På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Insamling och analys

SCB erbjuder en rad under­sök­ningar som kan ge väg­led­ning när offent­liga verk­sam­heter och före­tag ska genom­föra ett för­bätt­rings­arbete. Vi kan också samla in data på upp­drag genom att göra intervjuer och enkäter.

Kund- och brukarunder­sökningar

Vi kan utföra undersökningar om hur kunder och brukare upp­fattar er. De hjälper såväl offent­liga verk­sam­heter som före­tag att ut­värdera verk­sam­heten på ett effektivt sätt. Vi ger också för­slag på priori­terade för­bätt­rings­områden.

SCB:s medborgarundersökning

I undersökningen som genom­förs två gånger per år på upp­drag av beställ­ande kommuner, får med­borg­arna tycka till om sin kommun och dess verk­sam­heter. Den ger intressanta jäm­förelse­tal mellan de del­tagande kommunerna.

Medarbetarundersökningar

Undersökningen ger er förslag på områden som behöver priori­teras i ett utveck­lings­arbete för att göra med­arbet­arna nöjda. Den här under­sök­ningen genom­förs årligen åt flera myndig­heter och kommuner. Analys­metoden är anpass­nings­bar efter verk­samheten.

Arbetsmiljöundersökningear

I arbetsmiljö- och personal­enkäterna arbetar SCB i nära kontakt med kunden och kan utföra antingen standard­iserade under­sök­ningar eller ett helt skräddar­sytt paket. Det finns även en mixad variant som ger större valfrihet.

Datainsamling

Vi utför även datainsamling på uppdrag av våra kunder, såväl inter­vjuer som olika typer av enkäter. SCB har i egen­skap av nationell statistik­byrå stor erfaren­het av att hantera under­sök­ningar för olika ändamål.