Till innehåll på sidan

Mikrodata för Folk- och bostadsräkningar (FoB)

I Folk- och bostadsräkningarna (FoB) finns uppgifter om individer, hushåll och lägenheter. Samordnade FoB har genomförts i Sverige vart femte år mellan 1960 och 1990.

Uppgifterna i FoB har hämtats dels från frågeblankett till allmänheten, dels från tillgängliga register.

Variabelinnehållet varierar mellan de olika årgångarna. Samtliga FoB:ar innehåller demografiska uppgifter om individerna, sysselsättning, yrke, näringsgren och pendling. Inkomstuppgifter finns i flera FoB:ar. Hushållsuppgifterna omfattar bland annat antal boende, hushållsställning och trångboddhet. Fastighets- och lägenhetsvariablerna innehåller bland annat uppgifter om ägarkategori, byggnadsår, upplåtelseform och antal rum.

Resultaten har publicerats i bokform i serien Sveriges officiella statistik (SOS). En begränsad del av resultaten från de senaste Folk- och bostadsräkningarna finns även i Statistikdatabasen.

Specialbearbetningar och mikrodata

Uppgifter från FoB används idag främst för forskning.

SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av FoB i form av tabeller, tidsserier, kontrollgrupper, urval med mera. Efter särskild prövning är det möjligt att få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.

Mer information om att beställa mikrodata

Variabelinnehåll från och med FoB 60

  FoB FoB FoB FoB FoB FoB FoB
607 65 70 75 80 85 90
Individuppgifter
Kön, ålder, civilstånd x x x x x x x
Med­borgarskap, födelse­land x   x x x x x
Tidpunkt för inträde i angivet civilstånd     x        
Senaste invandringsår     x   x x x
Årtal för erhållande av
svenskt med­borgarskap
        x x x
Sammanboende       x x x x
Personbils­innehav x   x x      
Utbildning x1   x       x
Inkomst x2 x2 x x   x x
Socioekonomisk
gruppering (indelning)
x x2 x   x x x
Förvärvs­arbetande dagbefolkning x x x x x x x
Förvärvs­arbetets omfattning     x x x   x
Huvudsysselsättning under året x            
Anställningens art x   x x      
Sektor­tillhörighet         x3 x3 x3
Yrke x x2 x x4 x x4 x4
Yrkes­ställning x x2 x x      
Närings­gren x x x x x x5 x5
Huvud­sakligt färd­sätt till arbets­platsen     x x     x
Syssel­sättning x x x x x x x
Hushålls­uppgifter
Hushållets samman­sättning
m.a.p. antal boende, antal barn etc.
x x x x x x x
Hushålls­ställning x x x x x x x
Hushålls­typ           x x
Trång­boddhet x x x x x x x
Tillgång till hiss x         x x
Fastighets- och bostads­uppgifter
Fastighets­typ x x x x x x x
Ägar­kategori x x x x x x x
Byggnadsår x x x x x x x
Ombyggnadsår   x6 x6 x6 x6 x6 x6
Hustyp
Antal lägenheter i huset x x x x x6 x6 x6
Andel lokaler x x x x x6 x6 x6
Rad- eller kedjehus x x6 x6 x6 x x x
Antal vånings­plan x           x
Antal trappuppgångar x            
Tillgång till hiss x         x x
Lägenheternas utrustning
Vatten­ledning x x x x      
Varmvatten x            
Avlopp x x x x      
Centralvärme x x x x x x x
Bad- eller duschrum x x x x x x  
Vattenklosett x x x x x x  
Elspis eller gasspis x x x        
Kylskåp x x x        
Frysskåp     x        
Tvättmaskin     x        
Lägenheternas utnyttjande
Dispositionsform/upplåtelseform x x x x x x x
Utnyttjande för ej upplåtna lägenheter   x x x x x x
Lägenheternas storlek
Antal rum x x x x x x x
Antal rum som används
till annat än bostad
x x x x      
Förekomst av kök x x x x x x x
Lägenheternas kvalitetsgrupp x x x x x x  
Energivariabler
Huvudsakligt uppvärmningssätt         x    
Alternativa uppvärmningssätt         x    
Byggnadsstomme         x    
Isolering         x    
Ventilation         x    
Värmesystem           x x
Använda bränsleslag           x x
Områdesuppgifter m.m.
Län-, kommun-, församlingskoder x x x x x x x
Delområde x x x x x x x
Tätortskod x x x x x   x
Tätortsareal     x x x    
Koordinater för bostadsfastighet         x x x
Bostadsdistrikt x x x        
Arbetsplatsområde x x x x x x x

1) I totalräkningen ingick viss högre utbildning.

2) Urvalsbearbetning (15:e födda).

3) Sektortillhörighet motsvarar i viss mån anställningens art.

4) Vissa förändringar i yrkesklassificeringen i jämförelse med föregående FoB.

5) 5-ställig kod.

6) Ej redovisningsvariabel.

7) Vissa uppgifter är inte individrelaterade utan avser den person som utsetts till hushållsföreståndare.

Kontakt

Mikrodatautlämnande

E-post
mikrodata@scb.se

Statistikuppdrag

E-post
uppdrag@scb.se

Beatrice Kalnins (Innehålls- och registerfrågor)

Telefon
010-479 63 67
E-post
beatrice.kalnins@scb.se