Till innehåll på sidan

Geografidatabasen

Geografidatabasen är ett register med information om regionala indelningar, knutna till landets fastigheter och adresser.

Registret består av två delar, dels den allmänna delen och dels årsversioner.

Den allmänna delen

Denna del innehåller historisk information om län, kommuner och församlingar från 1952 och fram till idag, samt olika aggregat av dessa från mitten av 1990-talet.

Mycket information om den allmänna delen finns under Regionala indelningar.

Regionala indelningar

Årsversionerna

Årsversionerna skapas per den 1 januari varje år utifrån en total bruttotabell av fastighets- och adressbeståndet i Sverige.

Variabler

Län

Länen utgör NUTS 3 inom EU och kan aggregeras till NUTS 2, som motsvarar riksområden.

Kommun

Kommunerna kan aggregeras till lokala arbetsmarknader, Storstadsområden, Tillväxtverkets FA-regioner och SKL:s kommungruppsindelning. Kommunerna utgör LAU 2 inom EU (LAU=Local Area Unit).

Församling

Församlingar kan aggregeras till de kyrkliga indelningarna i stift, kontrakt och pastorat.

Distrikt

Är en justerad version av den församlingsindelning som gällde 1999-12-31.

Fastighet

Fastighetsbeteckning, både den som gäller idag och uppgifter om eventuell tidigare beteckning.

Adress

Finns även uppgifter om så kallad aliasadress som används för att rätta upp olika stavningar och förkortningar av en adress.

Koordinat

Lantmäteriets koordinat för fastighet och adress.

Tätort

Orter med minst 200 invånare enligt avgränsningen 2015.

Småort

Orter med 50–199 invånare enligt avgränsningen 2015.

DeSO

DeSO står för Demografiska statistikområden och är från 2018 en ny regional indelning för små områden. Indelningen tar hänsyn till befolkning- och bebyggelsekoncentrationer och innehåller knappt 6 000 områden.

Postnummer

En indelning som SCB skapar utifrån PostNords adresspostnummer.

Valdistrikt

Valmyndighetens indelning från senaste valet.

NYKO

Nyckelkodområden, indelning som ägs av kommunerna och används för olika planeringsändamål. Indelningen är hierarkiskt uppbyggd och kan nyttjas med tillstånd från kommunerna.

Med undantag av NYKO finns digitala gränser för alla indelningar i Geografidatabasen och går att beställa genom SCB.

Gränser för tätort, småort och DeSO finns som öppna data

Geodata – öppna data

Användning och forskning

Registret används för att skapa en geografisk dimension i statistik som finns i olika totalräknade register. Det används också som bas för urvalsdragning vid undersökningar, vid olika typer av rumslig analys och för att ta fram information om regionala indelningsändringar över tiden.

Många forskare använder också de olika indelningarna för olika typer av studier där geografin är en viktig variabel.

Dokumentation

SCB:s statistiska register dokumenteras i två olika former, dels framställning och kvalitet och dels detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver det statistiska registrets framställning och kvalitet är viktig för att innehållet ska kunna tolkas och användas på rätt sätt.

Dokumentationen om statistikens detaljerade innehåll är mer omfattande i sina beskrivningar av variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar av registrets innehåll.

Dokumentation av det statistiska registret

2019

Statistikens detaljerade innehåll

SCB:s mikrodataregister

Kontakt

Andreas Lövgren

Telefon
010-479 61 44
E-post
andreas.lovgren@scb.se

Annika Johansson

Telefon
010-479 68 25
E-post
annika.johansson@scb.se

Tina Hodell

Telefon
010-479 60 87
E-post
tina.hodell@scb.se