Till innehåll på sidan

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret på SCB är ett administrativt, longitudinellt register, som innehåller information på mikrodatanivå om samtliga fastigheter, byggnader, adresser och lägenheter i Sverige.

Fastighetsregistret används för framställning av statistik i ett flertal produkter till exempel inom miljö- och markanvändningsområdet. SCB:s avgränsning av tätorter och småorter sker också med hjälp av registret. 

Lägenhetsregistret, som är en integrerad del av Fastighetsregistret, används för den årliga bostadsstatistiken (bostadsbeståndet) och för den löpande hushålls- och boendestatistiken. Registret används även som urvalsram för olika enkätundersökningar.

Datakällor

Uppgifterna kommer från Lantmäteriet som är den myndighet som förvaltar och ansvarar för Fastighetsregistret. Lantmäteriets upprätthållande av ett svenskt fastighetsregister regleras dels genom Lagen om fastighetsregister (2000:224) dels Förordningen om fastighetsregister (2000:308).

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Dokumentation av det statistiska registret

2019 (pdf)

Dokumantation av mikrodata

MetaPlus

Mikrodata

Efter särskild prövning kan det vara möjligt att få tillgång till avidentifierade mikrodata för forskning och statistikändamål.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se