På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-05-24
Nr 2012:19

Författare

SCB, enheten för befolkningsstatistik

befolkning@scb.se

Fakta

För att räknas som invandrad i SCB:s statistik krävs att man har för av­sikt att stanna i Sverige i minst tolv månader samt har uppe­hålls­till­stånd/uppe­hålls­rätt (gäller inte nord­iska med­borgare) och folk­bok­för sig i landet. Nord­iska med­borgare behöver inte ha till­stånd för att in­vand­ra till Sverige.

För att räknas som ut­vand­rad i SCB:s statistik krävs att man med­delar Skatte­verket att man har för av­sikt att vara bo­satt utom­lands i minst tolv månader. Vid ut­flytt­ning till ett annat nord­iskt land gäller folk­bok­för­ings­reglerna i det land man flyttar till.

Invandring och utvandring 2011

Var femte invandrare är svensk medborgare

Under 2011 minskade invand­ringen något jämfört med nivån de två senaste åren. Den vanligaste invand­raren är en åter­vänd­ande svensk med­borgare följt av irakier och polacker. Utvand­ringen från Sverige ökade under året och var större än någonsin. Det var till och med fler som utvand­rade 2011 än under den stora Amerika­utvand­ringens toppår 1887.

Närbild på ett gäng pass

Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 sjönk den dock något för andra året i rad och totalt invand­rade 96 467 personer, 45 643 kvinnor och 50 824 män. Jämfört med 2010 innebar det en minsk­ning med två procent.

Bland de invandrade fanns 171 med­borgar­skap represent­erade. Den i sär­klass största gruppen var liksom tidigare år svenska medborgare, som åter­vände efter en längre tids vistelse utom­lands. De utgjorde 2011 en femte­del av alla invandrare. Näst största gruppen var irakiska med­borgare, följt av polska med­borgare. Invand­ringen av med­borgare från Afghanistan har ökat under de senaste fyra åren och afghaner var förra året den fjärde största invandrar­gruppen med 3 415 invand­rade. Det innebar en ökning med 78 procent sedan 2010.

Somaliska medborgare, gick från att ha varit den största invandrar­gruppen 2010, till den sjätte största 2011. Skälet är att det har blivit mycket svårare för med­borgare från Somalia att få uppe­hålls­till­stånd i Sverige av anhörig­skäl, eftersom det inte finns någon stats­makt godkänd av Sverige som kan utfärda ID-hand­lingar.

Invandringen från länder som upplevt oroligheter i spåren av den arabiska våren ökade. Jämfört med 2010 ökade antalet invand­rade med­borgare från Egypten, Jemen, Libyen och Syrien med 58 procent. Antals­mässigt var dock gruppen inte så stor, totalt 2 638 medborgare år 2011.

Invandring efter de vanligaste medborgarskapsländerna 2011

Medborgar‑
skapsland
KvinnorMänTotaltAndel av
den totala
invandringen
Sverige9 82510 79020 61521,4
Irak2 2152 2544 4694,6
Polen2 0072 3964 4034,6
Afghanistan1 0102 4053 4153,5
Danmark1 3561 8403 1963,3
Somalia1 4461 6363 0823,2
Kina1 3831 2362 6192,7
Thailand2 0225112 5332,6
Finland1 3001 0312 3312,4
Tyskland1 1031 1022 2052,3
Övriga21 97625 62347 59949,3
Totalt45 64350 82496 467100,0

Bland de största invandrargrupperna uppvisade thailändska och afghanska med­borgare den snedaste köns­fördel­ningen. Av de thailändska invandrarna var 80 procent kvinnor, medan 70 procent av afghanerna var män.

Tre av tio invandrade bosatte sig i storstäderna

Av de som invandrade till Sverige under 2011 bosatte sig 29 procent i någon av stor­stads­kommun­erna Stockholm, Göteborg och Malmö. Till Stockholm invand­rade totalt 14 844 personer, varav 53 procent var män och 47 procent var kvinnor. Därmed var Stockholm den kommun som fick flest invandrade, 15 procent av den totala invandringen till Sverige. Den största enskilda grupp som invandrade till Stockholm var personer som är födda i Sverige. Därefter kom personer födda i Polen, Kina, Indien och Finland.

I Göteborg bosatte sig 7 300 och i Malmö 6 306 av de invandrade. Precis som bland dem som invand­rade till Stockholm var andelen män något större än andelen kvinnor. De största enskilda grupperna som invand­rade till Göteborg var Sverige­födda samt födda i Iran, Irak och Polen. Till Malmö var däremot födda i Danmark den enskilt största invand­rar­gruppen, följt av födda i Sverige, Irak och Polen.

De kommuner som hade högst antal invandrade förutom stor­stads­kommun­erna var student­orterna Uppsala och Lund samt Södertälje och Botkyrka.

Antal invandrade per kommun 2011. De tio största invandringskommunerna

KommunKvinnorMänTotaltAndel av
den totala
invandringen
Stockholm6 9937 85114 84415,4
Göteborg3 4863 8147 3007,6
Malmö2 9793 3276 3066,5
Uppsala1 1181 2242 3422,4
Lund9989461 9442,0
Södertälje9439741 9172,0
Botkyrka8441 0351 8791,9
Huddinge7539241 6771,7
Helsingborg7348421 5761,6
Solna6627341 3961,4

De kommuner som 2011 hade den största invandringen i relation till folk­mängden var Sorsele, Upp­vidinge och Bot­kyrka. Sorsele hade 43 invand­rade per 1 000 invånare, mot­svarande siffra för Upp­vidinge och Bot­kyrka var 33 respektive 22. Stockholm, som ju var den kommun där flest bosatte sig, hade 17 invand­rade per 1 000 invånare. I relation till folk­mängden var andelen invand­rade till Malmö mer än 20 procent högre än till Stockholm och nästan 50 procent högre än till Göte­borg. De kommuner som hade lägst andel invandrade var Essunga och Karls­borg med två invand­rade per 1 000 invånare.

