Till innehåll på sidan

Test av frågor och blanketter

SCB har en lång och bred erfarenhet av att granska, testa och förbättra frågor och frågeformulär. Kontakta oss så hjälper vi dig.

De metoder som vi främst använder är:

Mätteknisk granskning

Mätteknisk granskning innebär att experter inom mätteknik går igenom frågeformuläret, dess disposition, frågor och svarsalternativ.

Genom en systematisk och noggrann analys identifieras problem i frågeformuläret och vilka konsekvenser de kan medföra för undersökningen. Granskningen och förslag till förbättringar av frågorna, strukturen, språket och layouten dokumenteras i en skriftlig rapport som levereras till beställaren.

Kognitiva intervjuer

Kognitiva intervjuer ger kunskap om hur uppgiftslämnarna förstår och uppfattar frågorna i en undersökning. Kan de svara på dem, och hur kommer de i sådana fall fram till sina svar? Intervjuerna kan även ge information om hur väl struktur och frågeordning fungerar. Dessutom kan intervjuerna ge indikationer på hur frågeformuläret ska revideras på bästa sätt för att undvika mätfel. Intervjuerna utförs av mätteknisk personal med särskild kompetens. Resultatet sammanställs i en rapport som kan visa till exempel vilka frågor som blivit missförstådda, hur missförstånd uppstått och var alltför stora krav ställts på förmågan eller viljan att lämna och bearbeta uppgifter.

Fokusgrupper och djupintervjuer

Fokusgrupper och djupintervjuer kan användas både i en inledande fas, för att se hur individer uppfattar det sakproblem man vill mäta, och vid utvärderingar av olika företeelser.

En fokusgrupp består av 5–8 deltagare som diskuterar ett specifikt ämne under ledning av en moderator. Deltagarna får beskriva, klargöra och utveckla sina uppfattningar tillsammans med andra.

Djupintervjuer ger mer ingående beskrivningar av enskilda individers uppfattningar och erfarenheter.

De två metoderna kompletterar varandra och kan med fördel kombineras.

Kurser och seminarier

SCB kan också hjälpa till med att hålla till exempel kurser i frågekonstruktion eller seminarier om olika insamlingsmetoder. Kurserna kan ha ett allmänt innehåll eller skräddarsys efter ditt behov och önskemål.

Kontakta oss för mer information

SCB, expertgruppen för mätteknik

Telefon
010-479 40 00
E-post
matteknik@scb.se