Till innehåll på sidan

Flergenerationsregistret

Flergenerationsregistret är ett register över personer som har varit folkbokförda i Sverige någon gång sedan 1961 och som är födda 1932 eller senare.

Personerna i registret kallas för indexpersoner. Registret innehåller kopplingar mellan indexpersoner och deras biologiska föräldrar. Antalet indexpersoner i registret är fler än 11 miljoner. För indexpersoner som adopterats finns också uppgift om adoptivföräldrar. Antalet indexpersoner med uppgift om adoptivmor och/eller adoptivfar är cirka 160 000.

Första versionen av Flergenerationsregistret skapades i mars 2000. Det är en del i registersystemet för RTB, registret över totalbefolkningen. Uppgifterna kommer från Skatteverkets folkbokföringsregister. Från och med versionen 2002 hämtas även uppgifter om biologiska föräldrar för vissa indexpersoner från äldre folkbokföringsmaterial. Det äldre materialet består av personakter för personer som avlidit åren 1961–1967, samt SCB:s register över födda 1961–1997. En ny version av registret skapas varje år.

Registrets innehåll 

Flergenerations­registret innehåller bland annat följande uppgifter:

Flergenerationsregistret innehåller bland annat uppgifter om personnummer och födelseland för:

  • Indexperson
  • Biologisk mor
  • Biologisk far
  • Adoptivmor
  • Adoptivfar.

Uppgift om tidpunkt för adoption finns från och med 1991. För utrikes födda personer kan adoptionsår skattas med hjälp av uppgift om första invandringsår. Det finns möjlighet att härleda variabler utifrån de uppgifter som finns i registret, till exempel antal barn, barnens ordningsnummer, antal syskon, syskontyp.

Uppgift om tidpunkt för adoption finns från och med 1991. För utrikes födda personer kan adoptionsår skattas med hjälp av uppgift om första invandringsår. Det finns möjlighet att härleda variabler utifrån de uppgifter som finns i registret, till exempel antal barn, barnens ordnings­nummer, antal syskon, syskontyp.

Kvalitet och täckning

Flergenerationsregistrets täckning avseende indexpersoner är i det närmaste fullständig från och med 1961.

En förutsättning för att uppgifter om förälders personnummer ska finnas är att föräldern varit folkbokförd i Sverige någon gång sedan 1947, då personnummer infördes. Utifrån registret går det inte att avgöra om en uppgift saknas på grund av bortfall eller om föräldern inte varit folkbokförd i Sverige 1947 eller senare. För utrikes födda indexpersoner saknas uppgifter om föräldrar i vissa fall, dels för de som har invandrat i vuxen ålder, dels för de som invandrat utan sina biologiska föräldrar till exempel adoptivbarn.

En stor del av de indexpersoner som avlidit fram till och med 30 juni 1991 saknar uppgift om föräldrar. Detta beror på att de avlidnas personakter inte dataregistrerades i samband med att folkbokföringen övergick från pastorsämbetena till Riksskatteverket den 1 juli 1991.

För att öka andelen med uppgift om föräldrar har kompletteringar gjorts där uppgifter hämtade från personakter för personer som avlidit 1961–1967 använts. I samband med att Flergenerationsregistret 2004 skapades avslutades kompletteringen från personakterna.

Forskning och mikrodata

Kopplingen mellan barn och biologiska föräldrar kan bland annat användas vid medicinsk forskning där släktskap är av central betydelse. Uppgifter om adoptioner kan användas inom olika typer av samhällsvetenskaplig forskning.

Rutiner finns för att göra uttag av släktingar till indexpersonen till exempel föräldrar, hel- och halvsyskon, barn och kusiner. Efter härledning av släktingar kan uppgifter om individerna hämtas från andra register på SCB eller på andra myndigheter.

Efter särskild prövning kan det vara möjligt att få tillgång till avidentifierade mikrodata för forskning och statistikändamål.

Mer information om att beställa mikrodata

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Dokumentation av det statistiska registret 

2021 (pdf) 2020 (pdf) 2019 (pdf)

Flergenerationsregistret, Övriga publikationer

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Kontakt

Mikrodatautlämnande

E-post
mikrodata@scb.se

Statistikuppdrag

E-post
uppdrag@scb.se

Susanne Dahllöf (Innehåll- och registerfrågor)

Telefon
010-479 62 14
E-post
susanne.dahllof@scb.se

Anna Engström (Innehåll- och registerfrågor)

Telefon
010-479 67 48
E-post
anna.engstrom@scb.se