Till innehåll på sidan

Skolverkets register över pedagogisk personal (Lärarregistret)

Registret utgör en del i Skolverkets nationella uppföljningssystem för skolsektorn. Syftet är att ge en samlad bild av skolans verksamhet och vara underlag för uppföljning och utvärdering på nationell och lokal nivå.

Uppgifterna har samlats in sedan slutet av 1970-talet och registrets upplägg och variabler har förändrats en del över åren. Den senaste större förändringen skedde år 2013, och informationen nedan avser hur de senaste årgångarna av registret ser ut.

Lärarregistret är en totalundersökning med SCB: s Skolenhetsregister som ram. Undersökningen görs årligen och omfattar skolpersonal med pedagogiska arbetsuppgifter(lärare, hjälplärare och annan pedagogisk personal, fritidspedagoger, fritidsledare, skolledare och studie- och yrkesvägledare) inom de skolformer som omfattas av Skolverkets nationella uppföljningssystem. Personal i Förskola finns dock inte i Lärarregistret, utan samlas in- och ingår i ett separat register.

Statistikinsamlingen sker genom att uppgiftslämnarna skickar in en Excelmall (eller textfil) elektroniskt till SCB. Insamlingen går ut till samtliga Skolenheter i Sverige, och vissa uppgiftslämnare samordnar inrapporteringen och rapporterar för flera enheter samtidigt. Utsändnings- och insamlingsarbetet samordnas med elevstatistik för motsvarande skolformer.

Variabler

  • Personnummer
  • Typ av tjänst
  • Skolenhet (där personalen är verksam)
  • Skolform (som personalen är verksam inom)
  • Pedagogisk högskoleutbildning (Lärarexamen). Observera att om Lärarlegitimation finns inte i Lärarregistret, utan hålls i Skolverkets Lärarlegitimationsregister.
  • Tjänstgöringsomfattning (procent av heltid)
  • Eventuell hel tjänstledighet
  • Anställningslag (visstid/tillsvidare)
  • Vilka undervisningsämnen läraren har.

Användare 

De viktigaste användarna är Skolverket (det nationella uppföljningssystemet samt den officiella statistiken), Utbildnings- och kulturdepartementet, Högskoleverket, lärarnas fackliga organisationer, skolor, kommuner, företag, forskare och massmedia.

Uppgifterna i registret används också till den internationella rapporteringen och för att göra prognoser över framtida behov av lärare.

Mikrodata för forskare

Forskare har möjlighet att beställa mikrodata från Lärarregistret, som levereras via leveranssystemet MONA. Eftersom uppgifterna i Lärarregistret finns på individ- och Skolenhetsnivå finns stora möjligheter att koppla ihop uppgifterna med andra registeruppgifter.

Uppgifter lämnas ut avidentifierade, och utlämnandet måste alltid genomgå sekretessprövning.

Mer information om att beställa mikrodata

Kontakt