Till innehåll på sidan

Konjunkturavmattning i Norrland

Norrlandsfondens konjunkturbarometer 2019 visar att konjunkturen i det norrländska näringslivet har mattats av. Konjunkturindex, som teoretiskt kan anta värden från –100 till +100, har sjunkit från +28 förra året till +12. Det innebär att läget överlag kan beskrivas som normalstarkt. Prognoserna inför våren pekar mot att det rådande läget kvarstår.

I Norrbotten är konjunkturläget fortfarande något starkare än normalt, med ett konjunkturindex på +25. Övriga län ligger väl samlade inom intervallet +7 till +13.

Den främsta orsaken till avmattningen är en försvagning inom industrin, som väger klart tyngst i den norrländska ekonomin. Konjunkturindex för industrin sjönk med 19 enheter från förra hösten till +9 hösten 2019. Starkast av branscherna är fortfarande IT-tjänster där högkonjunkturen består även om läget inte är lika urstarkt som i fjol. Uppgångar noteras istället inom transport- och logistikbranschen samt sällanköpshandeln. Dessa branscher ligger fortsatt inom ramen för normalkonjunktur.

Så här tas barometern fram

Den regionala konjunkturbarometern för Norrland bygger på en enkätbaserad undersökning som omfattar ett urval av cirka 1 000 företag i de fem norrlandslänen Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Den har producerats regelbundet av SCB sedan 1988, med ett kortare uppehåll i slutet av 1990-talet. Från 2000 har konjunkturbarometern tagits fram på uppdrag av Norrlandsfonden i Luleå. Den tas fram en gång per år, med publicering under november månad. Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2019.

Publikationen i fulltext

Kontakta oss

Petter Alapää

Telefon
0920-24 42 58
Norrlandsfonden i Luleå
E-post
petter.alapaa@norrlandsfonden.se

Jenny Lunneborg, ekonom, SCB

Telefon
010-479 44 42
E-post
jenny.lunneborg@scb.se

Monica Andersson

Telefon
010-479 43 62
E-post
monica.andersson@scb.se