På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-10-31 09:30 Nr 2016:255


Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft 2:a kvartalet 2016:

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka enligt ny statistik från SCBs Miljöräkenskaper. Bakom ökningen under andra kvartalet står framför allt el- gas och värmeverk, transportbranschen och kemikalietillverkning. Hushållen minskar under samma period sina utsläpp.

Under andra kvartalet 2016 uppgick utsläppen av växthusgaser från svenska ekonomiska aktörer till 15,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det visar ny statistik från SCB:s Miljöräkenskaper. Utsläppsnivån motsvarar en ökning med 1,6 procent jämfört med samma kvartal 2015. Under samma period ökade BNP med 4,3 procent. Även under årets första kvartal ökade utsläppen av växthusgaser.

Utsläppsökningen är spridd över flera sektorer och branscher, främst inom el- gas och värmeverk, kemikalietillverkning och i transportbranschen. Av dessa branscher är det endast transportbranschen som ökar sitt förädlingsvärde under perioden. De ökade utsläppen från el- gas och värmeverk är en återgång från ovanligt låga nivåer andra och tredje kvartalen 2015 som berodde på tillfälliga produktionsstörningar vid vissa anläggningar. Transportbranschens ökade utsläpp kommer främst från flyget.

Hushållens utsläpp, som främst kommer från användning av personbilar, minskar med 2,2 procent jämfört med samma kvartal 2015 vilket beror på minskad bensinförbrukning.

Tjänstesektorn, som står för en liten andel av de totala utsläppen, bidrar mest till den ekonomiska uppgången under det andra kvartalet.

Utsläpp av växthusgaser och förädlingsvärde andra kvartalet 2016, aggregerad bransch SNI 2007. Tusen ton koldioxidekvivalenter och mnkr (fasta priser 2015)
SektorUtsläpp av växthusgaserFörädlingsvärde
 2016K2Förändring jämfört med samma kvartal 20152016K2Förändring jämfört med samma kvartal 2015
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 377 ‑3 ‑0,1% 13 962 307 2,2%
Utvinning av mineral 253 6 2,3% 3 761 122 3,4%
Tillverkningsindustri 3 791 104 2,8% 161 952 ‑83 ‑0,1%
El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall 1 853 108 6,2% 25 903 ‑544 ‑2,1%
Byggverksamhet 475 ‑3 ‑0,7% 65 754 4 359 7,1%
Transportindustri 3 217 89 2,8% 41 791 1 256 3,1%
Övriga tjänster 792 ‑8 ‑1,0% 466 605 28 024 6,4%
Offentlig sektor 171 1 0,9% 199 891 7 329 3,8%
Hushåll och ideella organisationer[1] 2 410 ‑54 ‑2,2% 13 569 261 2,0%
Totala ekonomin 15 340 240 1,6% 993 188 41 031 4,3%

1 Endast ideella organisationer ger ett förädlingsvärde.

Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling, 2:a kvartalet 2016. Volymförändringar i % jämfört med samma kvartal 2015

Hur starkt sambandet är mellan utsläpp av växthusgaser och olika branschers bidrag till den svenska ekonomin varierar. Vissa branscher är utsläppsintensiva till sin natur där en ökad produktion ger direkt ökade utsläpp, medan andra branscher kan öka förädlingsvärdet utan att det inverkar nämnvärt på utsläppsnivåerna.

Utveckling i olika branscher under andra kvartalet 2016:

Jordbruk skogsbruk och fiske: Jordbruk, skogsbruk och fiske står för 15 procent av de totala växthusgasutsläppen från svenska ekonomiska aktörer. Huvuddelen av dessa (cirka 90 procent) kommer från jordbruket. Det är endast små förändringar i utsläpp av växthusgaser under andra kvartalet 2016 jämfört med samma kvartal 2015. Skogsbruket står för drygt 70 procent av förädlingsvärdet i sektorn. Förädlingsvärdet i hela sektorn ökar med 2,2 procent andra kvartalet 2016 jämfört med samma kvartal 2015.

Utvinning av mineral: Utvinning av mineral står för 2 procent av de totala växthusgasutsläppen från svenska ekonomiska aktörer. Utsläppen ökade med 2,3 procent under det andra kvartalet 2016 jämfört med samma kvartal 2015. Förädlingsvärdet ökade med 3,4 procent andra kvartalet 2016 jämfört med samma kvartal 2015.

Tillverkningsindustri: Tillverkningsindustrin står för 25 procent av växthusgasutsläppen från svenska ekonomiska aktörer. Utsläppen av växthusgaser ökade med 2,8 procent under andra kvartalet 2016 jämfört med samma kvartal 2015. Under samma period minskade förädlingsvärdet marginellt. De branscher som ger mest utsläpp av växthusgaser är stål- och metallframställning, raffinaderier, kemikalietillverkning och tillverkning av cement. Under andra kvartalet ökade utsläppen framförallt inom kemikalietillverkning samtidigt som utsläpp från järn- och stålindustrin minskade något.

