Till innehåll på sidan

Mikrodata för Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Syftet med Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är att beskriva aktuella arbetsmarknadsförhållanden för hela befolkningen 15–74 år och att ge information om utvecklingen på arbetsmarknaden.

AKU:s uppgift om arbetslösa är det officiella arbetslöshetstalet.

Arbetskraftsundersökningarna utförs varje månad i form av telefonintervjuer med ett representativt urval av cirka 29 500 personer. Varje person intervjuas sammanlagt åtta gånger under en tvåårsperiod. Utifrån de månadsvisa uppgifterna beräknas också skattningar för kvartals- och årsgenomsnitt.

Från och med 2001 avser AKU åldersgruppen 15–74 år och blir därmed internationellt jämförbar.

Variabelinnehåll

Variabelinnehållet är omfattande. För samtliga personer finns uppgift om kön, ålder, civilstånd, antal barn, nationalitet, län, arbetskraftstillhörighet, anknytningsgrad till arbetsmarknaden, utbildningens inriktning och nivå.

För de sysselsatta finns uppgift om arbetstid, yrke, näringsgren, fackförbundstillhörighet, anställningens art, bisyssla, studier, övertid, frånvaro, frånvaroorsak, undersysselsättning med mera.

För de arbetslösa finns uppgift om antal arbetslöshetsveckor, sätt att söka arbete, önskad arbetstid, fackförbundstillhörighet, senaste arbete med mera.

För personer ej i arbetskraften finns till exempel uppgift om deras huvudsakliga verksamhet, om de är sjuk- eller ålderspensionärer, heltidsstuderande.

Mer information om statistiken, variabelinnehåll med mera ges under dokumentation på Arbetskraftsundersökningarnas produktsida.

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Hur kan du använda AKU?

Resultaten publiceras i form av ett månatlig statistiknyhet samt kvartals- och årsvisa Statistiska meddelanden (SM). Den mest detaljerade redovisningen finns i våra grundtabeller, säsongsrensade serier och i Statistikdatabasen. Där finns även SM och vissa efterfrågade tabeller och diagram.

Specialbearbetningar och mikrodata

Du kan beställa specialbearbetningar av AKU-data. Det kan gälla vissa redovisningsgrupper eller tabeller med andra indelningar än i de ordinarie tabellerna.

Efter särskild prövning kan forskare och utredare få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Felix Lennartsson

Telefon
010-479 45 25
E-post
felix.lennartsson@scb.se

Louise Stener

Telefon
010-479 64 59
E-post
louise.stener@scb.se