På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Faktorprisindex för byggnader (FPI)

Ett faktorprisindex mäter prisutveck­lingen för en verksam­hets olika produk­tions­faktorer. Index­utveck­lingen för de olika produk­tions­faktorerna vägs samman till ett total­index med den andel de utgör av total­kostnaden.

Faktor­pris­index för bygg­nads­verk­sam­heten mäter föränd­ringen av entre­prenörens kostnad respektive bygg­herre­kostnaden. De olika kostnads­faktorerna är: material, arbets­löner, maskiner, trans­porter och omkost­nader samt bygg­herre­kostnaden. I bygg­herre­kostnaden ingår kost­nader för räntor, lag­fart, projekt­ering etc.

Användning

Faktorprisindex används för samhälls­ekonomisk såväl som före­tags­ekonomisk analys. Exempel på hur index används är; som deflator vid omräk­ning av värde­belopp från löpande till fast penning­värde; under­lag till beräk­ning av Jord­bruks­verkets produk­tions­medelindex; beräk­nings­underlag för försäk­rings­bolag m.m. Faktor­pris­index beräknas i fem olika varianter:

FPI för flerbostadshus

Faktorprisindex för flerbostads­hus beräknas i två varianter, en där löne­glid­ningen ingår och en där endast avtals­enliga löne­föränd­ringar beaktas. I faktor­pris­index inklusive löne­glid­ning beaktas även moms­änd­ringar. Bidrag som invester­ings­bidraget beaktas ej. Basår 2015=100 och 1968=100. Faktor­pris­index exklusive löne­glid­ning beräknas månads­vis, medan faktor­pris­index inklusive löne­glid­ning beräknas kvartalsvis.

FPI för gruppbyggda småhus

Faktorprisindex för gruppbyggda småhus beräknas liksom för fler­bostads­hus i två varianter, inklusive och exklusive löne­glid­ning. Basår 2015=100 och 1968=100.

FPI för jordbruksbyggnader

Faktorprisindex för jordbruks­byggnader beräknas månads­vis exklusive löne­glid­ning och mer­värdes­skatt. Basmånad januari 1980=100. Indexet har genomgått en genomlysning och kommer under 2018 även att börja publiceras med basår 2015=100.