Till innehåll på sidan

Mikrodata för Registret över befolkningens utbildning

Statistiken över befolkningens utbildning används som underlag för utbildningsplanering. Den bygger på individregistret Befolkningens utbildning - i dagligt tal kallat Utbildningsregistret (UREG).

Registrets första version visade förhållandena från den 31 december 1985. Därefter genomförs årliga uppdateringar. Till statistiken över befolkningens utbildning knyts också vård och utveckling av Svensk utbildningsnomenklatur SUN. Från och med versionen från den 1 januari 2001 av UREG används den nya versionen av SUN – SUN 2000.

Datakällor

Registret uppdateras årligen med hjälp av register som SCB använder till annan statistikproduktion och en del register vid andra myndigheter som Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Myndigheten för yrkeshögskolan och Universitets- och högskolerådet (UHR).

Variabler som kön, ålder, folkbokföringslän- och kommun samt födelseland hämtas från Registret över totalbefolkningen, RTB.

Uppgifter om avklarad utbildning rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare. Dessa läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund ingår används också som uppgiftskällor.

Uppgifter om invandrares utbildning kommer i första hand från enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda som saknat uppgift om utbildning i Utbildningsregistret, samt från folk- och bostadsräkningar.

Variabler

  • Personens högsta utbildningsnivå
  • Utbildningsinriktning
  • Utbildningsår (varierande täckningsgrad)
  • Utbildningsort (varierande täckningsgrad)
  • Kön, ålder, folkbokföringslän- och kommun
  • Födelseland.

Användningsområde

Registret har ett brett användningsområde. Statistiken över befolkningens utbildning används som underlag för utbildningsplanering på både nationell och regional nivå. Statistik över befolkningens utbildning i olika regioner behövs bland annat för en effektiv fördelning av samhällets utbildningsresurser. Statistiken används också för internationella jämförelser och vid internationell rapportering.

Användare av statistiken är bland annat Utbildningsdepartementet, Skolverket, Universitetskanslersämbetet (UKÄ), SCB:s prognosinstitut, Centrala studiestödsnämnden (CSN), arbetsmarknadens organisationer, länsstyrelser och kommuner.

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Dokumentation av det statistiska registret 

2021 (pdf) 2020 (pdf) 2018 (pdf) 

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Specialbearbetningar och mikrodata

SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av RTB i form av tabeller, tidsserier, kontrollgrupper, urval med mera.

Efter särskild prövning är det möjligt att få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Mikrodatautlämnande

E-post
mikrodata@scb.se

Statistikuppdrag

E-post
uppdrag@scb.se

Lotta Voss (Innehålls- och registerfrågor

Telefon
010-479 66 86
E-post
lotta.voss@scb.se

Michael Karlsson (Innehålls- och registerfrågor)

Telefon
010-479 64 81
E-post
michael.karlsson@scb.se