Återinvandrarnas tid utomlands varierade med med­borgar­skapet

Av de som invandrade till Sverige under 2011 hade 21 723 personer någon gång tidigare bott i landet. Åtta av tio åter­invand­rade var svenska med­borgare.

Svenska medborgare som återvände till Sverige hade i genom­snitt varit bosatta utomlands i drygt fyra år och åter­vände främst från Norge, Stor­britannien och USA. Nästan fyra av tio av de åter­vändande svenska med­borgarna invand­rade från de nordiska länderna.

Återinvandrade svenska medborgare efter de vanligaste utflyttnings­länderna 2011

UtflyttningslandKvinnorMänTotaltAndel av
den totala
invandringen
Norge2 3522 7575 10928,8
Storbritannien8967211 6179,1
USA7687151 4838,3
Danmark5925031 0956,2
Spanien3643527164,0
Övriga3 5224 2277 74943,6
Totalt8 4949 27517 769100,0

Bland de största utländska grupperna som åter­invand­rade till Sverige hade personer från USA i genom­snitt varit bosatta utom­lands i nästan tio år innan de åter­vände. Andra åter­invand­rade som varit utom­lands länge var personer med grekiskt eller isländskt med­borgar­skap. Oftast var det inga större skill­nader mellan könen, förutom bland åter­invand­rade iranska med­borgare där männen åter­vände till Sverige efter i genom­snitt sex år och kvinnorna efter drygt tre år.

Antal år sedan senaste utvandring för invandrade efter de 15 största med­borgar­skaps­länderna 2011

Stapeldiagram över antal år sedan senaste utvandring för invandrade efter de 15 största med­borgar­skaps­länderna 2011

Personer som under sin utlandsvistelse avsagt sig sitt svenska medborgarskap redovisas under det nya med­borgar­skapet.

Utvandringen större än under toppåret 1887

Under 2011 flyttade 51 179 personer, 23 344 kvinnor och 27 835 män, från Sverige till utlandet. Jämfört med 2010 ökade utvand­ringen med nästan fem procent. Det innebar att utvand­ringen var den största någonsin, och till och med översteg den stora Amerika­utvand­ringens topp­år 1887. Den bör dock sättas i relation till dagens folk­mängd och de ökade möjlig­heterna att för­flytta sig. Under 1887 utgjorde utvand­ringen en procent av folk­mängden medan den 2011 uppgick till en halv procent. Och till skillnad från 1800-talets utvand­ring kommer sannolikt en stor andel av dagens utvand­rare att åter­vända till Sverige.

Totalt var 163 länder representerade bland utvandrings­länderna. Det mest populära landet var Norge, dit 19 procent av alla utvand­rarna flyttade. Andra vanliga utvand­rings­länder var Danmark, Stor­britannien och USA. En betydande ökning stod utvand­ringen till Kina för, dit 1 787 personer flyttade. Det var 80 procent fler än under 2010, och Kina var därmed det sjunde största utvand­rings­landet. Jämfört med år 2000 då 352 personer utvand­rade till Kina var det fem gånger fler 2011.

Utvandring efter de vanligaste utvandrings­länderna 2011

UtvandringslandKvinnorMänTotaltAndel av
den totala
utvandringen
Norge4 3975 3569 75319,1
Danmark2 2262 6304 8569,5
Storbritannien1 9031 7143 6177,1
USA1 5311 5473 0786,0
Finland1 3361 4222 7585,4
Tyskland1 0471 1562 2034,3
Kina8149731 7873,5
Polen4907421 2322,2
Spanien5505941 1442,2
Frankrike4674549211,8
Övriga8 58311 24719 83038,5
Totalt23 34427 83551 179100,0

Av dem som utvandrade var fyra av tio födda i Sverige. De mest populära utvand­rings­länderna bland de svensk­födda var nordiska samt engelsk­språkiga länder. Drygt 40 procent flyttade till Norge, Danmark och Finland, medan var femte utvand­rade till Stor­britannien eller USA. Närheten till grann­länderna och svenskarnas goda kunskaper i det engelska språket kan förklara en del av ländernas popu­laritet. Totalt flyttade de svensk­födda utvand­rarna till över 140 olika länder.

Återutvandrade bodde i genomsnitt sex och ett halvt år i Sverige

Återutvandring är ett begrepp som brukar användas för personer som utvandrar efter att någon gång ha invandrat till Sverige. Av den totala utvand­ringen 2011 var det 64 procent som åter­utvand­rade. De hade i genom­snitt till­bringat sex och ett halvt år i Sverige.

Av dem som utvandrade var 57 procent födda utom­lands. Eftersom alla utrikes­födda någon gång invandrat så räknas utrikes­födda som lämnar landet alltid som åter­utvand­rade. De utrikes­födda hade i genom­snitt varit bosatta i Sverige sex och ett halvt år. Vanligast var att de åter­vände till sitt födelse­land. Bland finsk-, dansk- och norsk­födda personer som lämnade Sverige flyttade nästan nio av tio hem till födelse­landet.

Att vara född i Sverige och ha åter­utvand­rat innebär att personen flyttat från Sverige, immi­grerat tillbaka hit och sedan emi­grerat utom­lands igen. De svensk­födda åter­utvand­rarna 2011 hade i genom­snitt varit bosatta i Sverige i sex år och fem månader, och utvandrade främst till Norge, Stor­britannien och USA.

Etiketter