Till innehåll på sidan

Mikrodata för Hushållens ekonomi (HEK)

Syftet med urvalsundersökningen Hushållens ekonomi är att belysa hushållens inkomster och boende. Fram till och med 2013 genomfördes den årligen.

Uppgifter om individer och hushåll hämtades in via telefonintervjuer, andra myndigheters register samt deklarationer. Telefonintervjun gav bakgrundsinformation om hushållet, exempelvis hushållssammansättning, arbetstid och sysselsättning, men också uppgifter om bland annat hushållens barnomsorgs‑ och boendeutgifter.

Uppgifterna som hämtades från andra myndigheters register gäller inkomster, transfereringar och skatter som registrerats under året. Bakgrundsdata ger en kompletterande bild av hushållens  inkomster, till exempel utbildning från registret över befolkningens utbildning och befolkningsuppgifter och från Registret över totalbefolkningen (RTB). Från deklarationerna samlades uppgifter in om eventuella kapitalvinster eller förluster som gjorts under undersökningsåret.

Belyser inkomstskillnader

HEK belyser skillnader i den disponibla inkomsten mellan olika grupper samt visar den omfördelning som sker genom skatter och bidrag. HEK användes också som underlag till fördelningsmodellen FASIT.

Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT)

Resultat från undersökningen är tillgängliga för åren 1975, 1978 samt årligen 1980–2013.

Undersökningen kallades tidigare Inkomstfördelnings-undersökningen ‑ HINK (1975–1998). Urvalsstorleken har under åren varierat mellan cirka 10 000 till cirka 19 000. Det är individen som är urvalsobjekt. Hushållet skapas därefter genom att lägga till de individer som hör till urvalspersonens hushåll.

Inkomststatistik för hushåll är sedan 2014 en del av undersökningen Inkomster och skatter.

Specialbearbetningar och mikrodata

SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av undersökningens samtliga årgångar.

Efter särskild prövning kan forskare och utredare få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Petter Lundberg

Telefon
010-479 60 15
E-post
petter.lundberg@scb.se