På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

2010:16

Statistiska centralbyråns föreskrifter om uppgifter till statistik över vissa särskilda förflyttningar av varor

Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 5 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

1 § Uppgifter till statistik över Sveriges handel med andra länder avseende fartyg, luftfartyg och rymdfarkoster ska lämnas vid överföring av äganderätten från och till en fysisk eller juridisk person i en annan stat till och från en fysisk eller juridisk person i Sverige. Med äganderätt avses det faktum att en fysisk eller juridisk person är registrerad som ägare till ett fartyg, luftfartyg eller rymdfarkost. Med överföring av äganderätt jämställs finansiell leasing. Uppgifter ska på begäran av SCB lämnas av fysiska och juridiska personer som är registrerade för mervärdesskatt i Sverige och som övertar eller överför äganderätten till sådana fartyg, luftfartyg och rymdfarkoster som avses i artikel 17 och 22 Kommissionens förordning (EG) nr 96/2010 eller artikel 19 och 23 Kommissionens förordning (EG) nr 113/2010. Härutöver ska uppgifter lämnas för utförsel/export och införsel/import av fartyg, luftfartyg och rymdfarkoster vid lönbearbetning.

2 § De uppgifter som ska lämnas enligt 1 § avser

 • statistisk varukod
 • kod för partnerland
 • uppgifter om nettovikt och extra mängdenheter som föreskrivs i Kommissionens förordning (EG) nr 96/2010 eller Kommissionens förordning (EG) nr 113/2010
 • fakturerat värde i SEK
 • transaktionstyp
 • ägarandel i procent
 • objektets namn och registreringsbeteckning.

3 § Uppgifter till statistik över Sveriges utförsel/export till andra länder avseende förråd ombord och driftsförnödenheter ska på begäran av SCB lämnas av fysiska och juridiska personer som är registrerade för mervärdesskatt i Sverige och som har levererat sådana förråd eller driftsförnödenheter till fartyg eller luftfartyg som avses i artikel 19 Kommissionens förordning (EG) nr 1982/2004 eller artikel 20 Kommissionens förordning (EG) nr 113/2010. Uppgifter ska lämnas om värdet uppgår till minst det belopp som anges i 1 § SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2010:15) om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer (Intrastat). Månadsvisa uppgifter ska lämnas från och med den månad värdet av leveranserna uppnår det angivna värdet.

4 § De uppgifter som ska lämnas enligt 3 § avser

 • kod för mottagande land, eller särskild kod för EU respektive tredje land enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 1982/2004 eller artikel 20 i förordning (EG) nr 113/2010
 • transaktionstyp
 • särskild varukod enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 1982/2004 eller artikel 20 i förordning (EG) nr 113/2010
 • nettovikt i kilo för varor som hör till kapitel 27
 • fakturerat värde i SEK.

5 § Uppgifter till statistik över Sveriges handel med andra länder avseende utförsel/export och införsel/import av varor till, från och mellan offshore-anläggningar anlagda till havs utanför samtliga länders statistiska territorium ska på begäran av SCB lämnas av fysiska och juridiska personer som är registrerade för mervärdesskatt i Sverige och som har levererat eller mottagit varor till, från eller mellan offshore-anläggningar.

6 § De uppgifter som ska lämnas enligt 5 § avser

 • kod för mottagande eller avsändande land, eller särskild kod för EU respektive tredje land enligt artikel 20 Kommissionens förordning (EG) nr 96/2010 eller artikel 21 Kommissionens förordning (EG) nr 113/2010
 • transaktionstyp
 • särskild varukod enligt artikel 20 Kommissionens förordning (EG) nr 96/2010 eller artikel 21 Kommissionens förordning (EG) nr 113/2010
 • nettovikt i kilo enligt artikel 20 Kommissionens förordning (EG) nr 96/2010 eller artikel 21 Kommissionens förordning (EG) nr 113/2010
 • fakturerat värde i SEK.

7 § Uppgifter till statistik över Sveriges handel med andra länder avseende utförsel/export och införsel/import av elektrisk energi och naturgas ska på begäran av SCB lämnas direkt av de näringsidkare som äger eller driver det nationella överföringsnätet för elektricitet och naturgas.

8 § Uppgifter enligt 2, 4, 6 och 7 §§ ska lämnas senast tionde arbetsdagen i varje kalendermånad, eller vid den senare tidpunkt som bestäms av SCB, och avse förhållandena under den närmast föregående kalendermånaden eller vid transaktioner enligt 1 § den kalendermånad äganderätten överfördes. Uppgifterna ska lämnas till SCB i elektronisk form enligt specifikation. SCB kan på begäran av en uppgiftsskyldig meddela tillstånd att lämna uppgifter på annat sätt.
__________
Dessa föreskrifter träder i kraft den. 1 november 2010, då SCB:s föreskrifter (SCB-FS 2005:3) om uppgifter till statistik över vissa särskilda förflyttningar av varor upphör att gälla.