Till innehåll på sidan

Registret över kapitalvinster och kapitalförluster

Registret kan användas till att belysa kapitalvinsternas och kapitalförlusternas sammansättning och fördelning i befolkningen. Det används också till prognoser för statens skatteinkomster och inkomstfördelningsstudier.

Registret över kapitalvinster och kapitalförluster baseras på taxeringsuppgifter från inkomstdeklarationen för kapitalvinster och kapitalförluster vid försäljning eller avyttring av fastigheter, bostadsrätter, värdepapper med mera. Utifrån dataunderlaget från Skatteverket sammanställer SCB ett register som innehåller hela befolkningens kapitalvinster och kapitalförluster.

Registret finns i en version för inkomståren från 2005 och framåt. För årgångarna 2005 och 2006 bygger registret på registrerade, ogranskade kapitalvinstblanketter (K-blanketter), tillsammans med slutliga taxerade vinster eller förluster för varje person. Dessa årgångar är därför inte helt jämförbara med 2007.

För inkomståren 1999–2001 och 2003 genomfördes urvalsbaserade undersökningar av befolkningens kapitalvinster och kapitalförluster. Undersökningen Hushållens ekonomi (HEK) utökades de aktuella åren med ett tilläggsurval för personer med stora kapitalvinster. Uppgifterna om kapitalvinst och kapitalförlust överfördes då manuellt från självdeklarationen av SCB.

Datakällor

Taxeringsdata för inkomster och andra uppgifter hämtas varje år in från Skatteverket. Uppgifter om inkomster och avdrag för kapital kommer från inkomstdeklarationen. Deklarationsblanketten innehåller från och med inkomstår 2007 mer detaljerade uppgifter om kapitalvinster och kapitalförluster jämfört med tidigare år.

Som komplement används Skatteverkets ogranskade data från de registrerade blanketterna för självdeklaration av försäljning eller avyttring av fastigheter, värdepapper med mera (så kallade K-blanketter). SCB använder även information från fastighetstaxeringsregistret (för försäljning av fastigheter), liksom Skatteverkets kontrolluppgifter för vinst eller förlust vid försäljning av värdepappersfonder samt försäljning av bostadsrätt.

Variabler

  • Netto av total kapitalvinst minus total kapitalförlust
  • Netto av real kapitalvinst minus real kapitalförlust (småhus, bostadsrätter samt näringsfastighet)
  • Netto av finansiell kapitalvinst minus finansiell kapitalförlust (fonder, aktier, andra värdepapper)
  • Vinst respektive förlust fondandelar, aktier och andra värdepapper
  • Vinst respektive förlust småhus och bostadsrätter
  • Vinst respektive förlust näringsfastigheter och näringsbostadsrätter
  • Realisationsvinst enligt taxering
  • Avdrag för realisationsförlust enligt taxering.

Statistiken som bygger på registret ingår i undersökningen Inkomster och skatter och sprids i form av statistiknyheter och tabeller här på webbplatsen.

Specialbearbetningar och mikrodata

SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av registrets samtliga årgångar. Efter särskild prövning kan forskare och utredare få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar. Det gäller också de urvalsbaserade undersökningarna för åren 1999–2001 och 2003.

Eftersom registret omfattar hela befolkningen kan det användas för studier av små befolkningsgrupper och mindre regionala områden som postnummerområden eller kommundelsområden.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Freja Werke (databeställningar)

Telefon
010-479 64 55
E-post
mikrodata@scb.se

Peter Gärdqvist (Innehålls- och registerfrågor)

Telefon
010-479 67 85
E-post
peter.gardqvist@scb.se