Till innehåll på sidan

Mikrodata för Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Statistiska centralbyrån genomför på uppdrag av riksdagen årliga undersökningar av levnadsförhållanden (ULF/SILC). Sedan 2008 är den europeiska undersökningen SILC (Statistics on Income and Living Conditions) integrerad med ULF.

Under åren 1975–2005 genomfördes undersökningarna framför allt med besöksintervjuer. Från och med 2007 genomförs undersökningarna i huvudsak med telefonintervjuer. Undersökningarna baseras på ett slumpmässigt urval av befolkningen.

Urvalet omfattade under åren 1980 till 2001 vanligen personer i åldrarna 16–84 år. Därefter har den övre åldersgränsen tagits bort och urvalet omfattar sedan 2002 personer som är 16 år och äldre. Mellan 11 000 och 13 000 personer intervjuas under en tvåårsperiod. Sedan 2001 genomförs även undersökningar av barns levnadsförhållanden, se Barns levnadsförhållanden.

Mikrodata för barns levnadsförhållanden

Välfärdsindikatorer i ULF/SILC

De svenska undersökningarna av levnadsförhållanden har beskrivit levnadsförhållandena genom följande ämnesområden eller välfärdsindikatorer:

  • Hälsa
  • Ekonomi
  • Sysselsättning
  • Arbetsmiljö
  • Utbildning
  • Fritid
  • Boendeförhållanden
  • Medborgliga aktiviteter
  • Sociala relationer
  • Trygghet och säkerhet. 

Totalt finns i ULF/SILC ungefär 700 välfärdsindikatorer. Några av komponenterna roterar från en dubbelårsperiod till en annan, vilket innebär att endast vissa av ämnesområdena finns med respektive period. Komponenterna Boende, Ekonomi, Hälsa, Sysselsättning och Utbildning finns med varje år eftersom de ingår i den EU-reglerade SILC-delen av undersökningen, i vilken det även genomförs årliga fördjupningar.

ULF/SILC-intervjuerna kompletteras också med data från olika register, vilket ytterligare ökar materialets användbarhet. Det gäller uppgifter om olika slag av inkomster, utbildningsnivå, födelseland, medborgarskap med mera.

Jämförbarhet över tid

Undersökningen har genomförts med väsentligen samma definitioner och metodik under perioden 1975–2005. Möjligheterna till jämförelser över denna tidsperiod är därför mycket goda. Metodskiftet till telefonintervjuer 2007 och EU-anpassningen av statistiken 2008 har påverkat möjligheterna till jämförelser för flertalet indikatorer. Dessa effekter finns beskrivna i en publikation som SCB har tagit fram:

Förändringar i Undersökningarna av levnadsförhållanden 2006–2008 – En studie av jämförbarheten över tid för välfärdsindikatorerna

Publicering av statistik

Statistiken finns publicerad här på webbplatsen, samt i Statistikdatabasen där egna tabelluttag kan göras. Det finns även information om statistikens kvalitet och framtagning.

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Statistikdatabasen

Nuvarande upplägg av ULF/SILC genererar årlig output i två dataset; ett som mynnar ut i den årliga nationella publiceringen av ULF/SILC och ett dataset som levereras till Eurostat. Eurostat publicerar årligen SILC-data avseende Sverige, övriga EU samt ytterligare några länder. 

Eurostats databas för ULF/SILC

Egna bearbetningar och mikrodata

Tillgång till mikrodata från ULF/SILC kan fås genom mikrodatautlämnanden från SCB.

Tillgång till mikrodata avseende svenska SILC kan fås antingen via SCB eller direkt från Eurostat som även hanterar utlämning av SILC-data för övriga länder.

Mer information om att beställa mikrodata från SCB

Beskrivning av Eurostats utlämningshantering

Kontakt