Till innehåll på sidan

Mikrodata för företagens utgifter för it

Undersökningen Företagens utgifter för it undersöker hur stora utgifter och investeringar i it som svenska företag haft under ett år.

Resultaten från denna undersökning används bland annat som underlag för beräkningar av Bruttonationalprodukten (BNP), för att ta fram och redovisa beräkningar av kapitalstockar för it och immateriella tillgångar, samt för att analysera hur it och immateriella tillgångar påverkar företagens innovationer och produktivitetsutveckling.

Undersökningen är en årlig urvalsundersökning som genomförts sedan 2005. Populationen hämtas från SCB:s företagsregister (FDB) och utgörs av företag med 10 anställda eller fler. Urvalet utgörs vanligtvis av cirka 4 300 företag. Samtliga företag med minst 250 anställda ingår i urvalet. Undersökningen är en del av den officiella statistiken och är sedan 2013 inte längre EU-reglerad.

Datakällor

I undersökningen ingår företag i Sverige med 10 anställda eller fler som är klassade som aktiva (inte i konkurs eller vilande bolag) i Företagsregistret inom följande branscher, enligt SNI2007:

 • B utvinning av mineral, 
 • C tillverkning,
 • D försörjning av el, gas, värme och kyla,
 • E vattenförsörjning,
 • F byggverksamhet,
 • G handel; reparation av motorfordon och motorcyklar,
 • H transport och magasinering,
 • I hotell- och restaurangverksamhet,
 • J informations- och kommunikationsverksamhet,
 • K finansiell verksamhet,
 • L fastighetsverksamhet,
 • M företagstjänster,
 • N uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster,
 • R kultur, nöje och fritid, 
 • S annan serviceverksamhet.

Variabler

Företagen uppger hur stora utgifter och investeringar de haft för datautrustning, telekommunikations­utrustning samt mjukvara. Dessutom ska företaget uppge om de hade utgifter för operationell eller finansiell leasing av datautrustning eller telekommunikationsutrustning.

Jämförbarhet

På grund av den låga svarsfrekvensen för åren 2005 och 2006, 39 respektive 53 procent, samt förändrade frågor är en jämförelse över åren inte att rekommendera. I den första undersökningsomgången var cut-off gränsen densamma (10) för samtliga strata. Åren därefter varierar cut-off gränsen mellan strata.

Från och med undersökningen för 2009 är cut-off gränsen återigen 10 anställda eller fler för samtliga strata. Frågorna har varit konstanta sedan 2009, med undantag från mindre justeringar i enkäten med referensåret 2013 (BAS-kontohänvisningar).

Kvalitet

Investeringsdefinitionen har visat sig problematiskt på så sätt att företagen ofta rapporterar investeringarna enligt det investeringskriterium de själva använder för sin bokföring. Detta kan variera något mellan företagen och framförallt gentemot SCB:s egen investeringsdefinition, som säger att allt som är varaktigt ett år eller mer är att klassa som en investering.

För till exempel variabeln mjukvara är det sannolikt att allt ska betraktas som investeringar enligt SCB:s investeringsdefinition, samtidigt som företagen vanligtvis rapporterar mindre än 50 procent av de totala utgifterna för mjukvara som investeringar. Det finns därför skäl att tro att företagens investeringar i it underskattas i undersökningen.

Specialbearbetningar och mikrodata

Det är möjligt att på uppdragsbasis låta SCB göra specialbearbetningar av materialet i Företagens utgifter för it, förutsatt att resultatet inte medför att något enskilt företag går att identifiera.

Data från undersökningen kan också utlämnas i avidentifierad form för forsknings- och statistikändamål. En sådan utlämning föregås av en prövning där forskningssyftet ska anges och de personer som ska arbeta med materialet ska anges. Vissa sekretess- och säkerhetsföreskrifter gäller för utlämnandet.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se