Till innehåll på sidan

Mikrodata för Lönestrukturstatistik

Lönestrukturstatistiken belyser lönenivå, lönestruktur och löneutveckling inom privat respektive offentlig sektor.

Företag som enligt SCB:s företagsdatabas (FDB) har 500 eller fler anställda totalundersöks Det gör att cirka 2 procent av alla företag med minst en anställd blir utvalda men 50 procent av de anställda i den privata sektorn är med i undersökningen.

Datakällor

Uppgifter samlas in en gång per år, och mätperioden är september i den privata sektorn och 1 september i den statliga sektorn (för högskolor och universitet 1 oktober). I den primärkommunala- och landstingskommunala sektorn är mätperioden 1 november.

För att undvika dubbelinsamling av löneuppgifter och minska uppgiftslämnarbördan för uppgiftslämnarna samarbetar SCB med vissa arbetsgivarorganisationer. I den offentliga sektorn genomförs insamlingen av Sveriges Kommuner och Landsting och av Arbetsgivarverket. I den privata sektorn genomförs insamlingen av arbetsgivarorganisationerna för de av deras medlemmar som är med i SCBs urval. De utvalda företag som inte är med i en arbetsgivarorganisation samlas in direkt av SCB.

Variabler

Variabelinnehållet skiljer sig åt beroende på sektor och årgång, men följande variabler finns i huvudsak i de olika löneregistren:

  • Lön (olika lönebegrepp beroende på sektor)
  • Kön
  • Ålder
  • Län
  • Kommun (kommunal sektor)
  • Näringsgren enligt SNI
  • Yrkesuppgift (yrkeskod enligt SSYK, från mitten av 90-talet och framåt)
  • Tjänstgöringsomfattning (procent)/anställningsform (hel- eller deltid)
  • Utbildningskod enligt SUN.

Alla löner är uppräknade till heltidslöner. Arbetarnas löner redovisas av tradition som lön per timme, men finns också omräknade till månadslöner.

Registrens användning

Lönestrukturstatistiken är lämplig att använda för till exempel analys av jämställdhet på arbetsmarknaden och jämförelser mellan olika näringsgrens‑, yrkes‑, ålders‑ och utbildningsgrupper.

Specialbearbetningar och mikrodata

SCB utför specialbearbetningar i form av tabellsammanställningar och rapporter på registren.

Efter särskild prövning kan forskare och utredare få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Sofia Löfgren

Telefon
010-479 65 86
E-post
sofia.lofgren@scb.se

Daniel Widegren

Telefon
010-479 64 04
E-post
daniel.widegren@scb.se