På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2012-10-03
Nr 2012:104

Författare

Charlotte Samuelsson

arbetar med under­sök­ningar av lev­nads­för­håll­anden på SCB.

010-479 48 17

charlotte.samuelsson@scb.se

Anna Hagman

arbetar med under­sök­ningar av lev­nads­för­håll­anden på SCB.

010-479 48 19

anna.hagman@scb.se

Fakta

BMI

Body mass index är ett mått som jäm­för individ­ens vikt i för­håll­ande till längden. Det är ett inter­natio­nellt accept­erat mått, som dock har vissa brister. Måttet tar till exempel inte hänsyn till hur stor del av kropps­massan som är muskler respektive fett, vilket innebär att det kan ge miss­vis­ande resultat för bland annat idrottare och andra pers­oner med hög andel muskel­massa.

BMI beräknas utifrån individ­ens längd i meter och vikt i kg enligt formeln BMI = vikt/längd². Världs­hälso­orga­nisa­tionen, WHO, har angett följande gräns­värden:

Undervikt‑18,49
Normalvikt18,50‑24,99
Övervikt25,00‑29,99
Fetma30,00‑

Att mäta övervikt

Det är troligt att andelen över­viktiga eller feta under­skattas i under­sök­ningen, då resul­taten baseras på själv­rapport­erade upp­gifter om vikt och längd. Jäm­förelser mellan själv­rapport­erade upp­gifter och faktiska vikt- och längd­mät­ningar i Kanada åren 2003/04 visade att andelen över­viktiga eller feta under­skatt­ades med ungefär 9 pro­cent­en­heter för kvinnor och 7 pro­cent­en­heter för män.

Vi växer på bredden

Andelen överviktiga och feta har ökat de senaste decenn­ierna. Drygt hälften av männen och ungefär fyra av tio kvinnor är nu över­viktiga eller feta.

Närbild på slipsbeklädd man som håller en hand under sin stinna buk

Sedan slutet av 1980‑talet har genomsnitts­svensken blivit ungefär 1 cm längre och nära 5 kilo tyngre. Idag är drygt hälften av männen och ungefär fyra av tio kvinnor överviktiga eller feta. Om man enbart tittar på andelen feta, det vill säga de som har ett BMI på minst 30, har den gruppen ökat från 5 till 11 pro­cent sedan år 1988/89. Detta visar SCB:s Under­sökningar av levnads­för­håll­anden.

Allt fler överviktiga och feta

Andel av befolkningen som ingår i olika BMI‑klasser,
år 1988/89 och 2010/11

Stapeldiagram över andel av befolkningen som ingår i olika BMI‑klasser

Övervikt och fetma är minst vanligt i de yngsta ålders­grupperna. Samtidigt är det bland unga som ökningen av över­viktiga och feta varit störst. Bland såväl män som kvinnor i åldern 16‑29 år har andelen överviktiga eller feta dubblerats sedan slutet av 1980‑talet.

Andelen som är överviktiga eller feta skiljer sig inte enbart mellan olika ålders­grupper. Det är vanligare att män är över­viktiga än att kvinnor är det. I yrkes­grupp­erna egna före­tagare, jord­brukare samt personer med arbetar­yrken åter­finns också en större andel både över­viktiga och feta än bland personer med tjänste­­manna­yrken.

Vanligare att män är överviktiga eller feta

Andel överviktiga eller feta efter ålder och kön, 2010/11

Stapeldiagram över andel överviktiga eller feta efter ålder och kön, 2010/11

För den enskilda individen kan övervikt eller fetma helt eller delvis bero på ärftliga faktorer eller på sjukdom. Förändrad livsstil anses dock vara den främsta orsaken till att andelen över­viktiga och feta ökat markant de senaste decennierna. Forsk­ning tyder på att det, för ett hälso­samt liv, inte räcker med att träna några gånger i veckan, om man inte dess­utom kombi­nerar det med ett rörligt liv i övrigt. Det betyder dock inte att våra motions­vanor saknar betydelse.

Tabell över medellängd och medelvikt för kvinnor och män

Uppgifter om motionsvanor visar att andelen som motionerar minst två gånger i veckan ökat sedan slutet av 1980‑talet. Ökningen syns i alla ålders­grupper. Även om andelen som motionerar regel­bundet har ökat är det ungefär 15 pro­cent som praktiskt taget aldrig motionerar. Att praktiskt taget aldrig motionera är vanligare bland såväl under­viktiga som feta, jäm­fört med dem som är normal­viktiga.

Etiketter