Till innehåll på sidan

Förmögenhetsregistret och kontrolluppgifter över finansiella tillgångar och skulder

Förmögenhetsregistret innehåller uppgifter om tillgångar och skulder för samtliga personer i Sverige och är framställt för åren 1999–2007.

Det huvudsakliga innehållet i registret är variabler för marknadsvärderade reala tillgångar (fastigheter och bostadsrätter), finansiella tillgångar samt skulder. Även taxeringsvärden på fastigheter ingår, liksom det förmögenhetsskattepliktiga värdet på finansiella tillgångar.

Statistiken över tillgångar och skulder används av departement, statliga myndigheter, utredningar, intresseorganisationer, forskningsinstitutioner, nyhetsmedia, banker och allmänheten för att analysera förmögenhetens sammansättning och fördelning. Förmögenhetsregistret används också i SCB:s mikrosimuleringsmodell FASIT. I FASIT-modellen simuleras budget- och fördelningseffekter av ändringar i skatte- och bidragssystem.

Förmögenhetsskatten avskaffades från och med inkomståret 2007. Bankernas skyldighet att lämna kontrolluppgifter om finansiella tillgångar och skulder avskaffades från och med inkomståret 2008. Det innebär att Förmögenhetsregistret inte har framställts efter 2007. 

Datakällor

Uppgifter om finansiella tillgångar, bostadsrätter och skulder samlades in för alla individer via kontrolluppgifter över finansiella tillgångar och skulder. Underlaget för kontrolluppgifterna var uppgifter från svenska banker, fondbolag, Värdepapperscentralen och andra institut som förvaltar hushållens finansiella tillgångar. För att marknadsvärdera aktier, fonder och andra värdepapper användes kursuppgifter från Stockholmsbörsen/OMX och Fondbolagens förening.

Underlaget till fastighetsägandet var Skatteverkets Fastighetstaxeringsregister. Uppgifter om studieskulder hämtades från CSN.

Variabler

För nedanstående tillgångar eller skulder finns variabler för marknadsvärde och i förekommande fall taxeringsvärde eller förmögenhetsskattepliktigt värde.

Reala tillgångar:

 • Småhus inklusive bostadsdelen i jordbruks­fastighet
 • Bostadsrätt
 • Fritidshus
 • Jordbruks­fastighet
 • Hyresfastighet
 • Övriga fastigheter.

Finansiella tillgångar:

 • Bankkonto
 • Börsnoterade aktier
 • Räntefonder
 • Andra fonder än ränte­fonder
 • Obligationer och övriga värdep­apper
 • Skattepliktig försäkring.

Skulder:

 • Sammanlagd skuld
 • Studieskuld.

Nettoförmögenhet:

 • Tillgångar minus skulder.

Övriga reala och finansiella tillgångar

Övriga tillgångar är en restpost som utgörs av skillnaden mellan taxerad förmögenhet från självdeklarationen och tillgångar hämtade från registerdata. Det gäller exempelvis onoterade aktier, bilar, konst eller andra tillgångar som uppgetts som förmögenhet i självdeklarationen.

Endast när dessa tillgångar tagits upp i självdeklarationen som förmögenhet inkluderas värdet i statistiken. Det gäller nästan enbart personer som har tillgångar vars värde har överstigit gränsen för förmögenhetsskatt.

Specialbearbetningar och mikrodata

Statistik som bygger på registret är tillgänglig på SCB:s webbplats inom ramen för undersökningen Hushållens tillgångar och skulder i form av tabeller och i Statistikdatabasen, där tabelluttag kan göras på riks-, läns- och kommunnivå för ett antal variabler. 

SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av registrets samtliga årgångar. Efter särskild prövning kan forskare och utredare få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar. Det gäller också de detaljerade och obearbetade kontrolluppgifterna över finansiella tillgångar och skulder.

Mer information om att beställa mikrodata

Eftersom registret omfattar hela befolkningen kan det användas för studier av små befolkningsgrupper och mindre regionala områden som postnummerområden eller kommundelsområden.

Hushållens tillgångar och skulder

Statistikdatabasen

Kontakt

Freja Werke (databeställningar)

Telefon
010-479 64 55
E-post
mikrodata@scb.se

Peter Gärdqvist (Innehålls- och registerfrågor)

Telefon
010-479 67 85
E-post
peter.gardqvist@scb.se

Petter Lundberg (Innehålls- och registerfrågor)

Telefon
010-479 60 15
E-post
petter.lundberg@scb.se