Till innehåll på sidan

Beställningsdags för SCB:s statistikpaket

Nu är det dags att beställa tabeller ur alla statistikpaket med leveranser under 2021. Välkommen med dina beställningar senast 23 november!

Beställningar sker via SCB:s webbplats. Information om erbjudande och beställning skickas via mejl till statistikansvariga kontaktpersoner i alla kommuner den 26 oktober 2020. Informationen kommer att innehålla länk till beställningssystemet och beställningsinstruktioner. Inloggningsuppgifter till beställningssystemet skickas ut per brev.

Nedan framgår en kort beskrivning av respektive statistikpaket samt eventuella nyheter inför denna beställningsomgång. Mer information om samtliga paket finns här:

Statistikpaket

Allmän information

Enligt SCB:s tillgänglighetsprincip så anses pdf inte vara ett tillgängligt format. Detta innebär att pdf-varianterna av standardtabellerna i den områdesstatistiska databasen (OSDB) successivt kommer att fasas ut.

Fakturor avseende de flesta av paketen som levereras under våren 2021 skickas ut i maj/juni. Höstens paket faktureras i november. Observera att beställningar ur BEFPAK-Befolkningsförändringar avser aktualitet 2021 med slutleveranser våren 2022. Det innebär att BEFPAK-Befolkningsförändringar 2021 faktureras först i maj/juni 2022.

AMPAK 2019

I AMPAK redovisas uppgifter om befolkningens sysselsättning, pendling och näringslivets struktur. AMPAK har sin grund i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken, RAMS.

Statistik avseende referensår 2019 kommer huvudsakligen baseras på månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) som Skatteverket samlar in. AGI ersätter de tidigare årliga kontrolluppgifterna (KU). Jämförelser av uppgifter för 2019 mot tidigare år bör därför göras med försiktighet. I samband med detta plockas en del tabeller bort ur AMPAK.

Ytterligare information om tidsseriebrottet kommer att finnas tillgänglig i samband med publicering här:

RAMS

AMPAK-kommun levereras i OSDB fr.o.m. december 2020. För kommuner som beställer dagbefolkning eller pendling på delområdesnivå kommer SCB:s maskinella nyckelkodning av arbetsställen att läggas ut för kontroll i SCBNYKO i december. Leverans i februari/mars.

AMPAK-Lönesummor 2019

AMPAK-Lönesummor redovisar uppgifter om lönesummor och omfattar sex tabeller på kommunnivå. De har olika användningsområden i den kommunala och regionala verksamheten. Fyra tabeller beskriver regional ekonomisk tillväxt, en tabell redovisar flöden av lönesummor mellan kommuner och en tabell har social karaktär. AMPAK-Lönesummor har sin grund i den registerbaserade lönesummestatistiken, LSUM.

Fr.o.m. inkomstår 2019 har Skatteverket infört månatliga arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI) som ersatt en stor del av de årliga kontolluppgifterna (KU). I LSUM ingår uppgifter från AGI, som summerat till årsnivå, samt kvarstående årliga KU.

AMPAK-Lönesummor levereras i OSDB i december 2020.

Arbetssökande på delområden 2021-03-31, 2021-10-31

Vi erbjuder samma tabeller som förra året. Paketet kan bara levereras till kommuner som har statistiksekretess. Paketet levereras i OSDB i april och november.

BEFPAK – Folkmängd 2020/2021

Statistikpaketet innehåller tabeller som redovisar folkmängd efter kön, ålder, födelseland m.m. och hushåll efter hushållstyp, hushållsstorlek m.m.

Redovisningen sker uppdelat på kommun, distrikt, tätort samt delområde per den 31 december 2020, 30 juni 2021 och 30 september 2021. Den regionala indelningen den 1 januari 2021 ligger till grund för redovisningen.

Kommuner som saknar avgränsad statistikverksamhet får endast beställa A-standardtabeller, hushållstabeller samt den fördefinierade tabellen FOLK01.

Folkmängdstabellerna levereras i OSDB i februari/mars, augusti samt november 2021. Hushållstabellerna levereras i OSDB i slutet av mars 2021.

Nyhet

Tabell A1.1 är borttagen från och med detta beställningserbjudande. All information som tidigare funnits i A1.1 finns att hitta i tabell A1. 

BEFPAK – Befolkningsförändringar 2021

Paketet innehåller tabeller som redovisar förändringar i befolkningens sammansättning, till exempel födslar, dödsfall, flyttningar och civilståndsändringar.

