Till innehåll på sidan

Komvuxregistret

Registret utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn och i Sveriges officiella statistik om skolan. Syftet är att det ska ge en samlad bild av verksamheterna och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Uppgifterna har samlats in sedan 1979 och registrets upplägg och variabler har förändrats en del över åren.

Komvuxregistret är en totalundersökning med SCB:s Skolenhetsregister som ram. Undersökningen görs två gånger per år och avser elever, kursdeltagare och utbildningsresultat inom kommunal vuxenutbildning.

Statistikinsamlingen sker genom att uppgiftslämnarna skickar in en Excelmall (eller textfil) elektroniskt till SCB. Insamlingen går ut till samtliga Skolenheter i Sverige som bedriver kommunal vuxenutbildning, och vissa uppgiftslämnare samordnar inrapporteringen och rapporterar för flera enheter samtidigt.

Variabler

 • Personnummer
 • Kurskod
 • Utbildningsnivå
 • Poäng för kursen
 • Kursdeltagarens genomförda verksamhetspoäng för kursen.
 • Kursstart
 • Kursslut
 • Kursens förläggning
 • Utbildningsanordnare
 • Betyg
 • Orsak till att betygsvärde ej finns
 • Avbrott
 • Avbrottsdatum
 • Prövning/validering.

Användare

Förutom Skolverket så är riksdag, regering och kommuner viktiga användare av Skolverkets statistik. Statistiken ger också underlag till nationella och internationella jämförelser inom utbildningsområdet.

Mikrodata för forskare

Forskare har möjlighet att beställa mikrodata från Komvuxregistret. Eftersom uppgifterna i Komvuxregistret finns på individnivå finns stora möjligheter att koppla ihop uppgifterna med andra registeruppgifter. Uppgifter lämnas ut avidentifierade, och utlämnandet måste alltid genomgå sekretessprövning.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt