsammans drygt tre år innan första barnet föddes.

Ett ungt par i flyttartagen

Vid vilken ålder man flyttar ihop och hur länge man bor tillsammans innan man får barn hänger bland annat samman med utbildnings­nivå och bakgrund. Bland de par som fick sitt första barn år 2000 var kvinnan i genomsnitt knappt 25 år och mannen drygt 27 år när de flyttade ihop. Det är stor spridning över åldrarna och det är både vanligt att vara under 20 år och över 30 år när man flyttar ihop. Bland kvinnorna är det relativt vanligt att flytta ihop med sin partner i åldrarna kring 20 år, vilket också är de vanligaste åldrarna för att flytta hemifrån. Bland männen är det ett mindre samband mellan ålder vid flytt hemifrån och ålder då de flyttar ihop med sin partner. Denna skillnad kan tyda på att kvinnor i högre utsträckning än män flyttar hemifrån direkt till ett par­för­hållande.

Efter­gymnasialt utbildade flyttar ihop senare …

Ålder vid ihopflyttning efter utbildnings­nivå

Linjediagram över ålder vid ihopflyttning efter utbildnings­nivå

Bland personer med för­gymnasial utbildning är det vanligt att flytta ihop i 20-årsåldern, medan personer med efter­gymnasial utbildning ofta är kring 25 år då de flyttar ihop.

… och bor tillsammans längre innan de får barn

Medelålder vid ihopflytt och vid första barnets födelse efter utbildnings­nivå

Linjediagram över medelålder vid ihopflytt och vid första barnets födelse efter utbildnings­nivå

Tiden som sammanboende innan första barnet föds är längre bland kvinnor och män som har en efter­gymnasial utbildning.

Ju högre utbildnings­nivå man har desto senare flyttar man ihop med sin partner. Tydligast är skillnaderna bland kvinnor, där de med för­gymnasial utbildning ofta har flyttat ihop med sin partner före 20 års ålder. Bland kvinnorna med efter­gymnasial utbildning är det istället vanligt att flytta ihop vid 25 års ålder eller senare. De med högre utbildning flyttar inte bara ihop senare, det är också vanligare bland högutbildade att bo tillsammans länge innan det första barnet föds. I de par där någon har högst för­gymnasial utbildning har omkring 10 procent bott ihop i minst fem år vid första barnets födelse medan motsvarande andel är omkring 30 procent för de par där någon har efter­gymnasial utbildning.

Att de med högre utbildning också bor ihop längre innan första barnet föds gör att åldern vid första barnets födelse skiljer sig åt mer mellan personer med olika utbildnings­nivå än vad åldern vid ihopflyttning gör. Kvinnor med efter­gymnasial utbildning flyttar i snitt ihop med sin partner knappt fyra år senare än kvinnor med för­gymnasial utbildning, medan ålders­skillnaden vid första barnets födelse är sex år. En förklaring till att kvinnor och män med högre utbildnings­nivå får barn senare än de med lägre utbildnings­nivå är att de flesta väntar med att skaffa barn tills de har etablerat sig på arbets­marknaden, något som sker senare för de som utbildar sig längre.

När det gäller tiden paret bor tillsammans innan de får barn har också åldern när man flyttade ihop betydelse. Är man yngre när man flyttar ihop kan det ta tid innan man känner sig mogen att skaffa barn och är man lite äldre kan det bli bråttom om man ska hinna få barn. Bland de som flyttat ihop i unga åldrar är det också en stor andel som har bott tillsammans i minst fem år innan de fick barn medan de som var äldre ofta fått barn inom ett par år.

När paren flyttade ihop var det vanligare att kvinnan flyttade in hos mannen än tvärtom. Detta gäller oavsett utbildnings­nivå och kan antagligen till stor del förklaras av ålders­skillnaden i paret. Eftersom mannen ofta är ett par år äldre än kvinnan har han haft mer tid att etablera sig på bostadsmarknaden. För de par där det är en stor ålders­skillnad är det ännu vanligare att det är kvinnan som flyttar in hos mannen. I de par där kvinnan är äldre än mannen är det däremot vanligare att sammanboendet påbörjas i kvinnans bostad.

Vem flyttar till vem?

Par som fick sitt första barn år 2000 efter hur sammanboendet påbörjades

Cirkeldiagram över par som fick sitt första barn år 2000 efter hur sammanboendet påbörjades

Även åldern då man flyttar ihop är av betydelse och bland de yngre paren är det vanligare att paret gemensamt flyttar till en ny bostad. För de par där någon är yngre än 20 år påbörjas sammanboendet med en flytt till en ny bostad för omkring 35 procent, jämfört med omkring 20 procent bland de par där båda är 25 år eller äldre när de flyttar ihop.

Det är vanligare att kvinnan flyttar in hos mannen bland par där båda är födda utomlands jämfört med par där båda är födda i Sverige. Det kan bero på att det är vanligare bland kvinnor att komma till Sverige som anhöriginvandrare till en person som redan är bosatt i landet. I utrikes födda par är det dessutom ofta en större ålders­killnad mellan kvinnan och mannen, vilket också kan ha betydelse. Om en av parterna är född i Sverige är det oftast så att samman­boendet påbörjas i den sverigeföddas bostad, oavsett om det är mannen eller kvinnan. För en del av dessa par startar samman­boendet i samband med att den utrikes födda personen invandrar, men skillnaderna kan också vara ett tecken på att den person som är född i Sverige har en starkare ställning på bostadsmarknaden.

Etiketter