Till innehåll på sidan

Universitets- och högskoleregistret – studenter och examinerade i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Universitets- och högskoleregistret är en totalundersökning med terminsvisa insamlingar från universiteten och högskolornas studieadministrativa system. Denna del rör uppgifter om studenter.

Registret består av flera delregister med ackumulerade data. 

 • Uppgifter om studenter (registrerade och nybörjare) finns tillgängliga från läsåret 1977/1978.
 • Uppgifter om examina finns från och med läsåret 1962/1963.
 • Uppgifter om avklarade poäng finns från läsåret 1993/1994 för de högskolor som använder studiedokumentationssystemet Ladok, som är det dominerande dokumentationssystemet.
 • Handelshögskolan i Stockholm använder ej Ladok, men uppgifter om avklarade högskolepoäng har samlats in sedan 2011.

Variabler

För samtliga populationer:

 • Kön
 • Ålder
 • Universitet eller högskola
 • År och termin.

Registrerade studerande och nybörjarpopulationer:

 • Ämnesgrupp
 • Kurs
 • Program som leder till yrkesexamen
 • Nivå
 • Distans
 • Kursort
 • Avklarade poäng eller högskolepoäng.

Examinerade:

 • Typ av examen
 • Examensgrupper
 • Huvudämne eller inriktning
 • Poängomfattning.

Samtliga utbildningar/examina klassificeras även enligt Svensk utbildningsnomenklatur, SUN 2000.

Användningsområden

Registret används för att ge en allsidig statistisk belysning av högskolan, som underlag för planering, uppföljning och utvärdering av utbildningen, som urvalsram för specialundersökningar och underlag för internationell rapportering, samt för uppdatering av registret ”Befolkningens utbildning”.

Efter sambearbetningar med andra register redovisas bland annat uppgifter om social bakgrund, studiemedelsutnyttjande, utländsk bakgrund, boendeort efter examen och studietakt (genomströmning).

Specialbearbetningar och mikrodata

På uppdragsbasis kan SCB göra specialstudier, genom till exempel sambearbetning med annan statistik eller skapande av tidsserier. Efter prövning finns möjlighet att för forskning få tillgång till mikrodata i avidentifierad form för egna bearbetningar. Registret kan också utgöra urvalsram för enkätundersökningar.

Mer information om att beställa mikrodata

Uppgifter från registret publiceras på Universitetskanslersämbetets (UKÄ) och SCB:s webbplatser, i Universitetskanslersämbetets årsrapport och Statistiska meddelanden, serierna UF 19 och 20.

Studenter och examina i högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kontakt

Mikrodatautlämnande

E-post
mikrodata@scb.se

Statistikuppdrag

E-post
uppdrag@scb.se

Mattias Wikström (Innehålls- och registerfrågor)

Telefon
010-479 61 04
E-post
mattias.wikstrom@scb.se

David Berg (Innehålls- och registerfrågor)

Telefon
010-479 60 04
E-post
david.berg@scb.se

Harald Theorin (Innehålls- och registerfrågor)

Telefon
010-479 69 37
E-post
harald.teorin@scb.se