Till innehåll på sidan

Mikrodata för Registret över totalbefolkningen (RTB)

Sedan 1968 finns Registret över totalbefolkningen (RTB) hos SCB. Registret är ett utdrag ur folkbokföringsregistret som Skatteverket ansvarar för.

RTB används framförallt som ett basregister för framställning av statistik om befolkningens storlek och sammansättning och som underlag för statistik om till exempel flyttningar, födda, döda, giftermål och skilsmässor. Befolkningsstatistik publiceras varje månad här på scb.se.

Många av SCB:s undersökningar använder RTB som källa, antingen för att hämta ett urval av individer eller för komplettering av uppgifter.

De flesta uppgifter som finns i RTB är grundläggande för demografisk forskning och efterfrågas dessutom som bakgrundsinformation inom medicinsk och beteendevetenskaplig forskning.

Variabler

 • Personnummer, kön, ålder
 • Namn, adress
 • Folkbokföringsförhållanden (län, kommun, fastighet och lägenhet)
 • Civilstånd
 • Medborgarskap
 • Födelseland
 • Utländsk/svensk bakgrund
 • Födda
 • Döda
 • Civilståndsändring
 • Inrikes flyttning
 • Invandring
 • Utvandring
 • Relationer (Maka/make, registrerad partner, biologiska föräldrar, adoptivföräldrar, vårdnadshavare)
 • Grund för bosättning (för personer som beviljats uppehållstillstånd eller fått uppehållsrätt i Sverige).

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Dokumentation av det statistiska registret 

2021 (pdf)  2020 (pdf)  2019 (pdf)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Övrig dokumentation

Folkbokföringsfelet – en metodrapport (pdf)

Specialbearbetningar och mikrodata

SCB utför på uppdragsbasis specialbearbetningar av RTB i form av tabeller, tidsserier, kontrollgrupper, urval med mera.

Efter särskild prövning är det möjligt att få tillgång till avidentifierade mikrodata för egna bearbetningar.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt

Mikrodatautlämnande

E-post
mikrodata@scb.se

Statistikuppdrag

E-post
uppdrag@scb.se

Karin Wegfors (Innehålls- och registerfrågor)

Telefon
010-479 64 98
E-post
karin.wegfors@scb.se