På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Variabler och regionala indelningar för integrationsstatistik

Samtliga personuppgifter hämtas från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) som får sina uppgifter från Skatteverkets folkbokföring. Befolkningen avser alltid de folkbokförda 31/12 respektive år.

I tabellmaterialet redovisas endast andelar beräknade på fler än tjugo personer varav fler än fem måste ha egenskapen. Alla variabler uppdateras i Statistikdatabasen med eftersläpning beroende på de olika källornas ordinarie publicering.

Statistikområden

Statistiken omfattar ett antal variabler som grupperats i olika områden. De olika områdena är arbetsmarknad, demografi, transfereringar, inkomst, boende, flyttmönster, utbildning, hälsa samt val och valda.

Mer information om variabler med inriktning mot:

Regionala indelningar

Statistiken redovisas i fyra regionala indelningar: för hela riket, efter kommun, efter län, samt efter 38 stadsdelar varav 25 benämns som LUA-områden och 15 URB-områden.

Län

I statistiken redovisas befolkningens folkbokföringslän den 31 december respektive år. Länsindelning redovisas enligt den 1 januari året efter.

Kommun

I statistiken redovisas befolkningens folkbokföringskommun den 31 december respektive år. Kommunindelning redovisas enligt den 1 januari året efter.

Observera att Heby kommun under hela tidsperioden förs till Uppsala län.

LUA-område

Lokalt utvecklingsavtal mellan regeringen och kommunerna. Regeringen ingick utvecklingsavtal med vissa kommuner om att bedriva ett urbant utvecklingsarbete i stadsdelar med utbrett utanförskap.

URB-område

Utvecklingsarbetet inriktas från 2012 på utvärdering, kunskapsinhämtning, kunskapsutbyte och kunskapsspridning. 15 stadsdelar som präglas av låg förvärvsfrekvens, högt uttag av försörjningsstöd och låg behörighet till gymnasieskolan omfattas av det urbana utvecklingsarbetet.

Bakgrundsvariabler

De olika variablerna inom respektive område redovisas uppdelade efter bakgrundsvariablerna kön, ålder, utbildningsnivå, födelseregion och vistelsetid. Kön kan kombineras med de övriga bakgrundsvariablerna för de regionala nivåerna riket och län.

Kön

Kön härleds från näst sista siffran i personnumret. Är siffran udda sätts kön = man, är siffran jämn sätts kön = kvinna.

Ålder

Uppnådd ålder den 31/12 aktuellt år. Åldern beräknas med hjälp av födelseåret i personnumret.

Utbildningsnivå

Uppgiften om utbildningsnivå hämtas från Utbildningsregistret och avser personernas högsta utbildning.

Utbildningsregistret genomgick till årgång 2000 större kvalitetshöjande förändringar, ny nomenklatur och att antal nya källor, vilka ledde till ett tidsseriebrott. Detta gör att jämförelser med tidigare årgångar måste göras med stor försiktighet – för information se:

Födelseregion

Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid födelsetidpunkten. Politiska och geografiska förändringar kan i efterhand förändra födelselandet om humanitära skäl åberopas vid ansökan om förändring.

Fram till år 1947 räknades alla personer som fötts i utlandet som utrikes födda. Sedan 1947 registreras inte barn som fötts utomlands som utrikes födda om modern vid barnets födelse var folkbokförd i Sverige.

Födelseland redovisas enligt grupperingen:

  • Sverige, Norden exkl. Sverige, EU/EFTA exkl. Norden, Världen exkl. EU/EFTA

Vistelsetid

Avser totalt antal dagar för folkbokföring i Sverige sedan 1/1 1969. Vistelsetid anges enbart för personer som har invandrat och räknas från datum för folkbokföring.

Skäl till invandring

Bakgrundsvariabeln skäl till invandring redovisas i två grupper. Den ena gruppen, "Skyddsbehövande och deras anhöriga", består av de som har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av flyktingskäl, synnerligen ömmande omständigheter eller på grund av skyddsbehov samt deras anhöriga. Det är på dessa grunder man omfattas av lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för nyanlända och vissa andra utlänningar. Den andra gruppen, "Övriga utrikes födda invandrare", består av alla övriga invandrare.

Skyddsbehövande och deras anhöriga

Egenskaperna/sammansättningen i gruppen ”Skyddsbehövande och deras anhöriga” förändras över tid. År 1997 består den av de som efter 1985 fått uppehållstillstånd med grund för bosättning enligt de skäl som kommit att gälla för att vara berättigad till introduktionsersättning och består av 235 500 individer. Därefter tillkommer årligen de som mottas i kommunerna och 2008 består gruppen av 357 000 individer. Eftersom vistelsetiden i Sverige har betydelse för exempelvis inträdet på arbetsmarknaden är det inte möjligt att jämföra skattningar i början av tidsserien med skattningar i slutet av den. Andelen som har vistelsetid längre än tio år är 1997 13 % medan motsvarande andel är över 60 % år 2008.

Gruppen stabiliseras mot slutet av perioden men kommer även framledes att vara känslig för stora årliga förändringar i antalet mottagna.

Kortadress: http://www.scb.se/om_statistiken