På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-09-29
Nr 2014:51

Författare

Lena Lundkvist

arbetar med demo­grafisk analys på SCB.

010-479 46 78

lena.lundkvist@scb.se

Karin Lundström

arbetar med demo­grafisk analys på SCB.

010-479 41 87

karin.lundstrom@scb.se

Fakta

Statistiken har hämtats från SCB:s befolknings­statistik och Folk- och bostads­räkningar.

Definitioner har ibland förändrats över tid. När samhället förändras ändras också den statistik som mäter samhälls­utveck­lingen. Det är därför svårt att ta fram helt jämför­bara upp­gifter. Det är inte heller alltid det finns statistik till­gänglig för varje enskild ålder.

Studien är en så kallad kohort­studie, det vill säga man jämför samma grupp vid flera olika tillfällen.

35:orna – generationen som gifte sig

De som föddes på 30‑talet gifte sig i störst utsträck­ning. Det ser vi när vi jämför 1900‑talets genera­tioner med varandra. Därefter har andelen gifta minskat. Det har blivit vanligare att vara sambo, men inte så mycket att det väger upp minskningen i giftermål.

Gammalt bröllopsfoto på olikkönat par

Samhället har förändrats på många sätt under de senaste 100 åren. De händelser, lag­ändringar och attityd­förändringar som skett har påverkat livet för de som föddes under 1900-talet. Föränd­ringarna har påverkat olika generationer på olika sätt eftersom de inträffat då de varit i olika åldrar och livsfaser.

Genom att följa födda vart tionde år, från 1905 till 1985, kan vi se hur till exempel par­bildning har förändrats mellan genera­tionerna. Föränd­ringarna har skett på flera sätt, både när i livet man bildar familj och om man väljer att gifta sig eller inte varierar mellan de olika födelse­kullarna. För de som föddes under den tidigare delen av 1900-­talet speglar andelen gifta familje­bild­ningen ganska väl eftersom det då var ovanligt att leva till­sammans utan att vara gifta, medan de som föddes senare i större utsträckning levt till­sammans som sambo.

Citat: De som föddes 1935 är den födelsekull som var yngst då de gifte sig och det är också bland dem som flest har gift sig.Vi börjar därför med att titta närmare på just äktenskap. De som föddes 1935 är den födelse­kull som var yngst då de gifte sig och det är också bland dem som flest har gift sig. Vid 24 års ålder hade hälften gift sig och vid 60 års ålder hade nio av tio varit gifta någon gång. De som föddes tidigare än 1935 bildade familj senare och det var också vanligare bland dem att aldrig bilda familj. Det åter­speglas också i att andelen barnlösa kvinnor var högre i de äldsta födelse­kullarna, bland födda 1915 förblev omkring 20 procent av kvinnorna barnlösa jämfört med 13 procent bland kvinnor födda 1935.

Villkoren för familjebildning var skiftande under tidigt 1900-tal och vissa hade ingen ekonomisk möjlighet att bilda familj. Det kunde exempelvis gälla kvinnor som arbetade som pigor eller sömmerskor och män som arbetade som drängar, vilket var vanliga yrken på den tiden. Det var relativt få som hade högre utbildning, det gällde särskilt kvinnorna. Av de kvinnor som utbildade sig var det vanligare att förbli ensam­­stående. Att inte ha någon familj kan ha medfört större möjlig­heter att skaffa sig en högre utbildning samtidigt som det kan ha varit svårare för hög­utbildade kvinnor att hitta en partner.

Industrisektorn växte sig allt större vilket medförde att fler och fler arbetade utanför hemmet och efter andra världs­krigets slut följde en hög­konjunktur som fortsatte in på 1960-talet. Det var under denna period födda 1935 var i 20-års­åldern och många hade då ekonomiska förut­sätt­ningar att flytta hemifrån tidigt och bilda familj. Under 1960-talet växte också den offentliga sektorn och kvinnor började förvärvs­arbeta i större utsträck­ning. Dessutom började barn­omsorgen byggas ut vilket under­lättade för kvinnor att kombinera barn och arbete. Detta är en del av det som bidragit till att årskullen född 1935 i stor utsträck­ning bildade familj och att de gjorde det tidigt.

Citat: 53 procent bland de som föddes 1955 var sammanboende vid 25 års ålder.

