På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetskostnadsstatistik

Arbetskostnadsindex (AKI)

Arbetskostnadsindex (AKI) för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn produceras månatligen och beskriver den totala arbetskostnadens utveckling över tiden. Från och med 2009 publiceras AKI enligt SNI2007 med januari 2008 som basperiod (januari 2008=100). Indextalen används bland annat som underlag vid indexreglering av avtal.

Att använda arbetskostnadsindex i avtal

  • Hur ska avtalstexten preciseras?
  • Hur räknar man med index?

Index framtagna på uppdrag

SCB har möjlighet att ta fram arbetskostnadsindex efter särskilda önskemål. Här hittar du mer information om detta:

Löneindex (LÖI)

Löneindex (LÖI) beskriver löneutvecklingen för arbetare respektive tjänstemän inom privat sektor. Till skillnad från arbetskostnadsindex omfattar löneindex inte indirekta kostnader såsom exempelvis lagstadgade och avtalade sociala avgifter, semesterlön och andra kontanta ersättningar och förmåner.

I löneindex för arbetare ingår utbetald lön vilket omfattar bland annat tidlön, övertidsersättning, ersättning för obekväm arbetstid och risktillägg. Löneindex för tjänstemän omfattar avtalad månadslön inklusive rörliga tillägg.

Labour Cost Index (LCI)

Labour Cost Index (LCI) är ett europeiskt arbetskostnadsindex som levereras till Eurostat kvartalsvis. Mellan åren 1996 och 2004 har indexet levererats enligt en så kallad Gentlemens Agreement. Från och med första kvartalet 2005 levereras uppgifter enligt en Råds- och Kommissionsförordning. Den nuvarande LCI-serien har 2008 som basår och redovisas enligt SNI2007 (NACE Rev.2).

Indexet ska spegla utvecklingen av den totala arbetskraftskostnaden per timme, det vill säga omfatta lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter samt bonus. LCI innefattar fr.o.m. 2008 både privat och offentlig sektor.

Statistik om Labour Cost Index publiceras även hos Eurostat.

Labour Cost Survey (LCS)

Syftet med Labour Cost Survey (LCS) är att mäta arbetskraftskostnadernas nivå och struktur.  Nivån mäts som arbetskraftskostnad per arbetad timme. Med struktur avses hur stor del av de totala arbetskraftskostnaderna som består av direkta kostnader (som lön och bonus) respektive indirekta kostnader (som sociala avgifter).

Skillnader i nivå och struktur länder emellan är faktorer som EU och Europeiska centralbanken (ECB) är intresserade av då man planerar ekonomiska åtgärder. Bland annat används statistiken som underlag vid analyser av tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning inom EU samt för jämförelser mellan medlemsländer och regioner.

Undersökningen ska genomföras inom EU vart fjärde år och SCB har fått i uppdrag av Medlingsinstitutet att genomföra den för Sveriges räkning, Undersökningen har genomförts tre gånger i Sverige, 1997 och 2000, 2004 och 2012.

Statistiken publiceras på Eurostats webbplats.