Till innehåll på sidan

Mikrodata för Arbetsorsakade besvär

Undersökningen Arbetsorsakade besvär belyser hälsoproblem till följd av arbetet som människor som är sysselsatta på den svenska arbetsmarknaden har haft under de senaste tolv månaderna.

Statistiken beskriver besvär orsakade av arbetet, vad besvären består i, vilka faktorer man menar har förorsakat besvären samt eventuell sjukfrånvaro till följd av besvären. Undersökningen gjordes årligen mellan 1991 och 2005 men från 2006 genomförs den vartannat år.

Sedan 1994 görs undersökningen på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Undersökningen utförs under första kvartalet som en telefonintervju kopplad till Arbetskraftsundersökningarna (AKU). Populationen är samtliga sysselsatta (16-64 år) som är folkbokförda inom Sverige.

Resultaten publiceras i Arbetsmiljöverkets rapportserie Arbetsmiljöstatistik och finns att ladda ned på webbplatsen. Resultatet redovisas också i Statistikdatabasen. 

Arbetsmiljöverket

Statistikdatabasen

Variabelinnehåll

Bakgrundsvariabler: Kön, ålder, yrke och näringsgren. Sedan 2016 även inkomst och utbildning. Fram till och med 2014 socioekonomisk indelning (SEI).

Följande variabler undersöks:

  • Besvär till följd av arbetsolycka, andra förhållanden i arbetet eller färdolycka
  • Orsak till besvär
  • Typ av besvär
  • Sjukfrånvarande till följd av besvären
  • Åtgärder

Mer information om statistiken, variabelinnehåll med mera ges i Statistikens framtagning (SCBDOK) och Beskrivning av statistiken (BaS) på statistiksidan för Arbetsorsakade besvär. 

Arbetsorsakade besvär

Arbetsmiljöundersökningen kan också användas för studier på arbetsmiljöområdet. Den belyser fysiska och psykosociala arbetsmiljöförhållanden, samt förändringar över tid.

Arbetsmiljöundersökningen

Specialbearbetningar och mikrodata

SCB utför specialbearbetningar i form av tabellsammanställningar och rapporter på registren. Det är även möjligt att efter särskild prövning få tillgång till ett avidentifierat material också samkört med andra register.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Frida Westling

Telefon
010-479 44 12
E-post
frida.westling@scb.se