På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Index och avtal

Affärsavtal regleras ibland slentrian­mässigt med Konsument­pris­index (KPI) eller inte alls. Inte sällan leder det till att en av parterna miss­gynnas. Därför har allt fler börjat intressera sig för skräddar­sydda index.

Hur ser det ut för er? Saknar ni index­reglering i era avtal? Använder ni index som inte stämmer så bra med era kostnader?

Om svaret är ja, så kan SCB hjälpa till med att ta fram ett bransch­anpassat index som inbegriper kostnads­faktorerna i just er verksamhet.

Våra skräddarsydda och bransch­anpassade index ger rätt­visare avtal och trygghet för bägge parter. De för­enklar också avtals­upp­gör­elsen och för­hand­lings­tiden minskar.

Löner och arbetskostnader

Hit räknas index som beskriver företagens totala arbets­kost­nads­utveck­ling, löne­utveck­ling och löne­kostnader.

Indexen används vid löneavtal mellan arbets­givare och löntagare.

Producent- och importpriser

Här finns index som beskriver prisutveck­lingen för varor och tjänster inom Sverige och svenska företag.

Indexen används bland annat som underlag för kon­junk­tur­bedöm­ningar och prognoser. De används även vid pris­juster­ingar i olika avtal, t.ex. leverans­avtal, hyres­avtal och under­lag för pris­för­handlingar.

Konsument- och nettopriser

Konsumentprisindex beskriver hur konsument­priserna i genom­snitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen.

Indexen används bland annat som allmänt mått på utveck­lingen av hus­hållens levnads­kostnader eller för att mäta inflations‑ och pris­för­änd­ringar i sam­band med ekonomiska analyser.

Bygg och fastighet

Här finns index som beskriver pris­utveck­lingen inom bygg. Index för bygg­nads­verk­sam­heten mäter för­änd­ringen av entre­prenörens kostnad respektive bygg­herre­kostnaden.

Indexen används bland annat vid kontrakts­reglering av bygg­entre­prenader eller som beräk­nings­under­lag för för­säk­ring­sbolag med flera.

Omsättning och handel

Hit räknas index som beskriver detalj­handelns och tjänste­näringens omsättning.

Statistiken används bl.a. av Riks­banken och Kon­junk­tur­insti­tutet men också av enskilda företag för att göra bransch­studier, marknads­analyser och kon­junk­tur­bedömningar.

Industri och utrikeshandel

Här finns index som avser att mäta föränd­ringen i produk­tionen inom industrin. Volym­indexet mäter t.ex. hur leverans­erna stor­leks­mässigt förändras i de olika branscherna.

Indexen kan bland annat användas för kon­junk­tur­bedöm­ningar och prognoser.

Internationella index

Här finns bland annat Harmoniserat index för konsument­priset för EU‑länder.

Indexet kan användas för inter­nationella jämför­elser av inflationen.

Övriga verksamheter

SCB tar även fram index på uppdrag av t.ex. bransch­organisa­tioner. Exempel på olika index är anlägg­nings­maskin­index, bevak­nings­index, färd­tjänst­index och städindex.