Till innehåll på sidan

Mikrodata för Arbetsmiljöundersökningen

Arbetsmiljöundersökningen används för att besvara olika frågeställningar inom arbetsmiljöområdet och ger underlag för att kunna prioritera olika arbetsinsatser.

SCB har genomfört arbetsmiljöundersökningar sedan 1989. Sedan 1994 görs Arbetsmiljöundersökningen på uppdrag av Arbetsmiljöverket.

Statistiken belyser fysiska och psykosociala arbetsmiljöförhållanden och förändringar över tid. Förhållandena beskrivs för kvinnor och män i olika åldrar samt för olika yrkesgrupper och näringsgrenar.

Populationen är samtliga sysselsatta (16–74 år) som är folkbokförda inom Sverige. Undersökningen genomförs som tillägg till ett delurval från Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Efter avslutad AKU-intervju ställs några frågor om arbetsmiljöförhållanden.

Telefonintervjun kompletteras med en mer omfattande postenkät. Undersökning genomförs under fjärde kvartalet vartannat år och avser arbetsmiljöförhållanden de senaste tre månaderna. Några variabler avser den senaste tolvmånadersperioden.

Resultaten publiceras året efter insamlingen i form av en rapport i Arbetsmiljöverkets rapportserie Arbetsmiljöstatistik. Resultatet redovisas också i Statistikdatabasen.

Arbetsmiljöverkets officiella arbetsskadestatistik

Statistikdatabasen

Variabelinnehåll

Bakgrundsvariabler: Kön, ålder, yrke, näringsgren. Från 2015 även inkomst och utbildning. Fram till och med 2013 socioekonomiskt indelning (SEI).

Arbetsmiljövariablerna grupperas efter följande huvudkategorier:

 • Allmänna frågor om arbetet
 • Stress, krav, inflytande och sociala relationer
 • Arbetssituationen de tre senaste månaderna
 • Arbetsställningar och arbetsrörelser
 • Fysisk arbetsmiljö
 • Utbildning och lärande
 • ”Högt eller lågt i tak” på arbetet
 • Arbetsmiljöarbete
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Företagshälsovård
 • Funktionsnedsättning
 • Tid för återhämtning
 • Sjuknärvaro
 • Byte av arbetsuppgifter på grund av hälsoskäl
 • Upplevelser av arbetet

Mer information om statistiken, variabelinnehåll med mera ges i Statistikens framtagning (SCBDOK) och Beskrivning av statistiken (BaS) på Arbetsmiljöundersökningens statistiksida. 

Arbetsmiljöundersökningen

Undersökningen Arbetsorsakade besvär kan också användas för studier på arbetsmiljöområdet. Den belyser hälsoproblem till följd av arbetet som människor som är sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden har haft under de senaste tolv månaderna.

Arbetsorsakade besvär

Specialbearbetningar och mikrodata

SCB utför specialbearbetningar i form av tabellsammanställningar och rapporter på registren. Det är även möjligt att efter särskild prövning få tillgång till ett avidentifierat material också samkört med andra register.

Mer information om  att beställa mikrodata