På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2013-09-30
Nr 2013:59

Författare

Ellen Forsberg

arbetar med demo­grafisk analys på SCB.

010-479 48 68

ellen.forsberg@scb.se

Fakta

FN delar för statistikändamål in världens länder i mer och mindre utvecklade länder och områden. De 56 mer utvecklade länderna omfattar Europa, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland och Japan. Övriga 177 länder beskrivs som mindre utvecklade länder. Ibland särredovisas de 49 minst utvecklade länderna.

FN-prognos:

Afrikas befolkning fördubblas till 2050

Enligt en prognos från FN beräknas världens befolk­ning öka från dagens 7,2 miljarder till 9,6 miljarder år 2050. En stor del av ök­ningen sker i Afrika som mer än för­dubblar sin folk­mängd. Men föränd­ringar i frukt­sam­heten kommer att ha av­gör­ande betyd­else för utvecklingen.

Mamma och barn

Enligt FN:s senaste befolknings­prognos kommer världens befolk­ning att fort­sätta öka. Men hur mycket den kommer att öka är osäkert och beror till stor del på hur frukt­sam­heten, antalet barn som föds per kvinna, föränd­ras i fram­tiden. Sedan 1950 har frukt­sam­heten i världen sjunkit från i genom­snitt 5 barn per kvinna till 2,5 kring år 2010.

FN visar i sin prognos hur världens befolkning förändras utifrån tre olika antag­anden om frukt­samhet. I medel­alterna­tivet sjunker frukt­sam­heten i världen från 2,5 barn per kvinna till 2,2 kring år 2050. De utgår då från att frukt­sam­heten kommer att sjunka i de länder där barna­föd­andet fort­farande är högt, medan den kommer att öka något i flera av de länder som idag har ett lågt barna­födande. Enligt detta antagande skulle frukt­sam­heten i de mindre utvecklade länderna minska från dagens 2,7 till 2,3 barn per kvinna år 2050. De minst utvecklade länderna skulle få en kraft­igare minsk­ning, från 4,5 barn idag till 2,9 år 2050. Mer utvecklade länder skulle få en ökning i barna­föd­andet, från 1,7 barn per kvinna till 1,9 år 2050.

Högt barnafödande ger en kraftigt ökad befolkning

Världens befolkning år 1970‑2050, utifrån olika antaganden om nivån på fruktsamhet

Linjediagram över världens befolkning år 1970‑2050, utifrån olika antaganden om nivån på fruktsamhet

Medelalternativet kompletteras med ett alternativ med högre och ett med lägre barna­föd­ande. I det högre alter­na­tivet har man räknat med ett halvt barn mer i genom­snitt per kvinna, och i det lägre alter­na­tivet med ett halvt barn mindre än i medel­alter­na­tivet. Förutom antag­anden om frukt­samhet utgår FN från att medel­livs­längden kommer att öka, samt att migra­tionen från mindre utvecklade till mer utvecklade länder kommer att minska till år 2050.

Citat: 9,6 miljarder väntas världens befolkning vara år 2050.Enligt medel­alter­na­tivet för frukt­sam­heten skulle världens befolk­ning öka från dagens 7,2 miljarder till 9,6 miljarder år 2050. Det högre alter­na­tivet skulle leda till en befolk­ning på 10,9 miljarder vid samma tidpunkt, och det lägre alter­na­tivet till 8,3 miljarder. I det senare alter­na­tivet är frukt­sam­heten under reproduk­tions­nivån, vilket inne­bär att varje ny generation blir mindre än den tidigare. Resultatet skulle bli att befolk­ningen på sikt skulle minska.

Olika antaganden om fruktsamhet ger vitt skilda framtids­scenarier och hur många barn som föds har stor betydelse för hur befolk­ningen utvecklas. Att göra prognoser på 40 års sikt är natur­ligt­vis omöjligt, eftersom man inte med säker­het kan veta hur barna­föd­andet och död­lig­heten kommer att ut­vecklas. Exakt hur många människor vi blir kan vi inte veta, men en fort­satt växande befolk­ning i världen till år 2050 är rimligt att förvänta sig.

Citat: Större delen av befolkningstillväxten kommer att ske i länder som har en stor befolkning.Nästan hela den för­vänt­ade befolk­nings­ök­ningen kommer att ske i mindre utveck­lade länder, och ök­ningen kommer att vara kraft­igast i de minst utveck­lade länderna. Större delen av befolk­nings­till­växten kommer ske i länder som har en stor befolk­ning, exempel­vis Indien, Indo­nes­ien, Filippin­erna och USA. En stor del av ök­ningen sker också i länder som har ett fort­satt högt barna­föd­ande, bland annat flera länder i Afrika. Befolk­ningen i Afrika kommer, enligt medel­alter­na­tivet i FN:s prognos, att mer än för­dubblas till år 2050, från 1,1 miljarder till 2,4 miljarder.

De mer utvecklade områdena kommer att ha en i stort sett oför­ändrad befolk­ning. Europa har en frukt­samhet under reproduk­tions­nivån, men har trots detta haft en växande befolk­ning. Folk­mängden har hållits uppe dels av ökad livs­längd men också av att människor flyttat till Europa från andra delar av världen. Fram till år 2050 väntas Europas befolk­ning minska något.

Ett fyrtiotal länder kommer enligt FN ha en minskande befolk­ning fram till 2050. Ett antal länder, flera av dem i östra Europa, beräknas få en minsk­ning på minst 15 procent av befolk­ningen. Det handlar bland annat om Bulgar­ien, Moldavien, Serbien, Ukraina och Vit­ryssland. Inte heller de folk­rika länderna Ryss­land och Kina kommer att bidra till världens befolk­nings­ökning fram till 2050. Ryss­land, med en befolk­ning på 143 miljoner, kommer att ha en befolk­nings­minsk­ning på drygt 15 procent under perioden. Och när det gäller Kina ser FN ingen befolk­nings­ökning fram till år 2050. Befolk­ningen väntas vara oför­ändrad på drygt 1,3 miljarder människor.

Stor befolkningsökning i Afrika

Befolkningsökning i procent per land, prognos (medel­alter­na­tivet) till år 2050

Tematisk världskarta över befolkningsökning i procent per land, prognos (medel­alter­na­tivet) till år 2050

Indien väntas bli folkrikaste landet

De tio länder som har störst befolk­ning, upp­skattad befolk­ning år 2013 samt prognos (medel­alter­na­tivet) till 2050

2013LandBefolkning
(miljoner)
2050LandBefolkning
(miljoner)
1Kina1 3861Indien1 620
2Indien1 2522Kina1 385
3USA3203Nigeria440
4Indonesien2504USA401
5Brasilien2005Indonesien321
6Pakistan1826Pakistan271
7Nigeria1747Brasilien231
8Bangladesh1578Bangladesh202
9Ryssland1439Etiopien188
10Japan12710Filippinerna157
Etiketter