Redovisningen sker uppdelat på kommun, distrikt och innehåller befolkningsförändringar per kvartal, halvår och helår 2021. Den regionala indelningen den 1 januari 2021 ligger till grund för redovisningen på kommun och distriktsnivå. Befolkningsförändringar för helåret 2021 redovisas även efter delområde som följer den regionala indelningen 1 januari 2022.

Kommuner som saknar avgränsad statistikverksamhet kan inte beställa tabeller som innehåller information om födelseland, medborgarskapsland, in-/utflyttningsland, inkomster och utbildningsnivå.

Kvartalsstatistiken levereras i OSDB cirka 6 veckor efter periodens slut. Helårsstatistiken levereras cirka 8 veckor efter årsskiftet. Undantaget är tabell 109 som levereras under april/maj 2022. Delområdestabellerna som ingår i BEFPAK – Befolkningsförändringar levereras i mars 2022.

Nyhet

Priset för livslängdstabell 121 sänks från 1 000 kronor till 500 kronor.

BEFPAK – Områdesbeskrivningar 2020

Paketet innehåller en sammanfattningstabell per geografiskt område. Tabellen redovisar befolkningens sammansättning den 31 december 2020 samt befolkningsförändringar under 2020 enligt indelningen 1 januari 2021.

Paketet levereras i OSDB i mars/april 2021.

BILPAK 2020-12-31

Fordonsstatistiken visar statistik om alla registreringspliktiga fordon i Sverige. Statistiken kan fördelas på ägarkategori, vikt, yrkesmässig trafik, drivmedel, hushållens bilinnehav, biltäthet och om fordonet vid årsskiftet var i trafik/avställt eller är nyregistrerat/avregistrerat under året.

Från år 2016 finns en tabell som redovisar hur många som har bil eller förmånsbil i ett område. Tabellen innehåller även totalt antal boende i området, antal hushåll med en eller flera bilar, antal bilar i trafik och avställda samt antal leasingbilar. Paketet levereras i OSDB i maj.

BOSTADSPAK 2020

Paketet innehåller sammanlagt 12 tabeller som redovisar bostadsbeståndet, antal fritidshus, boendet och färdigställda lägenheter genom nybyggnad och ombyggnad.

Sex tabeller redovisar hur det totala bostadsbeståndet ser ut och två tabeller redovisar hushålls och individers boende. En tabell redovisar antal fritidshus och tre tabeller redovisar antalet färdigställda lägenheter genom nybyggnad och ombyggnad efter hustyp, upplåtelseform, ägarkategori och lägenhetstyp (antal rum och kök).

BOSTADSPAK levereras i OSDB i april (lägenheter och boende) och maj (färdigställda lägenheter).

GISPAK 2020-12-31

Tabellen Befolkning per koordinat innehåller befolkningsuppgifter med åldersuppdelning och aktuellt delområde per fastighetskoordinat.

I ett GIS-program kan tabellen bland annat användas för att analysera och aggregera befolkningsuppgifter för olika geografiska områden.

Befolkning per koordinat kan bara levereras till kommuner som har statistiksekretess. Tabellen levereras som en separerad textfil i OSDB i mars/april.

INKOPAK 2019

Tabell I.SAM.INKprel utgår ur erbjudandet på grund av för få beställare. För övrigt erbjuds samma tabeller som förra året.

INKOPAK levereras i OSDB i mitten av februari.

Ohälsodata 2020

Vi erbjuder samma tabeller som förra året. Paketet kan bara levereras till kommuner som har statistiksekretess. Ohälsostatistik levereras i OSDB i maj.

PROPAK – Befolkningsprognosunderlag 2020

Innehåller tabeller som är användbara i arbetet med befolkningsprognoser, både för kommunen totalt och för delområden. Paketet innehåller även underlag för att ta fram hushållsprognoser på kommunnivå. Det som erbjuds är en tabell innehållande hushållskvoter efter kommun, kön och ålder.

Underlag för beräkning och utvärdering av regionala befolkningsprognoser kan även beställas via SCB:s produktionssystem, Profet.

Profet

PROPAK levereras i OSDB i mars och april.

TYKOPAK – Underlag för delområdesprognoser 2020

Innehåller tabeller som är användbara i arbetet med befolkningsprognoser för delområden efter bostadstyper, så kallade TYKO-klasser.

Underlag för beräkning och utvärdering av regionala befolkningsprognoser kan även beställas via SCB:s produktionssystem Profet. Se länk ovan.

Levereras som tabeller i Excelformat i april.

Välkommen att kontakta oss!

Kontaktpersoner för statistikpaket

Vid generella frågor kring SCB:s statistikpaket, kontakta:

Elisabeth Blom

Telefon
010-479 63 88
E-post
elisabeth.blom@scb.se