Till innehåll på sidan

Mikrodata för Hushållens utgifter (HUT)

Hushållens utgifter är en urvalsundersökning och huvudsyftet är att belysa utgifter för varor och tjänster för olika hushållsgrupper.

Urvalsstorleken har varierat genom åren. Urvalsobjekt är individer i åldern 0–79 år. Hushållet skapas därefter genom att lägga till de individer som hör till urvalspersonens hushåll.

Undersökningen har genomförts 1958–2012.

Data samlades in med hjälp av kassabokföring och/eller kvittoinsamling, telefonintervju samt hämtades från ett antal av SCB:s register. Urvalet fördelades slumpmässigt på 52 startveckor för bokföringen, vilket innebar en uppdelning på 52 lika stora delurval. Samma insamlingsförfarande användes för varje delurval.

Tabeller finns tillgängliga i Statistikdatabasen. Hushållens sammansättning är en viktig redovisningsgrupp

Statistikdatabasen

Efterfrågade tabeller finns tillgängliga här på scb.se. I dessa tabeller finns både huvudgrupper och undergrupper redovisade.

Hushållens utgifter (HUT)

Specialbearbetningar och mikrodata

Det är också möjligt att på uppdragsbasis låta SCB göra specialbearbetningar av materialet i HUT, till exempel tidsserier eller variabler som kombineras efter eget önskemål.

HUT data kan också utlämnas i avidentifierad form till forskare för egna beräkningar. En sådan utlämning föregås av en prövning där forskningssyftet ska anges och de personer som ska arbeta med materialet ska anges. Vissa sekretess- och säkerhetsföreskrifter gäller för utlämnandet.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Marcus Vingren

Telefon
010-479 63 12
E-post
marcus.vingren@scb.se