Till innehåll på sidan

Registret över slutbetyg från gymnasieskolan

Registret utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Registret över avgångna från gymnasieskolan är en totalundersökning med betygsuppgifter för årets avgångselever från kommunala såväl som fristående skolor. Större delen av uppgifterna hämtas från den nationella betygsdatabasen vid Universitets- och högskolerådet, UHR.

Variabler

  • Elevens personnummer
  • Skola
  • Studieväg
  • Programmets omfattning
  • Elevens studieplan
  • Betyg och poäng per kurs
  • Poäng för lokalt tillägg för elever med slutbetyg.

Användningsområde

Skolverket, Utbildnings- och kulturdepartementet, kommuner och andra skolhuvudmän, skolor, forskare, studerande, företag och massmedia m fl. Uppgifterna i registren används också till den internationella rapporteringen av utbildningsindikatorer till Eurostat, Unesco och OECD.

Mikrodata

Efter särskild prövning är det möjligt för till exempel forskare att få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt