Till innehåll på sidan

Mikrodata för Priser för nyproducerade bostäder

Statistiken belyser priser och prisutveckling samt teknisk utformning för nyproduktion av bostäder. Undersökningen omfattar samtliga nybyggda flerbostadshus och gruppbyggda småhus.

I undersökningen ingår enbart ordinära bostadshus. Uppgifter om pris eller kostnader och teknisk utformning samlas in från byggherrar. Kännedom om vilka byggen som är aktuella hämtas från SCB:s bygglovsstatistik.

Statistiken används främst av departement, statliga myndigheter, utredningar, forskare och allmänhet för uppföljning och analys av kostnadsutvecklingen och bostadsproduktionen. Statistiken används även av Nationalräkenskaperna på SCB för beräkningar av investeringar i bostäder.

Exempel på variabler

Uppgifter om nybyggnadsprojekt

 • Byggherrekategori
 • Hustyp
 • Antal bostäder
 • Entreprenadform
 • Upplåtelseform
 • Bostadsarea
 • Bruttoarea
 • Källare
 • Bidrag
 • Försäljnings- eller slutpris
 • Mervärdesskatt
 • Markkostnad
 • Byggnadskostnad.

Uppgifter om hus

 • Husutformning
 • Våningsplan
 • Fasadbeklädnad
 • Takbeläggning
 • Stomme
 • Värmeanläggning
 • Energislag
 • Uppvärmning
 • Luftbehandlingsinstallation
 • Värmeåtervinning.

Statistiken redovisas årligen och är tillgänglig cirka elva månader efter referensperiodens slut. Referensperioden är  kalenderår. Statistiken sprids i form av statistiknyhet, Statistiskt meddelande (SM) och i mer detaljerade tabeller i Statistikdatabasen. Allt finns samlat på webbplatsen: 

Priser för nyproducerade bostäder

Specialbearbetningar och mikrodata

SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av materialet. Efter särskild prövning kan forskare få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.

Mer information om att beställa mikrodata