El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall: Utsläppen av växthusgaser från sektorn utgör 12 procent av de totala utsläppen från svenska ekonomiska aktörer. Större delen av dessa utsläpp (65-85 procent beroende på kvartal) kommer från produktion av el och fjärrvärme. Utsläppsnivåerna av växthusgaser under andra kvartalet 2016 är 6,2 procent högre jämfört med samma kvartal 2015 och 3,7 % lägre än samma kvartal 2014. Nedgången 2015 berodde på tillfälliga produktionsstörningar vid vissa anläggningar under andra till tredje kvartalet. Under samma period minskade förädlingsvärdet med 2,1 procent.

Byggverksamhet: Utsläppen av växthusgaser från sektorn utgör 3 procent av de totala utsläppen från svenska ekonomiska aktörer. Utsläppen kommer till största delen från transporter, arbetsmaskiner och arbetsfordon. Under andra kvartalet 2016 minskar de modellberäknade utsläppen med 0,7 procent samtidigt som förädlingsvärdet ökar 7,1 procent, allt jämfört med samma kvartal 2015.

Transportbranschen: Utsläppen av växthusgaser från transportbranschen utgör 21 procent av de totala utsläppen från svenska ekonomiska aktörer. Utsläppen ökade med 2,8 procent andra kvartalet 2016 jämfört med samma kvartal 2015. Utsläppen kommer till största delen från sjöfarten, men ökningen under andra kvartalet beror främst på ökade utsläpp från flyg. En underliggande trend är att andelen biodrivmedel ökar långsamt. Förädlingsvärdet steg 3,1 procent andra kvartalet jämfört med samma kvartal 2015.

Övriga tjänster: Utsläppen inom tjänstesektorn utgör 5 procent av de totala utsläppen från svenska ekonomiska aktörer. Utsläppen är relativt små i förhållande till förädlingsvärdet och kommer till största delen från företagens transporter. Under andra kvartalet 2016 minskade utsläppen med 1,0 procent samtidigt som förädlingsvärdet ökade med 6,4 procent jämfört med samma kvartal 2015.

Offentlig sektor: Utsläppen inom offentlig sektor (stat, landsting och kommun) utgör ungefär 1 procent av de totala utsläppen från svenska ekonomiska aktörer. Utsläppen kommer huvudsakligen från arbetsmaskiner och transporter. Under andra kvartalet 2016 ökade utsläppen 0,9 procent jämfört med samma kvartal 2015. Förädlingsvärdet ökade med 3,8 procent under samma tidsperiod. 

Hushåll och ideella organisationer: Utsläppen av växthusgaser från hushåll och ideella föreningar utgör 16 procent av de totala utsläppen från svenska ekonomiska aktörer och kommer till största delen från hushållens biltransporter. Utsläppen minskade 2,2 procent under andra kvartalet 2016 jämfört med samma kvartal 2015. Detta beror på minskad bensinförbrukning. Det är endast ideella organisationer som ger ett förädlingsvärde.

Definitioner och förklaringar

Miljöräkenskaper är uppbyggda med nationalräkenskaperna som grund och redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Detta ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö, särskilt genom användningen av branscher som redovisas enligt klassifikationen som kallas Svensk Näringsgrensindelning (SNI). Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker. Detta betyder att utsläpp från internationell bunkring, dvs. flyg och sjöfart som anlöpt och tankat vid svenska flygplatser och hamnar inkluderas som en approximation för hur mycket svenska företag inom luft- och sjöfart släpper ut utomlands. Utsläpp och upptag från markanvändning (LULUCF) och lagring av koldioxid (CCS) redovisas inte.

Miljöräkenskapernas årliga statistik över utsläpp till luft per bransch har för närvarande en framställningstid på ett och ett halvt två år. Efterfrågan på snabbare statistik över utsläpp av framför allt växthusgaser är stor. För att möta detta behov har miljöräkenskaperna tagit fram kvartalsstatistik för utsläpp till luft per bransch, som även används för att ta fram preliminär statistik för helår.

I Sveriges statistiska databaser finns kvartalsvisa data för samtliga växthusgaser och ett flertal luftföroreningar. På produktsidan finns dessutom underlag i Excel för nedladdning som omfattar grunddata och diagram över utsläpp av växthusgaser samt utsläppsintensiteter per förädlingsvärde och antal sysselsatta.

Den här publicerade statistiken över utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv. Det innebär att utsläppen redovisas för den aktör där utsläppen sker. Indirekta utsläpp från import och övrig konsumtion av varor och tjänster ingår inte.

Naturvårdsverkets statistik över utsläpp till luft redovisar territoriella utsläpp, dvs. de utsläpp som skett inom Sveriges gränser. Sektorsindelningarna utgår från typ av utsläpp istället för bransch (SNI). Utsläpp och upptag från markanvändning ingår medan utsläpp från internationella transporter redovisas separat. Se http://www.naturvardsverket.se/klimatutslapp Bild extern länk

Sedan föregående publicering 2016-08-31har revideringar skett för kvartal 2008K1–2016K1, beroende på uppdaterade underlag. Mer information om detta finns på produktsidan www.scb.se/mi1301 under rubriken Dokumentation.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering avseende utsläpp till luft per kvartal till och med tredje kvartalet 2016 sker 2017-01-31 09.30.

Nästa publicering avseende utsläpp till luft per år till och med 2015 sker 2017-03-29 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och naturresurser
Box 24300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Maria Lidén
010-479 46 06
maria.liden@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.