Till innehåll på sidan

Mikrodata för Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik ger årlig information om befolkningens sysselsättning och beskriver händelser, flöden och strukturer på såväl hela som den regionala och lokala arbetsmarknaden.

Ingen fortsatt redovisning av RAMS

Framställningen och redovisningen av RAMS kommer att upphöra. Den sista statistiken som är den som avser referensåret 2021 publiceras 24 november 2022. Användare hänvisas till den nya statistiken Befolkningens arbetsmarknadsstatus, BAS. BAS finns framställd och publicerad med januari 2020 som första referensperiod. Den statistiken finns här.

Samtliga folkbokförda personer den 31 december ingår årligen i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Statistiken beskriver sysselsättningen i form av förvärvsarbetande och har en unik koppling mellan de personer som arbetar och deras arbetsställe och företag. Kopplingen mellan personen och arbetsstället gör det möjligt att bland annat beskriva pendling, personal- och näringsstrukturer. 

Huvudvariabeln i RAMS, förvärvsarbetandestatus, visar på om en person antas vara förvärvsarbetande eller inte. Avgränsningen sker utifrån en modellbaserad metod där varje persons löneinkomst jämförs mot ett framräknat gränsvärde. Överstiger löneinkomsten gränsvärdet antas personer vara förvärvsarbetande. För personer som deklarerat för näringsverksamhet baseras förvärvsarbetandestatusen på om personen deklarerat för en aktiv eller passiv näringsverksamhet. 

Flera delregister

RAMS omfattar flera delregister. Sysselsättningsregistret är det mest centrala vid redovisning av sysselsättning. Utöver sysselsättningsregistret tillhör även Jobbregistret och registren över arbetsställen och företag RAMS-statistiken.

I Jobbregistret ingår alla personer som erhållit en kontrolluppgift samt alla personer som deklarerat för näringsverksamhet under referensåret. För att ett arbetsställe och företag ska ingå i respektive register krävs att minst en person klassificeras som förvärvsarbetande på arbetsstället och företaget. 

Datakällor 

Många variabler i RAMS-statistiken är uppgifter som är hämtade från andra SCB register. De mest centrala är:

  • Kontrolluppgiftsregistret med löneuppgifter från arbetsgivare och standardiserade räkenskapsutdrag (SRU)
  • Registret över totalbefolkningen (RTB)
  • Företagsdatabasen (FDB)
  • Inkomst- och taxeringsregistret (IoT)
  • Utbildningsregistret
  • Befolkningens studiedeltagande.

I och med att statistiken är totalräknad finns möjlighet att koppla ytterligare intern samt extern data till som har någon av registrens identiteter. 

Registrets användningsområde

RAMS används i stor omfattning som underlag till samhällsplanering för främst regionala aktörer, så som kommuner och regioner.

Registren används också för analys av arbetsmarknadens funktionssätt och för uppföljning, bedömning och utvärdering av närings-, arbetsmarknads- och regionalpolitik.

RAMS utnyttjas även inom SCB för att inhämta information om förvärvsarbetande, företagande och arbetsställen, men också för hjälpinformation till andra undersökningars urvalsdesigner och estimationer.
Flera tillämpningar har utvecklats från RAMS-statistiken. Bland annat Företagens och arbetsställenas dynamik (FAD), vars metod skapar stabilare identiteter på företag och arbetsställen över tid och gör det lättare att följa strukturella förändringar av arbetsställen och företag.

Företagens och arbetsställenas dynamik (FAD)

Andra tillämpningar där RAMS utgör källan är tabeller över operativa företagsledare (OpF), indelningen lokala arbetsmarknader (LA) och tabellpaketet AMPAK.

Specialbearbetningar och mikrodata

Det är möjligt att på uppdragsbasis låta SCB göra specialbearbetningar av RAMS-uppgifter.

Det är även, efter särskild sekretessprövning, möjligt att få avidentifierad mikrodata för egna bearbetningar för forsknings- eller statistikändamål.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Lukas Gamerov

Telefon
010-479 64 88
E-post
lukas.gamerov@scb.se

Sofia Löfgren

Telefon
010-479 65 86
E-post
sofia.lofgren@scb.se