På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Publicerad: 2014-09-29
Nr 2014:56

Författare

Susanne Gullberg Brännström

arbetar med arbets­mark­nads­statistik på SCB.

010-479 66 61

susanne.gullbergbrannstrom@scb.se

Therese Hedlund

arbetar med arbets­mark­nads­statistik på SCB.

010-479 65 44

therese.hedlund@scb.se

Fakta

Uppgifterna är hämtade från den register­baserade arbets­mark­nads­statistiken (RAMS). Statistiken grundar sig på kontroll­uppgifter från arbets­givare samt deklara­tioner för egna före­tagare. Mät­ningen avser i huvud­sak de som för­värvs­arbetade i november månad.

För att en person ska betraktas som jobbytare krävs det att ha bytt både före­tag eller organisa­tion och arbets­ställe från ett år till ett annat. Jobbyten inom ett och samma före­tag eller organisa­tion är inte med i statistiken. De som bytt jobb flera gånger under ett år räknas bara en gång. Vidare räknas personer inte som jobbytare om ett före­tag endast har bytt organisa­tions­nummer eller om­organi­serat verksamheten.

Yrkesregistret ger årlig information om den arbetande befolk­ningens för­del­ning efter yrkes­grupper och yrkes­utveck­lingen inom olika branscher och samhälls­sektorer.

Läs mer om utvecklingen i restaurang­branschen i Välfärd 2/2014.

Restaurangbranschen serverar jobb åt unga

I restaurangbranschen finns många unga anställda och mer än hälften är kvinnor. Många studerar samtidigt. Bland de i gymnasieåldern gäller det nästan alla.

Antalet förvärvsarbetande inom restaurang­branschen ökade från drygt 70 000 personer år 2002 till drygt 111 000 personer år 2012. Det innebär att restaurang­branschen år 2012 sysselsatte 5 procent av alla förvärvs­arbetande inom privata tjänste­näringar. Jämfört med andra branscher har restaurang­branschen en hög andel egna företagare. Av branschens förvärvs­arbetande var 90 procent anställda och 10 procent egna företagare. Könsfördel­ningen bland de anställda inom branschen var jämn, 49 procent kvinnor och 51 procent män. Bland egna företagare var nära sju av tio män. Till anställda räknas även de som är anställda i ett aktiebolag som de själva äger.

Något mer än hälften av de anställda var 29 år eller yngre. Av branschens anställda i åldrarna 16–29 år var drygt 20 procent födda utanför Sverige, samtidigt som 12 procent av Sveriges samtliga anställda i den åldern var utrikes födda. Av de unga männen i restaurang­branschen var 35 procent utrikes födda och bland de unga kvinnorna var 12 procent utrikes födda.

Arbete i restaurangbranschen är ett vanligt jobb för unga anställda. År 2012 var drygt 25 procent av alla anställda kvinnor i åldern 16–17 år anställda inom restaurang­branschen, medan motsvarande andel för männen var 12 procent. I antal motsvarade det 1 300 kvinnor och 425 män. Andelen kvinnor var högre än andelen män upp till 25 års ålder. Mellan 26 och 29 år var förhållandet motsatt och en anställning inom restaurang­branschen var då något vanligare bland män än bland kvinnor.

Citat: 49 procent av de anställda männen i restaurangbranschen är utrikes födda.I åldrarna 16 till 18 år var nästan alla anställda inom restaurang­branschen, oavsett kön, även inskrivna i någon typ av studier under höst­terminen. En tydlig förändring syns vid 19 års ålder då andelen av de anställda som både arbetade och studerade minskade kraftigt för båda könen. Sett till hela ålders­spannet, 16–29 år, var en knapp tredjedel av de anställda inom restaurang­branschen även inskrivna i någon form av studier under höst­terminen 2012.

Det var vanligare bland kvinnor att både arbeta och studera än bland män. En tolkning av dessa siffror är att det främst är de allra yngsta som extrajobbar inom restaurang­branschen vid sidan av studier, men att det före­kommer inom hela gruppen.

Många unga byter arbete från ett år till nästa. Det gäller i hög grad anställda i restaurang­branschen. Av de unga som mellan år 2011 och 2012 bytte jobb inom, från eller till restaurang­branschen bytte en fjärdedel (eller 5 600 personer) till en annan arbetsgivare inom samma bransch. Branschen förlorade 9 700 personer till andra branscher medan 6 700 personer tillkom från andra branscher. Dessutom tillkom 17 000 anställda i åldern 16–29 år som inte förvärvsarbetat året innan.

Av de 9 700 personer som lämnade restaurang­branschen för annat arbete mellan 2011 och 2012 gick en stor andel till detalj­handeln (21 procent) eller hotell- och logi­verksamhet (10 procent). Av de 6 700 personer som kom till restaurang­branschen år 2012 från andra branscher hade många arbetat inom hotell- och logi­verksamhet (17 procent) eller detalj­handeln (15 procent).

Uppgift om yrke finns för ungefär hälften av de unga i restaurang­branschen. För branschen totalt hade 40 procent okänd eller ospecificerad yrkes­uppgift. Det vanligaste specificerade restaurang­yrket år 2012 var köks- och restaurang­biträden, med 21 procent av männen och 29 procent av kvinnorna. Eftersom även många av dem med okänd yrkes­uppgift kan antas finnas i detta yrke, är det troligen närmare hälften av de anställda i branschen som är köks- och restaurang­biträden. Bland män var det vanligare att vara kock än bland kvinnor, medan det var en högre andel kvinnor än män som var hovmästare, servitriser och bartendrar.

Inom vissa yrken är skillnader mellan könen mer påtaglig än inom andra, exempelvis bland köks- och restaurang­biträden. Många kvinnor arbetar inom yrket när de är i 20-årsåldern, men antalet sjunker sedan kraftigt när de blir ett par år äldre. Bland männen finns också en topp i 20-årsåldern, men inte lika markant, och minskningen under de efter­följande åren är inte lika kraftig som bland kvinnorna.

Bland kockar och kokerskor ser man också tydliga köns­skillnader. Redan från ung ålder är det fler män än kvinnor inom yrket.

Många av de anställda i restaurangbranschen är unga kvinnor

Antal anställda inom restaurangbranschen efter ålder, kön och bakgrund, år 2012

Stapeldiagram över antal anställda inom restaurangbranschen efter ålder, kön och bakgrund, år 2012

Var fjärde anställd kvinna 16–17 år arbetar inom restaurangbranschen

Anställda inom restaurangbranschen av alla anställda i riket i samma ålder, år 2012

Stapeldiagram över anställda inom restaurangbranschen av alla anställda i riket i samma ålder, år 2012

De yngre anställda är i första hand ­ köks- och restaurangbiträden

Antal kockar och kokerskor samt köks- och restaurangbiträden efter ålder och kön, år 2012

Linjediagram över antal kockar och kokerskor samt köks- och restaurangbiträden efter ålder och kön, år 2012

Etiketter