Dessa förutsättningar gällde i ännu högre grad för födda tio år senare, men de som är födda 1945 tog också del av utbyggnaden av utbild­nings­systemet och införandet av studie­medels­systemet i mitten av 1960-talet, vilket möjlig­gjorde högre utbildning för många fler än tidigare. En högre utbildning medför ett senare inträde på arbets­marknaden och då också ett senare barna­födande. Födda 1945 har fått barn i något högre grad än årskullen född 1935 och endast 12 procent av kvinnorna födda 1945 har för­blivit barnlösa. När det gäller andelen gifta följer födda 1945 mönstret för generationen innan ungefär till och med 25 års ålder. Vid den åldern har mer än hälften av kvinnorna och knappt hälften av männen gift sig. Därefter märks ett tydligt brott i utveck­lingen och andelen någonsin gifta ökar inte längre i samma takt som för de som är födda 1935. Det är 1970-talet och de allt vanligare sambo­förhåll­andena som har satt sina tydliga spår.

Utvecklingen mot att gifta sig senare i livet och att en lägre andel gifter sig fortsätter med generationerna födda 1955 och 1965.

Bland de som är födda 1975 är det en lägre andel som gift sig unga än i tidigare generationer, men vid 37 års ålder har de kommit ikapp de som är födda 10 år tidigare och de har en lika stor andel någonsin gifta som födda 1965. De är därmed den första generationen på 40 år där andelen gifta inte är lägre än i generationen innan. Under 2000-talet har antalet giftermål ökat, en ökning som delvis kan förklaras av en gifter­måls­trend. Det är möjligt att det är denna trend som ligger bakom att fler födda 1975 gift sig under senare år. Hittills följer födda 1985 samma trend.

Citat: 1968 börjar årskullen född 1945 att avvika från den föregående generationen och det blir mindre vanligt att gifta sig.För de som är födda under den senare delen av 1900-talet är det vanligt att bo till­sammans utan att vara gift. Statistik över hur vanligt det är att vara sambo finns enbart för vissa år. Det gör att vi måste byta perspektiv och vi gör nu nedslag vid vissa åldrar för de födelse­kullar vi studerar, istället för att följa dem över alla åldrar. Till skillnad från statistiken över giftermål är det heller inte möjligt att redovisa andelen som någonsin varit sambo utan upp­gift­erna avser situationen vid en viss tidpunkt.

Att vara sambo blev vanligare redan på 1960-talet, men det är inte förrän i Folk- och bostads­räkningen 1975 som sambo­förhåll­anden redovisas för första gången i statistiken. Sambo­förhåll­anden ökade snabbt i popularitet, särskilt bland yngre.

Det är klart vanligast att vara sambo i ung ålder. Exempelvis är det en betydligt högre andel som är sambo vid 25 års ålder­ än vid 45 bland de som är födda 1965. Många av de som börjar som sambo gifter sig så småningom och det är en högre andel i årskullen som är samman­boende, alltså bor till­sammans med en partner oavsett om de är gifta eller sambo, vid 45 än vid 25 års ålder.

Även om andelen sambo är lägre bland äldre är det tydligt att den långsiktiga trenden är att det blivit allt vanligare att vara sambo. Vid 35 års ålder var drygt 10 procent av födda 1945 sambo vilket kan jämföras med mellan 25 och 30 procent vid samma ålder bland födda 1975. Vid 55 års ålder är det en liten andel som är sambo, endast ett par procent av de som föddes 1925. För årskullen född 1955 har andelen passerat 10 procent av samtliga sammanboende.

Efter sista Folk- och bostadsräkningen 1990 har det dröjt ända till 2012 innan statistik om samboskap, genom lägen­hets­registret och folk­bok­föring på lägenhet, åter finns till­gänglig. År 2012 har den yngsta årskullen vi studerar, född 1985, uppnått 27 års ålder och de är sambor i ungefär samma utsträck­ning som de födda 1965 var vid samma ålder.

Andelen sammanboende har totalt sett minskat mellan olika generationer. Vid 25 års ålder var 53 procent av de som föddes 1955 samman­boende jämfört med 48 procent av födda 1985, och vid 55 års ålder var 77 procent av födda 1925 samman­boende jämfört med 63 procent födda 1955. Att fler bor tillsammans utan att vara gifta väger alltså inte upp minskningen i antalet gifta till fullo. En förklaring till det är att skils­mässorna också har ökat. Att andelen samman­boende vid 55 års ålder är lägre för födda 1955 än tidigare generationer beror på att det är fler i denna födelsekull som har varit med om en skilsmässa.

Eventuellt har utvecklingen med ett minskat sammanboende stannat av. Den yngsta generationen i studien, födda 1985, är vid 25 års ålder sammanboende i något högre utsträck­ning än de födda 1965.

Födda 1935 har gift sig mest

Andel någonsin gifta efter ålder, födda 1905 till 1985

Linjediagram över andel någonsin gifta efter ålder, födda 1905 till 1985

Sambo vanligast bland unga

Andelen sammanboende (gifta eller sambo) vid olika åldrar efter födelseår

Stapeldiagram över andelen sammanboende (gifta eller sambo) vid olika åldrar efter födelseår

Klicka på bilden ovan för en större version.

Etiketter