På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Statistisk årsbok för Sverige 1914–2001

1914 började den bok publiceras som kommit att symbolisera summan av statistisk informa­tion i Sverige, Statistisk årsbok för Sverige. För den som letar efter svensk statistik har årsboken med sin käll­för­teckning blivit den själv­klara ingången till svensk statistik.

Titel: Statistisk årsbok för Sverige

Fransk titel 1914–1951: Annuaire statistique de Suède

Engelsk titel 1952–1991: Statistical abstract of Sweden

Engelsk titel 1992–: Statistical yearbook of Sweden

Läs mer

Tidigare statistik

Senare statistik

Sedan 2002 publiceras Statistisk årsbok via SCB:s publiceringskalender.

Mer om Statistisk årsbok för Sverige

Årsboken var från början tvåspråkig – svenska och franska – vad gäller tex­trubriker och tabell­huvuden. Förutom aktuell statistik inne­höll årsboken också långa tids­serier, för befolk­nings­statistiken ända till­baka till 1700‑talet. Dess­utom ingick Intern­ationella över­sikter och en förteck­ning över utgiv­ningen i serien Sveriges officiella statistik. I 1920 års utgåva fanns t.ex. en tabell över "Dödade älgar och dödade skade­djur åren 1851–1918".

1952 var det dags för en genom­gripande föränd­ring av Statistisk årsbok. Tids­seriernas längd begränsades, i regel till tio år. Ett antal nya områden tillkom bl.a. social­för­säkring, social­vård och fång­vård. Även tabellerna fören­klades och blev mer lättill­gängliga genom att mycket stora tabeller delades upp i flera mindre och genom att man undvek liggande tabeller. Omlägg­ningen gjordes successivt under åren 1952 till 1956. Ett tidens tecken var att engelskan ersatte franskan som utländskt språk.

Efter denna stora omarbetning fortsatte utveck­lingen av års­boken. Datorer, både stora och små, förbätt­rade och för­enklade fram­ställ­ningen. De första diagrammen – totalt fem diagram på två sidor – kom 1984. I samband med millennie­skiftet skedde formligen en diagram­explosion och varje avsnitt illu­stre­rades med flera tids­serie­diagram. Års­bokens utveck­ling speglar väl hur synen på statistisk informa­tion ändrats från slutet av 1800‑talet till början av 2000‑talet.

Kortadress: http://www.scb.se/statistisk-arsbok-1914-2001