Till innehåll på sidan

Mikrodata från individregister

Från dessa individregister kan du begära ut mikrodata i forsknings- och statistiksyfte.

Tillgängliga register

Arbetsmarknad
Befolkning
Hushållens ekonomi och utgifter
Inkomst och taxering
Levnadsförhållanden
Demokrati
Utbildning

Så beställer du mikrodata 

Arbetsmarknad

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Arbetsmiljöundersökningen

Arbetsorsakade besvär

Registerbaserad lönesummestatistik (LSUM)

Lönestrukturstatistik

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Registerbaserad aktivitetsstatistik (RAKS)

Yrkesregistret

Befolkning

Flergenerationsregistret

Folk- och bostadsräkningar - FoB

Register över totalbefolkningen (RTB)

Hushållens ekonomi och utgifter

Hushållens ekonomi (HEK)

Hushållens utgifter (HUT)

Inkomst och taxering

Förmögenhetsregistret och kontrolluppgifter över finansiella tillgångar och skulder

Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)

Registret över kapitalvinster och kapitalförluster

Levnadsförhållanden

Barns levnadsförhållanden (Barn-ULF)

Undersökningarna om levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Registret för integrationsstudier (STATIV)

Demokrati

Valdeltagandeundersökningen

Utbildning

Komvuxregistret

Registret över Befolkningens utbildning

Registret över slutbetyg från gymnasieskolan

Skolverkets register över pedagogisk personal (Lärarregistret)

Universitets- och högskoleregistret – doktorander och examina i högskoleutbildningen på forskarnivå

Universitets- och högskoleregistret – personal vid universitet och högskolor

Universitets- och högskoleregistret – studenter och examinerade i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Universitets- och högskoleregistret – sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Yrkeshögskolans register för sökande, studerande och examinerade